103 VSPH 464/2016-18
44 ICm 483/2016 103 VSPH 464/2016-18 (KSPA 44 INS 18397/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v právní věci žalobce: JUDr. Martin Litvan, Ph.D., LL.M., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, proti žalovaným: 1) Mgr. Pavel Bureš, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 556, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostěnice 11, a 2) Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostěnice 11, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 3. května 2016, č. j. 44 ICm 483/2016-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 3. května 2016, č. j. 44 ICm 483/2016-9 (KSPA 44 INS 18397/2014), se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce, v postavení bývalého insolvenčního správce dlužníka Petra anonymizovano (dále jen dlužník), se žalobou domáhá proti žalovaným 1) a 2) rozhodnutí o neplatnosti kupní smlouvy uzavřené dne 22. 12. 2015 mezi žalovanými, podle níž žalovaný 1) prodal žalovanému 2) z majetkové podstaty dlužníka spoluvlastnický podíl na nemovitostech ve výši 1/2 na pozemku parc. č. st. 32, jehož součástí je stavba čp. 11 a pozemkové parc. č. 86 zapsaný na listu vlastnictví č. 176 pro katastrální území a obec Kostěnice.

Současně podal návrh na vydání předběžného opatření, jímž by soud uložil žalovanému 1) povinnost uložit do skončení řízení o neplatnosti kupní smlouvy částku ve výši 700.000,-Kč z titulu složené kupní ceny kupujícím Lukášem Zahálkou na účet majetkové podstaty č. 2111473563/2700, do úschovy Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ve lhůtě tří dnů od doručení nařízení soudu.

Usnesením ze dne 19. února 2016, č. j. 44 ICm 483/2016-5, soud prvního stupně návrh na nařízení předběžného opatření zamítl (bod I. výroku) a žalobce zavázal k náhradě soudního poplatku ve výši 1.000,-Kč (bod II. výroku). isir.justi ce.cz 44 ICm 483/2016 (KSPA 44 INS 18397/2014)

Toto usnesení bylo doručeno žalobci dne 19. 2. 2016 a žalobce ho ve stejný den vrátil zpět soudu prvního stupně k opravnému usnesení, neboť bod II. nelze vykonat pro nedostatek spočívající v neuvedení čísla účtu k úhradě povinného. Současně sdělil, že odvolání ve věci bude následovat.

Napadeným usnesením soud prvního stupně návrh žalobce na opravu bodu II. výroku usnesení ze dne 19. února 2016, č. j. 44 ICm 483/2016-5 (dále jen Usnesení), spočívající v uvedení čísla účtu k úhradě povinného, zamítl. Soud prvního stupně, cituje § 8 odst. 3 a 4 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (SOP), konstatoval, že poplatek do částky 5.000,-Kč lze platit kolky, což by žalobci mělo být známo, takže měl a mohl vyměřený soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč zaplatit kolkovými známkami. Kromě toho neshledal důvod pro opravu bodu II. výroku Usnesení, neboť neobsahuje chyby v psaní a v počtech, ani jiné zjevné nesprávnosti. Uzavřel, že žalobcův návrh mohl být důvodem pro doplnění rozhodnutí, ale takový návrh neučinil, proto návrh na opravu Usnesení zamítl.

Proti napadenému usnesení podal žalobce v zákonem stanovené lhůtě odvolání. V něm uvedl, že soud prvního stupně je povinen formulovat výroky svých rozhodnutí tak, aby byly srozumitelné a realizovatelné. Za účelový označil závěr soudu, že měl zaplatit soudní poplatek kolky, pokud nebylo uvedeno číslo účtu, neboť placení kolky je toliko alternativou způsobu placení soudního poplatku a účastník není povinen platit soudní poplatek pouze určitým způsobem. Rovněž není povinen napravovat pochybení soudu stran výroku rozhodnutí dohledáváním a vyhledáváním čísla účtu státních orgánů, stejně tak nemůže něco hradit kolkovými známkami, které se nalepují na výzvu soudu, kterou soud s ohledem na rozhodnutí, nevydal a k dispozici ji nemá. Uzavřel, že podání účastníků má soud posoudit podle jeho obsahu, přičemž v dané věci je zřejmé, co je soudu vytýkáno.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo podle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (o.s.ř.), aniž by nařizoval jednání, v souladu s § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., přihlédl k omezením uvedeným v § 205a a § 211a o.s.ř. a poté dospěl k závěru, že odvolání žalobce je důvodné.

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle § 166 o.s.ř. nerozhodl-li soud v rozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do patnácti dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění. Soud může rozsudek, který nenabyl právní moci, doplnit i bez návrhu (odst. 1). Doplnění o část předmětu řízení učiní soud rozsudkem, pro nějž platí obdobně ustanovení o rozsudku; jinak o doplnění rozhodne usnesením. Nevyhoví-li soud návrhu účastníka na doplnění rozsudku, usnesením návrh zamítne (odst. 2). 44 ICm 483/2016 (KSPA 44 INS 18397/2014)

Podle § 167 odst. 2 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Odvolací soud se ztotožnil s námitkami odvolatele, že jeho návrh na opravu bodu II. výroku Usnesení je podle svého obsahu návrhem na jeho doplnění ve smyslu § 166 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř., neboť žádal, aby bylo doplněno číslo účtu soudu, na nějž má být soudní poplatek zaplacen. Za případné považuje též námitky odvolatele, že není povinností účastníka řízení, jemuž je ukládána soudem určitá povinnost, v daném případě zaplacení soudního poplatku, aby sám zjišťoval, na jaký účet má být zaplacen, ani povinnost zaplatit jej v kolkových známkách. Z obsahu spisu je pak zřejmé, že žalobci nebyla zaslána samostatná výzva k zaplacení soudního poplatku dle vzoru 64 či 65 kancelářského řádu, jež obsahuje rubriku pro uvedení čísla účtu soudu a jehož druhá strana slouží k zaplacení soudního poplatku kolky (vylepením na tento formulář), či vzor 68, jenž je výslovně určen pro zaplacení soudního poplatku kolky. Podstatou sdělení čísla účtu k úhradě soudního poplatku pak není jen uvedení tohoto údaje, ale též platebních symbolů, zejména variabilního symbolu pro identifikaci došlé platby. Pokud soud prvního stupně rozhodl o povinnosti žalobce zaplatit soudní poplatek Usnesením, pak minimálně v jeho odůvodnění měl uvést údaje, jak jej zaplatit a na jaký účet. Odvolací soud konstatuje, že z obsahu spisu se nepodává, že by žalobci pokyny k provedení platby byly jakkoliv sděleny, takže splnění uložené povinnosti po něm nelze dosud ani vymáhat.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, jenž opětovně posoudí žalobcův návrh na doplnění bodu II. výroku, aby z něj byla zřejmá jednoznačná platební povinnost týkající se úhrady soudního poplatku. Jen pro úplnost odvolací soud poznamenává, že soud prvního stupně mohl odvolání žalobce vyhovět postupem podle § 210a o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 237 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 16. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela