103 VSPH 463/2016-14
44 ICm 483/2016 103 VSPH 463/2016-14 (KSPA 44 INS 18397/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v právní věci žalobce: JUDr. Martin Litvan, Ph.D., LL.M., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, proti žalovaným: 1) Mgr. Pavel Bureš, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 556, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostěnice 11, a 2) Lukáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostěnice 11, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 19. února 2016, č. j. 44 ICm 483/2016-5,

takto:

Odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 19. února 2016, č. j. 44 ICm 483/2016-5 (KSPA 44 INS 18397/2014), se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobce, v postavení bývalého insolvenčního správce dlužníka Petra anonymizovano (dále jen dlužník), se žalobou domáhá proti žalovaným 1) a 2) rozhodnutí o neplatnosti kupní smlouvy uzavřené dne 22. 12. 2015 mezi žalovanými, podle níž žalovaný 1) prodal žalovanému 2) z majetkové podstaty dlužníka spoluvlastnický podíl na nemovitostech ve výši 1/2 na pozemku parc. č. st. 32, jehož součástí je stavba čp. 11 a pozemková parc. č. 86 zapsané na listu vlastnictví č. 176 pro katastrální území a obec Kostěnice.

Současně podal návrh na vydání předběžného opatření, jímž by soud uložil žalovanému 1) povinnost uložit do skončení řízení o neplatnosti kupní smlouvy částku ve výši 700.000,-Kč z titulu složené kupní ceny kupujícím Lukášem Zahálkou na účet majetkové podstaty č. 2111473563/2700, do úschovy Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ve lhůtě tří dnů od doručení nařízení soudu.

Napadeným usnesením soud prvního stupně návrh na nařízení předběžného opatření zamítl (bod I. výroku) a žalobce zavázal k náhradě soudního poplatku ve výši 1.000,-Kč (bod II. výroku). isir.justi ce.cz 44 ICm 483/2016 (KSPA 44 INS 18397/2014)

Toto usnesení bylo doručeno žalobci dne 19. 2. 2016 a žalobce ho ve stejný den vrátil zpět soudu prvního stupně k opravnému usnesení, neboť bod II. nelze vykonat pro nedostatek spočívající v neuvedení čísla účtu k úhradě povinného. Současně sdělil, že odvolání ve věci bude následovat.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 3. května 2016, č. j. 44 ICm 483/2016-9, návrh žalobce na opravu bodu II. výroku usnesení ze dne 19. února 2016, č. j. 44 ICm 483/2016-5, spočívající v uvedení čísla účtu k úhradě povinného, zamítl.

Proti oběma usnesením (z 19. 2. 2016 a 3. 5. 2016) podal žalobce odvolání ze dne 16. 5. 2016, jež bylo soudu prvního stupně doručeno dne 17. 5. 2016. Soud prvního stupně předložil odvolacímu soudu odvolání s tím, že bylo podáno včas.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo podle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (o.s.ř.), aniž by nařizoval jednání, v souladu s § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., přihlédl k omezením uvedeným v § 205a a § 211a o.s.ř. a poté dospěl k závěru, že odvolání žalobce je opožděné.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení.

Podle § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle § 218a věty první o.s.ř. nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud.

Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání žalobce je opožděné, neboť jej nepodal ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení dne 19. 2. 2016, kdy mu počala lhůta pro odvolání běžet, nýbrž až 17. 5. 2016; lhůta pro odvolání tedy žalobci skončila dne 7. 3. 2016 (v pondělí, neboť konec lhůty připadl na sobotu 5. 3. 2016-viz § 57 odst. 2 o.s.ř.). O možnosti podat odvolání v "nové" lhůtě ve smyslu § 204 odst. 1 věty druhé o.s.ř. musí soud prvního stupně účastníky v opravném usnesení poučit, přičemž nový běh odvolací lhůty však může vyvolat jen takové opravné usnesení, jehož důsledkem je obsahová změna výroku původního rozhodnutí z hlediska jím vymezovaných práv a povinností (NS 29 Odo 310/2002, R 46/05). V daném případě k žádné obsahové změně výroku původního rozhodnutí nedošlo, nehledě na skutečnost, že se žalobce domáhal nikoliv opravy napadeného usnesení podle § 164 o.s.ř., nýbrž jeho doplnění (§ 166 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř.). K tomuto závěru je třeba ještě dodat, že se žalobce domáhal výslovně opravy bodu II. výroku, jenž je samostatným výrokem nezávislým na bodu I. výroku, takže mu nic nebránilo, aby proti němu podal ve stanovené lhůtě odvolání. 44 ICm 483/2016 (KSPA 44 INS 18397/2014)

Proto odvolací soud odvolání žalobce podle § 208 odst. 1 ve spojení s § 218a věty první o.s.ř. odmítl jako opožděné.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 237 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 16. září 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela