103 VSPH 561/2015-18
42 ICm 1573/2015 103 VSPH 561/2015-18 (KSCB 28 INS 718/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. ve věci žalobkyně: Jarmila Vaňková se sídlem Libáň, Psinice 8, IČO: 42202876, zast. Martinem anonymizovano , anonymizovano , obecným zmocněncem bytem Libáň, Náměstí Svobody 36, proti žalovanému: Mgr. Petr Brož se sídlem Praha 4, Nad Malým Mýtem 4, insolvenční správce dlužnice: Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Protivín, Nad Rybníkem 578, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 1573/2015-8 ze dne 4. června 2015,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 1573/2015-8 ze dne 4. června 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení podle § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, dále jen SoudP, neboť poplatek splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebyl zaplacen ani k výzvě soudu doručené žalobkyni dne 5.5.2015 (bod I. výroku) a vyslovil, že žalobkyně ani žalovaný nemají právo na náhradu nákladů řízení podle § 146 odst. 1 písm. b) z.č. 99/1963 Sb., dále jen o.s.ř., neboť řízení bylo zastaveno (bod II. výroku).

Toto usnesení napadla žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, v němž nesouhlasí s výzvou soudu prvního stupně, jímž ji vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč, neboť z procesní povahy soudní poplatek neměl být vybrán podle položky 22 bodu 14 Sazebníku soudních poplatků, přičemž s odkazem na § 12 odst. 1 SoudP dovodila, že jí soud prvního stupně neměl stanovit žádný soudní poplatek. Navrhla, aby odvolací soud snížil soudní poplatek či usnesení krajského soudu v plném rozsahu zrušil .

Usnesením ze dne 17. června 2015, č.j. 42 ICm 1573/2015-13 soud prvního stupně žalobkyni vyzval k doplnění jejího neurčitého odvolání, dle záhlaví směřujícího proti usnesení o zastavení řízení a dle obsahu proti výzvě soudu k zaplacení soudního poplatku tak, aby uvedla, proti jakému rozhodnutí podání směřuje a co se jím sleduje. Žalobkyně byla současně poučena o tom, že neodstraní-li vytýkané vady svého podání, může být toto odvolacím soudem odmítnuto. (KSCB 28 INS 718/2015)

Na tuto výzvu žalobkyně reagovala podáním došlým soudu prvního stupně dne 14.5.2015, které je svým obsahem zcela totožné s obsahem odvolání žalobkyně proti výzvě soudu prvního stupně k zaplacení soudního poplatku za žalobu ze dne 28. dubna 2015, č.j. 42 ICm 1573/2015-5.

Žalovaný se k odvolání žalobkyně nevyjádřil.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a to dle ustanovení § 212 a § 212a o.s.ř., aniž nařizoval jednání, v souladu s ustanovením § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a dospěl k závěru, že odvolání žalobkyně není opodstatněné. Dle § 41 odst. 2 o.s.ř. jej navzdory jeho vadám posoudil podle jeho obsahu jako odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení řízení odůvodněné přesvědčením žalobkyně o tom, že k zaplacení soudního poplatku za žalobu ve výši 5.000,-Kč povinna není.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) SoudP poplatníkem poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 4 odst. 1 písm. a) SoudP jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

Podle § 7 odst. 1 věta prvá SoudP poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Podle § 9 odst. 1, 3 SoudP nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

Podle § 9 odst. 7 SoudP usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

V projednávané věci žalobkyně soudní poplatek za žalobu nezaplatila (§ 4 odst. 1 písm.a/ a § 7 odst. 1 věta prvá SoudP), a proto ji soud prvního stupně podle § 9 odst. 1 SoudP usnesením z 19.3.2015 správně vyzval k jeho zaplacení ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bodu 1.písm.a) sazebníku soudních poplatků ve lhůtě 3 dnů od doručení usnesení. Namísto toho, aby poplatek zaplatila, žalobkyně splnění této povinnosti odmítla s argumentací citovanou výše. To, že by k zaplacení poplatku došlo v mezidobí od podání odvolání, se ze spisu nepodává.

Zastavil-li soud prvního stupně za daného stavu dle § 9 odst. 1 SoudP řízení pro nezaplacení soudního poplatku, rozhodl v souladu se zákonem, a proto odvolací soud podle § 7 InsZ a § 219 o.s.ř. napadené rozhodnutí jako věcně správné potvrdil. (KSCB 28 INS 718/2015)

O náhradě nákladů odvolacího řízení soud rozhodl podle ustanovení § 7 InsZ a § 142 odst. 1 za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. Vycházel přitom z toho, že žalovanému žádné náklady v řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 13. srpna 2015

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná