103 VSPH 423/2015-20
56 ICm 424/2013 103 VSPH 423/2015-20 (KSPA 56 INS 11635/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátě složeném z předsedy JUDr.Michala Kubína a soudců JUDr.Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D. v právní věci žalobce: GESTORE, v.o.s., IČO 28820959, se sídlem v Litomyšli, Na Lánech 30, insolvenční správce dlužnice Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , zast. Mgr. Jiřím Šebestou, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská 16, proti žalovanému: Úvěrový servis, spol. s r.o., IČO 274 13 861 se sídlem v Pravoníně 88, zast. Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 14, o určení že žalovaný nemá za dlužnicí pohledávky, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. 56 ICm 424/2013-14 ze dne 2.února 2015

takto:

I. Odvolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně určil, že žalovaný má za dlužnicí pohledávku č. 2 ve výši 10.000,-Kč (bod I. výroku), ve zbytku o určení pohledávky č. 2, tj. v částce 33.200,-Kč žalobu zamítl (bod II. výroku), určil, že žalovaný nemá za dlužnicí pohledávku č. 3 ve výši 79.269,-Kč, pohledávku č. 4 ve výši 21.045,-Kč a č. 5 ve výši 14.508,-Kč (bod III. výroku), žalovaného zavázal k náhradě nákladů řízení žalobci ve výši 7.186,33 Kč ve lhůtě 3 dnů k rukám jeho právního zástupce (bod IV. výroku) a k náhradě soudního poplatku České republice-Krajskému soudu v Hradci Králové ve výši 5.000,-Kč v kolcích nebo bezhotovostně na účet soudu k označenému variabilnímu symbolu (bod V. výroku). Tento rozsudek napadl žalovaný v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodům III, IV. a V. výroku s tím, že ho odůvodní dodatečně. Usnesením č.j. 56 ICm 424/2013-16 ze dne 13.dubna 2015, jež nabylo právní moci 22.4.2015, vyzval soud prvního stupně žalovaného ve lhůtě 15 dnů od doručení

56 ICm 424/2013 (KSPA 56 INS 11635/2012) usnesení k doplnění odvolání o odvolací důvod a odvolací návrh s poučením, že nebudou-li vady odvolání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude odmítnuto, neboť pro tento nedostatek nelze v odvolacím řízení pokračovat. Poté, co žalobce odvolání přes výše uvedenou výzvu a poučení nedoplnil, soud prvního stupně věc předložil podle § 209 o.s.ř. odvolacímu soudu. Odvolací soud, aniž nařizoval jednání z důvodu podle § 214 odst. 2 písm.a) o.s.ř., přezkoumal odvolání žalovaného a dospěl k závěru, že postrádá náležitosti odvolání upravené v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., neboť neobsahuje ani odvolací důvod, tj. v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí, ani odvolací návrh, tj. jak má soud rozhodnout. Ve sporném řízení je výsledek dokazování zásadně předurčen procesní aktivitou účastníka řízení, který ve svých poměrech nese i odpovědnost za to, jak soud ve věci rozhodne, to samé platí i pro odvolání, v němž je na účastníkovi řízení, aby uvedl, v čem je napadené rozhodnutí po stránce skutkové a právní nesprávné, případně v jakém ohledu mu předcházelo vadné řízení. Protože se soudu prvního stupně nepodařilo postupem podle § 209 o.s.ř. zjednat nápravu, zůstalo žalobcovo odvolání neprojednatelné a nelze v odvolacím řízení pokračovat. Odvolací soud na základě shora uvedeného proto postupoval podle § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání odmítl. O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud dle ustanovení §§ 224 odst. 1 a 146 odst. 3 o.s.ř., když respektoval okolnost, že žalovanému žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 26.května 2015

JUDr.Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika