103 VSPH 473/2015-22
68 ICm 1075/2015 103 VSPH 473/2015-22 (KSPH 72 INS 35106/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobkyně: Jarmila anonymizovano , anonymizovano , bytem v Nymburku, Petra Bezruče 362, zast. Martinem Vaňkem, zmocněncem, bytem jako žalobkyně proti žalovaným: 1) Mgr. Emil Fischer, bytem v Praze 4, Podolská 90/5, insolvenční správce dlužnice Ivony anonymizovano , anonymizovano a 2) Ivona anonymizovano , anonymizovano , bytem v Bělé pod Bezdězem, Tyršova 1302, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 68 ICm 1075/2015-10 ze dne 14. května 2015,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 68 ICm 1075/2015-10 ze dne 14. května 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl žalobu o určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného před ním pod sp.zn. KSPH 72 INS 35106/2014 (bod I. výroku) a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně uvedl, že se žalobkyně domáhá určení pravosti pohledávky přihlášené do výše uvedeného insolvenčního řízení s odůvodněním, podle něhož klient neuhradil dlužnou fakturu za služby ve výši 1.490,-Kč, které byly vykonány . Uvedl, že usnesením č.j. 68 ICm 1075/2015-8 ze dne 7.4.2015 (Usnesení) vyzval žalobkyni k odstranění vad žaloby bránících jejímu projednání. Přestože žalobkyni bylo Usnesení doručeno 15.4.2015 ve stanovené lhůtě ani později žalobkyně žalobu neopravila. Cituje ustanovení § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), § 42, § 43 a § 79 občanského soudního řádu (o.s.ř.) dospěl k závěru, že žaloba přes výzvu k odstranění vad zůstala neprojednatelná, neboť v ní žalobkyně rozhodující skutečnosti, tj. jak bylo o insolvenčním návrhu rozhodnuto, kdy byl ustanoven insolvenčním správcem, jaká byla lhůta pro podání přihlášek pohledávek, kdy žalobkyně žalobu na určení práva podala, kdy se konalo přezkumné jednání, zda mu byla žalobkyně přítomna, zda a v jakém rozsahu byla jí přihlášená pohledávka při (KSPH 72 INS 35106/2014) přezkumném jednání popřena, zda a kdy obdržela vyrozumění o jejím popření. Konstatoval, že žaloba dále postrádá vylíčení rozhodujících skutečností ke vzniku popřené pohledávky a návrhy důkazů k jejich prokázání. Uzavřel, že žaloba trpí nedostatky bránící jejímu projednání, a proto postupem podle § 43 odst. 2 o.s.ř. žalobu odmítl. Výrok o nákladech řízení odůvodnil ustanovením § 146 odst. 3 o.s.ř. při respektování okolnosti, že žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.

Toto usnesení napadla žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a požadovala, aby věc odvolací soud přehodnotil, a to zejména námitky insolvenčního správce proti přihlášené pohledávce. Zopakovala, že dlužnice jako její klientka neuhradila fakturu na částku 1.490,-Kč, jež jí byla vystavena za služby, kterou pro ni vykonala.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a to dle ustanovení § 212 a § 212a o.s.ř., aniž nařizoval jednání, v souladu s ustanovením § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a dospěl k závěru, že žaloba žalobkyně nadále trpí nedostatky, jež ji činí neprojednatelnou.

