103 VSPH 603/2016-39
56 ICm 1092/2014 103 VSPH 603/2016-39 (KSPA 56 INS 4654/2012)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v právní věci žalobkyně VARESE CONSULTING LLC, sídlem Business Filings International, Inc., 1712 Pioneer Avenue, #120, Cheyenne, Wyoming 82001, Spojené státy americké, zastoupené Mgr. Richardem Merkunem, advokátem se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2-Nové Město, proti žalované Krmenčík & partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČO 28776020, sídlem třída Míru 92, 530 02 Pardubice-Zelené předměstí, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 12. února 2016, č.j. 56 ICm 1092/2014-19,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 12. února 2016, č.j. 56 ICm 1092/2014-19, se m ě n í tak, že se řízení nepřerušuje do pravomocného skončení řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích pod sp.zn. 56 ICm 1378/2014.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 12.2.2016, č.j. 56 ICm 1092/2014-19, přerušil řízení do doby pravomocného skončení řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích pod sp.zn. 56 ICm 1378/2014.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že při přezkumném jednání konaném dne 19.3.2014 popřela právní předchůdkyně žalobkyně ADENRIX INVESTMENTS LIMITED pohledávku žalované ve výši 145.012,74 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení dlužnice ROTONDOR s.r.o.

V řízení vedeném pod sp.zn. 56 ICm 1378/2014, se žalobkyně domáhá vůči žalované insolvenční správkyni 1. správcovské a konkurzní v.o.s., určení své pohledávky ve výši 5.525.331,23 Kč. Insolvenční správkyně pohledávku popírá z důvodu neplatného postoupení pohledávky z původní věřitelky MACON FINANCE AND CAPITAL LTD., jež nebyla oprávněna pohledávku postoupit. V incidenčním sporu, jenž je veden mezi žalobkyní a insolvenční správkyní je tedy řešena otázka, zda je žalobkyně věřitelkou pohledávky popřené insolvenční správkyní. Jestliže by žalobkyně ve sporu neměla úspěch a insolvenční soud ukončil její účast v insolvenčním řízení, nesvědčila by jí ani věcná legitimace k popěrnému úkonu. Proto soud prvního stupně podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř., řízení přerušil do skončení isir.justi ce.cz (KSPA 56 INS 4654/2012)

řízení ohledně pohledávky žalobkyně vedeného pod sp. zn. 56 ICm 1378/2014 mezi žalobkyní a insolvenční správkyní dlužnice, neboť je v něm řešena otázka, jež má význam pro rozhodnutí soudu v této věci.

Proti tomuto usnesení se žalobkyně včas odvolala a žádala aby, odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se řízení nepřerušuje. Žalobkyně nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně o tom, že v incidenčním sporu vedeném pod sp. zn. 56 ICm 1378/2014 mezi žalobkyní a insolvenční správkyní dlužnice, je řešena otázka, jež má význam pro posouzení projednávané věci. Domnívá se, že aktivní legitimaci k popírání přihlášených pohledávek věřitelů má každý věřitel (§ 200 IZ), jenž přihlásil svou pohledávku za dlužnicí do insolvenčního řízení a jehož účast v insolvenčním řízení nebyla do okamžiku konání přezkumného jednání pravomocně ukončena. Má za to, že výsledek incidenčního sporu, v němž se žalobkyně domáhá vůči insolvenční správkyni určení své pohledávky nemá na projednávanou věc jakýkoliv vliv. V případě, že by žalobkyně v incidenčním sporu vedeném proti insolvenční správkyni neuspěla a její účast v insolvenčním řízení byla ukončena, je namístě postup podle § 161 odst. 2 IZ, podle něhož lze na návrh insolvenčního správce v incidenčním sporu pokračovat. Jestliže insolvenční správkyně návrh neučiní, soud řízení zastaví. Proto žalobkyně s přerušením řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. nesouhlasí. Dále se žalobkyně vyjádřila k meritu věci.

Žalovaná navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení potvrdil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení jeho vydání předcházející, aniž ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 109 odst. 2 písm. c ) o.s.ř. může soud řízení přerušit, pokud neučiní jiná vhodná opatření, probíhá-li řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu. K přerušení řízení podle tohoto ustanovení soud přistoupí tehdy, jestliže probíhá jiné řízení nebo jestliže dal podnět k zahájení jiného řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro jeho rozhodnutí a kterou by si jinak mohl předběžně vyřešit sám (§ 135 odst. 2 o.s.ř.). Z citovaného ustanovení vyplývá, že přerušení řízení je namístě všude tam, kde otázka, jíž by si soud jinak musel vyřešit jako otázku předběžnou, a v takovém případě se však její řešení neobjeví ve výroku rozhodnutí soudu a nezakládá překážku věci rozsouzené, je v jiném řízení řešena jako otázka hlavní, což znamená, že rozhodnutí soudu pak zakládá překážku věci rozsouzené. Důvod přerušení řízení tu spočívá zejména v hospodárnosti řízení.

Podle § 161 odst. 2 IZ jestliže insolvenční soud ukončí účast popírajícího věřitele v insolvenčním řízení v průběhu incidenčního řízení o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky, lze v incidenčním sporu pokračovat jen na návrh insolvenčního správce, který se dnem, kdy soudu takový návrh insolvenčnímu soudu dojde, se stává účastníkem incidenčního sporu místo popírajícího věřitele. Nepodá-li insolvenční správce tento návrh ve lhůtě, kterou mu insolvenční soud za tím účelem určí, insolvenční soud řízení o incidenčním sporu vůči popírajícímu věřiteli zastaví. (KSPA 56 INS 4654/2012)

V projednávané věci důvody pro přerušení řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. dány nejsou, neboť věcná legitimace žalobkyně v insolvenčním řízení je založena tím, že podala přihlášku pohledávky a stala se tak účastníkem řízení (nikoliv tím, že v incidenčním sporu nedosáhne úspěchu). Její procesní postavení potrvá do skončení insolvenčního řízení nebo okamžiku, kdy insolvenční soud účast žalobkyně v něm ukončí. Vzhledem k tomu, že žaloba směruje k popření pohledávky další přihlášené věřitelky (ve prospěch vyšší míry uspokojení pohledávek ostatních věřitelů) nemůže mít pro projednávanou věc žádný význam ani ukončení účasti žalobkyně v insolvenčním řízení neboť v řízení lze pokračovat k návrhu s insolvenčním správcem. Jemu tak právní úprava umožňuje naplnit cíl insolvenčního řízení, nejen uspořádat majetkové vztahy dlužníka k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, ale také přispět k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, jestliže shledá popěrný úkon oprávněným; v opačném případě pak insolvenční soud řízení zastaví (§ 161 odst. 2 IZ).

Proto odvolací soud podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. napadené usnesení změnil a rozhodl o tom, že se řízení nepřerušuje do pravomocného skončení řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích pod sp.zn. 56 ICm 1378/2014.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu ČR do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích.

V Praze dne 12. září 2016

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná