103 VSPH 583/2015-27
42 ICm 1768/2015 103 VSPH 583/2015-27 (KSCB 28 INS 3531/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. ve věci žalobkyně: Jarmila Vaňková se sídlem Libáň, Psinice 8, IČO: 42202876, zast. Martinem anonymizovano , anonymizovano , obecným zmocněncem bytem Libáň, Náměstí Svobody 36, proti žalovaným: 1) Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO: 29414873, insolvenční správce dlužnice: Brigita anonymizovano , anonymizovano , Kaplice, Na Vyhlídce 516, 2) Brigita anonymizovano , anonymizovano , Kaplice, Na Vyhlídce 516, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. května 2015, č.j. 42 ICm 1768/2015-11,

takto:

I.Odvolání se odmítá.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích vyzval žalobkyni, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se žalobkyně odvolala, maje napadené rozhodnutí za nesprávné s argumentem, že dle § 12 odst. 1 z.č. 549/1991 Sb. a dle položky 22 bod 14 sazebníku soudních poplatků žádný soudní poplatek neměl být vyměřen.

Výzva k zaplacení soudního poplatku za žalobu dle § 9 odst. 1 z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, není rozhodnutím ve smyslu § 201 z.č. 99/1963 Sb., dále jen o.s.ř., které by bylo možno napadnout odvoláním (srov. také např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2009, sp.zn. 21 Cdo 5428/2008). Směřuje-li tedy odvolání žalobkyně proti usnesení, jímž soud prvního stupně podle § 9 odst. 1 z.č. 549/1991 Sb. vyzval poplatníka k zaplacení soudního poplatku za žalobu, nelze než dospět k závěru, že odvolání je podáno proti rozhodnutí, proti kterému odvolání není přípustné.

Odvolací soud proto odvolání žalobkyně dle § 218 písm. c) o.s.ř. jako nepřípustné odmítl. (KSCB 28 INS 3531/2015)

O náhradě nákladů odvolacího řízení soud rozhodl podle ustanovení § 7 InsZ a § 146 odst. 3 za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. Vycházel přitom z toho, že žalovaným žádné náklady v řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 12. srpna 2015

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika