103 VSPH 571/2014-40
176 ICm 1362/2013 103 VSPH 571/2014-40 (MSPH 76 INS 4195/2012)

USNESENÍ

Vrchní soud V Praze jako soud odvolací rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce V právní Věci žalobce: JUDr. Pavel Čížkovský, advokát se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 18, insolvenční správce dlužnice Valji anonymizovano , anonymizovano , proti žalované: Petra Janíčková, bytem v Jílovém u Prahy, Masarykovo nám. 194, o určení neúčinnosti právního úkonu, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 176 ICm 1362/2013-33 ze dne 20.srpna 2014 takto:

I. Usnesení Městského soudu V Praze č.j. 176 ICm 1362/2013-33 ze dne 20.srpna2014 sepotvrzuj e.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Zalobce se žalobou proti žalované domáhá určení neúčinnosti právního úkonu dlužnice obsaženého v kupní smlouvě, kterou uzavřela se žalovanou 11.3.2009.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

V průběhu řízení vzal žalobce podáním doručeným soudu prvního stupně 29.7.2014 žalobu zpět s odůvodněním, že žalovaná a dlužnice nej sou osobami blízkými , a proto nelze napadnout neúčinností právní úkon dlužnice učiněný dříve než jeden rok před zahájením insolvenčního řízení.

Napadeným usnesením soud prvního stupně řízení podle § 96 o.s.ř. zastavil a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Toto usnesení napadl žalobce odvoláním doručeným soudu prvního stupně 5.9.2014 a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že se řízení nezastavuje, nebot bere své zpětvzetí žaloby zpět a učinil tak ještě v odvolací lhůtě.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a to dle § 212 a § 212a o.s.ř., a dospěl k závěru, že není opodstatněno.

Podle § 41a o.s.ř. kúkonu účastníka, který není za řízení přípustný, se nepřihlíží (odst. 3). Úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem (odst. 4). Právní úprava vymezuje podmínky, za nichž může být již učiněný procesní úkon odvolán. Odvolán může být jen takový úkon, jehož povaha to umožňuje. Procesní úkon, který lze odvolat, tj. i zpětvzetí žaloby, se považuje za odvolaný jen tehdy,

(MSPH 76 INS 4195/2012) jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně, tj. ve stejný den s odvolávaným procesním úkonem.

V projednávané Věci vzal žalobce svou žalobu zpět podáním z 29.7.2014, zatímco zpětvzetí žaloby učinil podáním z 5.9.2014 v rámci odvolání proti napadenému usnesení.

Soud prvního stupně správně postupoval podle § 96 o.s.ř., když zastavil řízení na základě zpětvzetí žaloby žalobcem. Protože ke zpětvzetí tohoto procesního úkonu nedošlo ve shodný den, nýbrž později, jedná se o úkon nepřípustný, k němuž nelze přihlížet.

Na základě Výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení, Včetně správného výroku o nákladech řízení podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. při respektování skutečnosti, že v odvolacím řízení zcela úspěšná žalovaná žádné náklady řízení neměla.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně , jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzenajinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 21. října 2014

JUDr.Michal K u b í n, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Andrea Synková