103 VSPH 387/2013-219
44 ICm 2530/2011 103 VSPH 387/2013-219

(KSUL 44 INS 7913/2010)

I

USNESENI

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složenem zpředsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce vprávní věci žalobce: lng. Aleš Klaudy, sídlem vDěčíně 1, Masarykovo nám. 191/18, insolvenční správce dlužníka Vlastislava anonymizovano , anonymizovano , IČO 14857456, bytem vRačeticích 102, zast. Mgr. Martinem Kolářem, advokátem se sídlem vDěčíně, Na Vinici 1227/32, proti žalovanému: lng. Josef Mraček, nar. , bytem v zast. JUDr. Janem Kubálkem, advokátem se sídlem vPraze 1, Kaprova 42/14, o určení neúčinnosti právního úkonu, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 44 lCm 2530/2011-205 ze dne 15. srpna 2013

takto:

|. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 44 ICm 253012011-205 ze dne 15.srpna 2013 se v bodu |||. výroku mění tak, že výše náhrady nákladů řízení před soudem prvního stupně se určuje částkou 35.730,--Kč.

||. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku krukám JUDr. Jana Kubálka, advokáta se sídlem v Praze 1 2.238,--Kč.

Odůvodněnh

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl jednak žalobu na určení neúčinnosti právního úkonu dlužnü
K bodu lll. výroku soud prvního stupně uvedl, že žalovaný uplatňoval náklady řízení ve výši 47.070,--Kč včetně DPH za 9 úkonů právní služby po 3.200,--Kč .t.j. 3750,--Kč (správně 33.750,--Kč) včetně DPH a 9 náhrad hotových výdajů po

105 VSPH 5257/2015 (KSUL 44 INS 7913/2010)

300,--Kč, tj. 2.700,--Kč po připočtení DPH 3.270,--Kč, dále náhradu za promeškaný čas v rozsahu 42 půlhodin po 100,--Kč, tj. 4.200,--Kč, po připočtení DPH 5.080,--Kč a dále cestovné za 5 cest z Prahy k soudu prvního stupně a zpět, tj. pětkrát 174,--Kč, tj. 4.968,--Kč. Soud prvního stupně uvedl, že právnímu zástupci náleží odměna za zastupování ve výši podle tarifu ve výši 50.000,--Kč podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif-AT) a že podle § 7 bodu 5 AT činí sazba mimosmluvní odměny 3.100,--Kč za jeden úkon právní služby s připočtením náhrady hotových výdajů 300,--Kč podle § 13 odst. 3 AT a DPH se jed ná o částku 4.114,--Kč vsouvislosti s poskytnutíjed noho úkonu právní služby. Za důvodné shledal 8 úkonů právní služby, tj. převzetí zastoupení, vyjádření žalovaného z27.7.2012, 7.11.2012 a 7.8.2013 a za účast při jednání 8.10.2012, 25.1.2013, 29.3.2013 a 8.8.2013. Uvedl, že nařízené jednání na 30.8.2012 se nekonalo z důvodu nahlášené bomby vbudově, která byla ihned evakuována, a ztoho důvodu náleží účastníkovi pouze náhrada za promeškaný čas a cestovné. Z uvedených důvodů korigoval vyúčtování žalovaného jen potud, že žalobci nepřiznal náhradu nákladů řízení s jednáním úkonem právní služby ve výši 4.114,--Kč.

Tento rozsudek napadl žalobce vzákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodu lll. výroku a navrhl, aby ho odvolací soud změnil tak, že žalovanému přizná náhradu nákladů řízení toliko ve výši 25.513,--Kč. Předně namítl, že soud prvního stupně vycházel při stanovení sazby odměny advokáta z nesprávné tarifní hodnoty, nebot' na místě bylo vycházet z hodnoty 25.000,--Kč [podle § 9 odst. 3 písm. a) AT ve znění účinném do 31 .12.2012], takže sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí 2.100,--Kč, která platila vdobě podání žaloby, a je rozhodující pro celé řízení. Vyjádřil také nesouhlas s počtem úkonů právní služby a namítl, že vyjádření žalovaného ze 7.8.2013 bylo fakticky nadbytečné, nebot' bylo určeno kjednání na 8.8.2013, obdržel je až při jednání a proto je zhodnotil jako neúčelně vynaložený náklad řízení. Nesouhlasil také s výši cestovného, kterou soud prvního stupně přiznal v rozsahu 5 cest zPrahy ksoudu prvního stupně a zpět, tj. 5 x 174 km a dále náhrady za ztrátu času za 42 půl hodin, po 100,--Kč, nebot' usnesením č.j. 44 lCm 2530/2011-211 ze 16.9.2013 bylo rozhodnuto o separaci nákladů podle § 147 odst. 1 o.s.ř. a žalovanému bylo uloženo nahradit mu 592,90 Kč vsouvislosti stím, že se žalovaný nedostavil kjednání nařízenému na 30.7.2012, omluvil se opožděně a jeho neúčast byla důvodem kjeho odročení, a proto konstatoval, že by mělo být cestovné kráceno o jednu pětinu stejně tak jako náhrada za promeškaný čas. Poznamenal, že jednání konaná 8.10.2012, 25.1.2013 a 29.3.2013 byla způsobena neúčastí žalovaného a z důvodů jeho neustálých omluv nemohl soud provést důkaz jeho účastnickou výpovědí. Shrnul proto, že žalovanému náleží náhrada nákladů řízení vrozsahu odměny za zastupování advokátem, tj. 6 úkonů právní služby po 2.100,--Kč, dále 6 náhrad hotových výdajů, náhrada za ztrátu času vrozsahu 34 půlhodin po 100,--Kč (42 méně jedna pětina) navýšené o DPH a cestovné ve výši 3.975,--Kč (4.968 méně jedna pětina), celkem 25.513,--Kč.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo dospěl k závěru, že je zčásti důvodné, avšak jen částečně.

105 VSPH 5257/2015 (KSUL 44 INS 7913/2010)

K sazbě odměny za zastupování advokátem:

Podle § 9 odst. 3 písm. a) AT ve znění účinném do 31.12.2012 částka 25.000,--Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věci určení, zda tu je právní vztah nebo právo, určení neplatnosti právního úkonu, jde-li o určení práva k věci penězi neocenitelné nebo jde-li o určení neplatnosti právního úkonu, jehož předmětem je věc nebo plnění penězi neocenitelné. Uvedené ustanovení dopadalo do 31.12.2012 i na incidenční spory, jak dovodil Nejvyšší soud ve svém usnesení z30.5.2013, sp.zn. 29 lCdo 19/2012.

Podle § 9 odst. 4 písm.c) AT ve znění účinném od 1.1.2013 částka 50.000,--Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech rozhodovaných vřízení o otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob, a dále ve věcech rozhodovaných v insolvenčním nebo obdobném řízení.

Odvolací soud nemá pochyb o tom, že tak jako aplikoval ustanovení § 13 odst. 3 AT týkající se náhrady hotových výdajů vždy podle právní úpravy účinné vdobě, kdy byl učiněn úkon právní služby, není důvod, aby tomu bylo jinak při stanovení tarifní hodnoty, a proto nesdílí právní názor odvolatele, že tarifní hodnota je dána podle právní úpravy účinné ke dni zahájení řízení pro celýjeho průběh, jak tomu bylo podle zrušené vyhlášky č. 484/2000 Sb., kde se však jednalo o sazbu vztaženou na celé řízení v jed né instanci.

Z výše uvedených východisek pakje namístě učinit závěr, že za úkony právní služby učiněné do 31.12.2012 činí tarifní hodnota 25.000,--Kč a po 1.1.2013 50.000,--Kč a sazba za úkon právní služby podle § 7 bod 5 AT 2.100,--Kč, resp. 3.100,--Kč.

K rozsahu úkonů právní služby:

Vprojednávané věci zástupce žalovaného učinil do 31.12.2012 4 úkony právní služby, a to převzetí zastoupení, vyjádření 227.7.2012 a 7.11.2012 a účast při jednání 8.10.2012. Po 1.1.2013 se zástupce žalovaného zúčastnil jednání konaných 25.1.2013, 29.3.2013 a 8.8.2013, přičemž ze spisu plyne, že při těchto jednáních soud prováděl jednotlivé důkazy a nelze dospět k závěru, že byla zmařena pro nepřítomnost žalovaného. Odvolací soud na rozdíl od žalobce považuje za účelně vynaložené náklady v souvislosti s vyjádřením žalovaného ze 7.8.2013, nebot' se tak stalo kjednání konanému následujícího dne a vzhledem ktomu, že toto jednání bylo odročeno pouze za účelem vyhlášení napadeného rozsudku, lze je považovat i za závěrečný návrh a shrnutí argumentace žalovaného. Odvolací soud tak konstatuje, že došlo ke 8 úkonům právní služby, ztoho 4 úkony vsazbě po 2.100,--Kč a 4 úkony vsazbě po 3.100,--Kč, tj. celkem 20.800,--Kč a dále náleží

105 VSPH 587/2015 (KSUL 44 INS 7913/2010) zástupci žalovaného 8 náhrad hotových výdajů podle § 13 odst. 3 AT ve výši 2.400,--Kč, takže náklady právního zastoupení představuje 23.200,--Kč.