Podle § 79 odst. 1 o.s.ř. řízení se zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Žalobní petit musí být úplný, určitý a srozumitelný. Vymezení práv a jim odpovídajících povinností v něm obsažené musí být provedeno tak přesně a jednoznačně, neboť soud nemůže účastníkům přiznat jiná práva a uložit jim jiné povinnosti než jsou navrhovány a naopak žalobní petit musí svým rozhodnutím zcela vyčerpat a nesmí jej překročit. Přitom je však třeba zdůraznit, že podstatné pro splnění tohoto požadavku není formální bezvadnost petitu, ale jeho obsah. Rozhodujícími skutečnostmi ve smyslu § 79 odst. 1 o.s.ř. se pak rozumí údaje, které jsou zcela nutné k tomu, aby bylo jasné o čem, a na jakém podkladě má soud rozhodnout. Neuvede-li žalobce v žalobě všechny potřebná tvrzení, významná podle hmotného práva, nejde o vadu žaloby, která by bránila pokračování v řízení, jestliže v ní vylíčil alespoň takové rozhodující skutečnosti, kterými byl vymezen předmět řízení po skutkové stránce (blíže usnesení Nejvyššího soudu pod sp.zn. 32 Odo 453/2003). Uvedené požadavky nabývají na významu v projednávané věci, neboť se jedná o žalobu incidenční, v níž se může věřitel popřeného práva domáhat jen z důvodů, pro něž je přihlásil v přihlášce pohledávky.

Podle § 43 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odst. 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebo řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odst. 2). (KSPH 72 INS 35106/2014)

V projednávané věci podala žalobkyně žalobu, v níž uvedla, že se domáhá určení pravosti pohledávky, kterou přihlásila do insolvenčního řízení vedeného s dlužnicí s tím, že soud prvního stupně žádá o přehodnocení námitky insolvenčního správce, dále žalobkyně uvedla, že klient (patrně dlužnice) neuhradila částku 1.490,-Kč, kterou vyfakturovala za práce, které pro ni vykonala. Usnesením soud prvního stupně žalobkyni vyzval k doplnění žaloby o náležitosti požadované v ustanovení § 42 odst. 3 a § 79 občanského soudního řádu (o.s.ř.), tj. o řádné označení podatelky, o jméno, příjmení a bydliště účastníků řízení, o uvedení, které věci se týká, o vylíčení rozhodných skutečností, označení důkazu k jejich prokázání, o uvedení, čeho se domáhá a o předložení listinných důkazů prokazujících její tvrzení. Zároveň žalobkyni poučil o tom, že nebude-li žaloba ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení Usnesení doplněna a pro uvedené nedostatky nebude možné v řízení pokračovat, žalobu odmítne. Usnesení bylo doručeno právnímu zástupce žalobkyně 15.4.2015. Ve stanovené lhůtě ani později žádným podáním žalobkyně žalobu nedoplnila.

Odvolací soud dospěl k závěru, že žaloba není projednatelná. Obsahuje řádné označení účastníků řízení, je zřejmé, že předmětem žaloby je určení pravosti pohledávky, jejíž výši však žalobkyně neuvedla a lze se jen domnívat, že se jedná o pohledávku ve výši 1.490,-Kč. Žaloba však postrádá jednak vylíčení skutečností týkajících se důvodů, proč byla žaloba podána, resp. skutečností majících původ v samotném insolvenčním řízení, a dále rozhodujících skutečností, z nichž pohledávka v uvedené výši plyne, přičemž tento obecný požadavek obsažený v § 79 o.s.ř. je v incidenčním řízení ještě o to důležitější, aby bylo, lze posoudit, zda skutečnosti uvedené v žalobě jsou totožné s těmi, které uplatnila žalobkyně v přihlášce pohledávky (§ 198 odst. 2 InsZ). Žaloba nadále postrádá žalobní petit, resp. jak má soud rozhodnout.

Soud prvního stupně správně posoudil nedostatky, pro něž nelze v řízení pokračovat, v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 o.s.ř. žalobkyni vyzval k doplnění žaloby a lze jen přičítat k tíži žalobkyně, že žalobu ve stanovené lhůtě nedoplnila. Soud prvního stupně po marném uplynutí stanovené lhůty správně postupoval podle § 43 odst. 2 o.s.ř., když žalobu odmítl.

Na základě výše uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil včetně bodu výroku o nákladech řízení odpovídajícího zákona.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. při respektování toho, že žalovaným žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací (KSPH 72 INS 35106/2014)

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 12. června 2015

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná