103 VSPH 52/2018-197
č. j. 67 ICm 1118/2017 103 VSPH 52/2018-197 (KSPH 67 INS 14679/2015)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobkyně: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Dobříši, Javorová 1512 zastoupená Mgr. Pavlou Švábovou, advokátkou se sídlem v Praze 12, Vodičkova 24 proti žalovaným: 1) dlužník František anonymizovano , anonymizovano , bytem v Dobříši, Javorová 1512 zastoupený Mgr. Jan Švarcem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 24 2) insolvenční správce dlužníka Ing. František Svobodný se sídlem v Českých Budějovicích, Ant. Barcala 37 o odvolání dlužníka proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 67 ICm 1118/2017-181 ze dne 24. října 2017

takto: I. Odvolání žalovaného 1) proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 67 ICm 1118/2017-181 ze dne 24. října 2017 se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění: Napadeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu o vypořádání společného jmění manželů (bod I. výroku) a vyslovil, že jak ve vztahu mezi žalobkyní a žalovaným 1), tak ve vztahu mezi žalobkyní a žalovaným 2) žádný z nich nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. a III. výroku). Žalobu proti žalovanému 1) zamítl s odůvodněním, že mu v postavení dlužníka nesvědčí ve smyslu § 270 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), pasivní legitimace; proti žalovanému 2) pak s odůvodněním, že žalobkyně neprokázala (neunesla povinnost tvrzení a břemeno důkazní), že prohlášením konkursu zaniklé společné jmění se žalovaným 1)-dlužníkem má vyšší hodnotu než jeho závazky oproti tvrzení žalovaného 2)-insolvenčního správce, podle kterého je předlužené, a proto je nelze ve smyslu § 274 InsZ vypořádat. Tento rozsudek napadla žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s tím, že jeho důvody a odvolací návrh doplní dodatečně ve lhůtě 30 dnů; odvolání bylo doručeno soudu prvního stupně 9. 11. 2017. Žalovaní se k odvolání žalobkyně nevyjádřili. Usnesením č. j. 67 ICm 1118/2017-191 ze dne 29. 12. 2017, doručeným právnímu zástupci žalobkyně 5. 1. 2018, soud prvního stupně vyzval žalobkyni k doplnění podaného odvolání, tj. o odvolací důvod a odvolací návrh (bod I. výroku), poučil ji, jak neurčitost odvolání třeba opravit (bod II. výroku) a uložil jí vytčené vady odvolání odstranit ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy s tím,

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 67 ICm 1118/2017 (KSPH 67 INS 14679/2015)

že nestane-li se tak ve stanovené lhůtě a nebude-li možné v odvolacím řízení pokračovat, odvolací soud odvolací řízení ukončí. Poté, co žalobkyně odvolání přes výše uvedenou výzvu a poučení ve stanovené lhůtě nedoplnila, soud prvního stupně věc předložil podle § 209 o.s.ř. odvolacímu soudu.

Odvolací soud, aniž nařizoval jednání z důvodu podle § 214 odst. 2 písm. a) o.s.ř., přezkoumal žalobčino odvolání a dospěl k závěru, že postrádá náležitosti upravené v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., neboť neobsahuje ani odvolací důvod, tj. v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí, ani odvolací návrh, tj. jak má soud rozhodnout. Ve sporném řízení je výsledek dokazování zásadně předurčen procesní aktivitou účastníka řízení, který ve svých poměrech nese i odpovědnost za to, jak soud ve věci rozhodne, to samé platí i pro odvolání, v němž je na účastníkovi řízení, aby uvedl, v čem je napadené rozhodnutí po stránce skutkové a právní nesprávné, případně v jakém ohledu mu předcházelo vadné řízení. Protože se soudu prvního stupně nepodařilo postupem podle § 209 o.s.ř. zjednat nápravu, zůstalo žalobčino odvolání neprojednatelné a nelze proto, že napadený rozsudek je rozhodnutím ve věci samé, v odvolacím řízení ve smyslu § 212a o.s.ř. pokračovat. Odvolací soud na základě shora uvedeného proto postupoval podle § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání odmítl. O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle ustanovení § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., když respektoval okolnost, že žalovaným žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 25. ledna 2018

JUDr. Michal Kubín předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.