K ná hradě cestovné ho a za promeška ný čas:

Náhrada cestovného činíje upravena v ustanovení § 157 zák. práce a dále ve vyhláškách k jeho provedení. Cestovné v roce 2012 se řídí vyhl. č. 429/2011. Podle § 1 písm.b) této vyhlášky činí náhrada za opotřebení vozidla 3,70 za každý kilometr jízdy, podle § 4 písm.c) této vyhlášky činí vyhlášková cena nafty za jeden litr 34,70 Kč. Cestovné v roce 2013 se řídí vyhláškou č. 472/2012. Podle § 1 písm.b) této vyhlášky činí náhrada za opotřebení vozidla 3,60 Kč na každý ujetý kilometr a vyhlášková cena motorové nafty podle § 4 písm.c) této vyhlášky činí 36,50Kč za jedeanh

Odvolací soud má za to, že podle spisu jsou prokázány 4 jízdy zástupce žalovaného k soudu prvního stupně, tj. z Prahy do Ústí nad Labem a zpět, tj. čtyřikrát 174 km, a to osobním vozidlem reg. č. 2AY 41 41 značky Mazda při průměrné spotřebě motorové nafty ve výši 5,6 lt na 100 km, tj. spotřeba ve výši 9.744 lt na každou cestu ksoudu a zpět, a to kjednáním konaným 8.10.2012, 25.1.2013, 29.3.2013 a 8.8.2013 (cesta k jednání 30.7.2012 se zástupce žalovaného neúčastnil a ve spise není doloženo, že by se zástupce žalovaného dostavil kjednání nařízenému na 30.8.2012, jež bylo odvoláno). Za cestu ksoudu prvního stupně vroce 2012 tak náleží cestovné ve výši náhrady za opotřebení vozidla ve výši 643,80 Kč (174 krát 3,70) a náhrada za spotřebované palivo ve výši 338,11 Kč (9,744 krát 34,70), tj. celkem 981,91 Kč. Za cestu ksoudu prvního stupně vroce 2013 ta náleží cestovné ve výši náhrady za opotřebení vozidla ve výši 626,40 Kč (174 krát 3,60) a náhrada za spotřebované palivo ve výši 355,65 Kč (9,744 krát 36,50), tj. celkem 982,05 Kč za jednu cestu, resp. 2.946,15 Kč za tři cesty k soudu prvního stupně a zpět, celkem tak cestovné ksoudu prvního stupně a zpět činí po zaokrouhlení 3.928,--Kč. K této částce pak třeba připočíst náhradu za promeškaný čas podle § 14 odst. 3 AT ve výši 100,--Kč za každou, byt' i započatou půlhodinu, tj. na každou jízdu ksoudu a zpět dvakrát tři půlhodiny, tj. 6 půlhodin a ve čtyřech případech, 24 půlhodin, resp. ve finančním vyjádření 2.400,--Kč. Náhrada cestovného tak činí 6.328,--Kč (3.928 + 2.400). Odvolací soud nesdílí názor žalovaného, podle něhož je třeba kalkulovat náhradu za promeškaný čas podle uvedeného ustanovení také za čas strávený při jednání u soudu, nebot' ta podle § 14 odst. 1 písm.a) AT náleží pouze za čas strávený cestou do místa, kde je prováděn úkon a nebylo doloženo, že by se jednalo o náhradu podle § 14 odst. 1 písm.b) AT, tj. za čas promeškaný vsouvislosti ze zpožděním zahájení jednání před soudem trvajícím déle než 30 minut.

Náhrada nákladů tak činí odměnu za zastupování ve výši 23.200,--Kč a cestovného včetně náhrady za promeškaný čas ve výši 6.328,--Kč, celkem 29.528,--Kč, po připočtení DPH 21% ve výši 6.200,88 Kč, 35.728,88 Kč a po zaokrouhlení 35.730 ,--Kč.

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvod něn ustanovením § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. a jejich náhrada byla přiznána vodvolacím řízení zcela úspěšnému žalobci v rozsahu odměny za zastupování advokátem v sazbě 1 .550,--Kč

105 VSPH 587/2015 (KSUL 44 INS 7913/2010) podle tarifu ve výši 50.000,--Kč podle § 9 odst. 4 písm.c) AT a § 7 bod 5. AT, ve výši jedné poloviny podle § 11 odst. 2 písm. c) AT, a jedné náhrady hotových výdajů ve výši 300,--Kč podle § 13 odst. 3 AT, tj. 1.850,--Kč, po připočtení DPH 21% ve výši 388,50 Kč po zaokrouhlení 2.238,--Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 1.listopadu 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová