103 VSPH 338/2015-327
76 ICm 1848/2013 103 VSPH 338/2015-327 (KSLB 76 INS 22654/2011)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, anonymizovano , LL.M., v právní věci žalobkyně: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, U Teplárny 1/1206, zast. JUDr. Ing. Jaroslavem Jandou, LL.M., anonymizovano , obecným zmocněncem, bytem 471 91 Svor 90, proti žalované: KOPPA, v.o.s., se sídlem Liberec, Hvězdná 491/21, IČO 25428578, insolvenční správkyně dlužníka JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL.M., anonymizovano , anonymizovano , bytem 471 91 Svor 90, za vedlejšího účastenství dlužníka JUDr. Ing. Jaroslav Janda, LL.M., anonymizovano , na straně žalobkyně, o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobkyně a vedlejšího účastníka proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 25. února 2015 č. j. 76 ICm 1848/2013-238,

takto:

Odvolání vedlejšího účastníka proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č. j. 76 ICm 1848/2013-238 ze dne 25. února 2015 se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu na vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka (bod I. výroku), zamítl žalobu na vyloučení označených movitých věcí pod položkami 15 až 172 (bod II. výroku) vyjma sedmi položek (21, 79, 123, 126, 141, 157 a 160), jež vyloučil z majetkové podstaty dlužníka (bod III. výroku), nevyhověl návrhu žalované na vyslovení souhlasu s prodejem věcí sepsaných do majetkové podstaty před právní mocí rozhodnutí o vylučovací žalobě (bod IV. výroku) a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod V. výroku).

V zákonné lhůtě napadli shora uvedený rozsudek žalobkyně a vedlejší účastník odvoláním.

Soud prvního stupně usnesením č. j. 76 ICm 1848/2013-252 ze dne 24. 3. 2015 vyzval vedlejšího účastníka, aby své tzv. blanketní odvolání, jež nemá náležitosti podle § 205 o.s.ř., ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení doplnil, přičemž uvede, v jakém rozsahu napadá rozsudek č. j. 76 ICm 1848/2013-238 ze 25. 2. 2015, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací isir.justi ce.cz 76 ICm 1848/2013 (KSLB 76 INS 22654/2011) důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh) s tím, že nebude-li jeho podání ve stanovené lhůtě opraveno a doplněno nelze v řízení pro tento nedostatek pokračovat a soud jej podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne.

Odvolací soud v souladu s ustanovením § 214 odst. 2 písm. a) o.s.ř. přezkoumal odvolání vedlejšího účastníka a dospěl k závěru, že přes poučení mu dané v soudem stanovené lhůtě odvolání nedoplnil. Odvolání tak nadále trpí vadami, které brání jeho projednatelnosti, neboť na výzvu soudu vedlejší účastník vůbec nereagoval.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 211 a § 43 odst. 2 o.s.ř. a odvolání, jak shora uvedeno, odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Praze dne 11. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela