103 VSPH 593/2015-37
32 ICm 667/2015 103 VSPH 593/2015-37 (KSCB 25 INS 22735/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobkyně: Jarmila Vaňková, IČO 422 02 876, bytem v Psinici 8, 507 23 Libáň, zast. Martinem Vaňkem, obecným zmocněncem, bytem v Nymburku 2, Petra Bezruče 362, proti žalovaným: 1) Mgr. Tomáš Linha, IČO 662 51 354, se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, insolvenčnímu správci, dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , 2) Pavel Pavlíček, anonymizovano , bytem v Kondrači-Kamenné 47, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 32 ICm 667/2015-28 ze dne 4. června 2015,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 32 ICm 667/2015-28 ze dne 4. června 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (SoudP), neboť poplatek splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebyl zaplacen ani k výzvě soudu doručené žalobkyni dne 8.6.2015 (bod I. výroku) a vyslovil, že žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., neboť řízení bylo zastaveno (bod II. výroku).

Toto usnesení napadla žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž odmítla výzvu soudu prvního stupně, jímž ji vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč, neboť z procesní povahy soudní poplatek neměl být vybrán podle položky 22 bodu 14 Sazebníku soudních poplatků-přílohy SoudP (Sazebník), přičemž s odkazem na § 12 odst. 1 SoudP dovodila, že jí soud prvního stupně neměl stanovit žádný soudní poplatek.

Žalovaní se k odvolání žalobkyně nevyjádřili.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a to dle ustanovení § 212 a § 212a o.s.ř., aniž nařizoval jednání, v souladu s ustanovením § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není opodstatněné.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) SoudP poplatníkem poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak. (KSCB 25 INS 22735/2014)

Podle § 4 odst. 1 písm. a) SoudP jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen "návrh na zahájení řízení").

Podle § 7 odst. 1 věta prvá SoudP poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Podle § 9 odst. 1 SOP nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle § 9 odst. 7 SoudP usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

V projednávané věci soudu prvního stupně žalobkyně jako poplatník ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) SoudP soudní poplatek nezaplatila (§ 4 odst. 1 písm. a/ a § 7 odst. 1 SoudP), a proto ji soud prvního stupně podle § 9 odst. 1 SoudP usnesením z 26.5.2015 vyzval k jeho zaplacení ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bodu 1. písm. a) Sazebníku ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení, jež bylo zástupci žalobkyně doručeno 28.5.2015. Namísto zaplacení soudního poplatku žalobkyně odmítla jeho zaplacení se shodnou argumentací uvedenou v pozdějším odvolání.

Skutečnost, že by žalobkyně soudní poplatek zaplatila, resp. k jeho zaplacení došlo v mezidobí od podání odvolání, se ze spisu nepodává.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně konstatuje, že soudní poplatek v projednávané věci činí podle položky 13 bodu a písm. a) Sazebníku činí 5.000,-Kč, neboť podaná žaloba je žalobou incidenční, jejímž předmětem je určení pravosti popřené pohledávky, nikoliv peněžité plnění. Za situace, kdy v soudem stanovené lhůtě soudní poplatek žalobkyně nezaplatila, soud prvního stupně správně postupoval podle § 9 odst. 1 SoudP a řízení zastavil a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, i když důvody pro takové rozhodnutí odvolací soud shledává v ustanovení § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., neboť žalovaným, na něž třeba z procesního hlediska nazírat jako na v řízení úspěšné účastníky (žalobkyně zavinila, že řízení muselo být zastaveno), žádné náklady řízení dosud nevznikly.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 146 odst. Odst. 2 věta první o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně , jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na (KSCB 25 INS 22735/2014)

vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. srpna 2015

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná