103 VSPH 603/2014-71
71 lCm 2620/2014 103 VSPH 603/2014-71 (KSPH 71 INS 1877/2014)

I

USNESENI

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína v právní věci žalobce MUDr. Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Sklárnou 364, Nižbor, zastoupeného Mgr. Janou Havlovou, advokátkou, se sídlem Hráského 406, Benešov, proti žalované Mgr. lng. lvoně Miechové, se sídlem Betlémské náměstí 251/2, Praha 1, insolvenční správkyni dlužnice JUDr. lvety anonymizovano , anonymizovano , bytem Zborovská 1287/4, Praha 5, zastoupené JUDr. Janem Onheiserem, advokátem, se sídlem Betlémské náměstí 251/2, Praha 1, o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty, o odvolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. října 2014, č.j. 71 lCm 2620/2014-64, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. října 2014, č.j. 71 ICm 262012014-64, se m ě ní tak, že řízení se nepřerušuje.

Odůvodněnh

Krajský soud vPraze rozhodl usnesením ze dne 7. října 2014, č.j. 71 lCm 2620/2014-64, o přerušení řízení do doby pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Berouně ve věci sp. zn. 19 C 110/2011, o návrhu na vypořádání zaniklého společného jmění manželů. V odůvodnění svého rozhodnutí soud uvedl, že u Okresního soudu v Berouně je vedeno řízení o návrhu na vypořádání zaniklého společného jmění manželů anonymizovano . Předmětem tohoto vypořádání je mimo jiné i osobní automobil Porsche 911 Carrera 4S, RZ 1SE 1262, jehož vyloučení z majetkové podstaty dlužníka se žalobce podanou žalobou domáhá. Jak zjistil soud prvního stupně, nebylo toto řízení dosud ukončeno. Proto soud na základě ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. řízení o vylučovací žalobě přerušil.

Proti tomuto usnesení se žalovaná včas odvolala a žádala, aby odvolací soud rozhodl tak, že se řízení nepřerušuje. Namítala, že čekat na rozhodnutí soudního sporu ohledně vypořádání celého společného jmění manželů (včetně majetku, který zřejmě nebude součástí majetkové podstaty), by bylo v rozporu se zásadami insolvenčního řízení. Dlouhotrvající prodleva by vedla ke znehodnocení majetku v majetkové podstatě, a tím ke snížení uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. může soud řízení přerušit, jestliže probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu, nebo jestliže soud dal k takovému řízení podnět.

Prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela; byl-li vznik společného jmění dlužníka a jeho manžela vyhrazen ke dni zániku manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství (§ 268 odst. 1 IZ).

Probíhá-li řízení o vypořádání společného jmění manželů, stává se insolvenční správce prohlášením konkursu účastníkem tohoto řízení místo dlužníka. Trvají-li účinky rozhodnutí o úpadku, nelze toto řízení skončit soudním smírem (§ 273 odst. 1 IZ).

Podle § 225 odst. 1 lZ se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že žalobce se vylučovací žalobou podanou u soudu prvního stupně dne 4.8.2014 domáhal vyloučení majetku-osobního automobilu Porsche 911 Carrera 4 S, černé barvy, RZ 1SE 1262-z majetkové podstaty dlužníka a tvrdil, že je výlučným vlastníkem automobilu. Spor o to, kdo je vlastníkem daného vozidla současně probíhá v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů anonymizovano vedeném na návrh dlužnice u Okresního soudu v Berouně. Toto řízení nebylo dosud ukončeno.

Závěr soudu prvního stupně, že probíhající řízení o vypořádání společného jmění manželů je dostatečným argumentem pro přerušení řízení v incidenčním sporu o vylučovací žalobě neobstojí. Důvodem pro přerušení řízení ve smyslu citovaného ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. je zásadně zájem na hospodárnosti řízení. Právě tento zájem svědčí pro závěr opačný. Zatímco v řízení o vypořádání SJM soud provádí dokazování potřebné k vypořádání veškerého majetku spadajícího do společného jmění manželů (včetně majetku, který vůbec nemusí být nemusí být součástí majetkové podstaty dlužníka.), tak dokazování v řízení o vylučovací žalobě se soustřeďuje k podstatně užšímu okruhu právně významných skutkových okolností. V dané věci jsou to pouze skutečnosti, jejichž prostřednictvím žalobce plní břemeno tvrzení, že osobní automobil získal do svého výlučného vlastnictví. Takové dokazování, i se zřetelem ke koncentraci řízení, je ve srovnání s obvyklým průběhem důkazního řízení při vypořádání SJM výrazně jednodušší a časově méně náročné z hlediska procesních úkonů účastníků i soudu.

Ktomuto obecně platnému předpokladu ještě vdané věci přistupuje zjištění, že řízení o vypořádání společného jmění manželů bylo zahájeno na návrh dlužnice již 21.12.2011 a do dnešního dne nebylo ukončeno. Zájem na hospodárnosti řízení tedy zcela osvědčuje závěr, že důvody pro přerušení řízení o vylučovací žalobě vdané věci nejsou. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení změnil tak, že řízení se nepřerušuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 6. ledna 2015

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná