103 VSPH 28/2012-51
56 ICm 641/2010 103 VSPH 28/2012-51 (KSPA 56 INS 322/2009)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v právní věci žalobce: František Urban, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Dvořákova 328, IČO 25967655, zast. JUDr. Věrou Rittichovou, advokátkou se sídlem Ústí nad Orlicí, Jiráskova 856, proti žalovanému: Mgr. Bernard Urban, advokát se sídlem Lanškroun, Pivovarské náměstí 557, insolvenční správce dlužníka TRANS URBAN SPEDITION, s.r.o. se sídlem Lanškroun, Dvořákova 328, IČO 63217589, o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. 56 ICm 641/2010-38 ze dne 11. listopadu 2011,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, č.j. 56 ICm 641/2010-38 ze dne 11. listopadu 2011, se potvrzuje.

O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích (dále též insolvenční soud), rozhodl, že se návrh na vyslovení neúčinnosti doručení usnesení tohoto soudu č.j. 56 ICm 641/2010-15 ze dne 9. února 2011, zamítá. Soud uvedl, že se žalobce domáhá vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, jež bylo usnesením z 9.2.2011, č.j. 56 ICm 641/2010-15 (dále jen Usnesení), zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (SOP). Podáním z 6.5.2011 navrhl žalobce, aby soud vyslovil neúčinnost doručení Usnesení, neboť se o něm dozvěděl jeho jednatel Fr. Urban až při nahlížení do spisu 21.4.2011, a nebylo mu doručeno, resp. bylo doručováno do datové schránky, k níž nemá přístup. Žalobce dále namítl, že je od roku 2007 zcela nefunkční a nevyvíjí žádnou činnost, přičemž žalovaný při soupisu majetkové podstaty dlužníka do ní sepsal i veškerý jeho majetek včetně 4 počítačových sestav, s nimiž mu zamezil disponovat, takže nemá možnost je používat a tím i možnost připojit se k datové schránce.

Soud cituje § 45 odst. 2 a § 47 odst. 1, § 50d odst. 1 a 4 o.s.ř. a § 17 odst. 3 až 6 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen Elú), konstatoval, že se žalobce seznámil s obsahem Usnesení až 25.4.2011, z čehož seznal, že žalobce dodržel 15 denní lhůtu (podle § 50d odst. 1 o.s.ř.) k podání návrhu na vyslovení neúčinnosti jeho doručení počítanou ode dne, kdy se seznámil s doručovanou písemností. Z průkazu o doručení Usnesení do datové schránky dne 24. února 2011 zjistil, že žalobce má zpřístupněnou datovou schránku, do níž bylo Usnesení odesláno a dodáno dne 9. února 2011, přičemž jediný jednatel žalobce Fr. Urban je podle § 8 odst. 3 Elú oprávněn i k přístupu do této schránky. Usnesení bylo žalobci doručeno fikcí 19.2.2011 podle § 17 odst. 4 Elú do 56 ICm 641/2010 (KSPA 56 INS 322/2009) datové schránky, neboť ve lhůtě 10 dnů od doručení Usnesení se do ní nikdo nepřihlásil, a jedná se tak o náhradní doručení, které není v daném případě vyloučeno a platí i pro doručování listiny do vlastních rukou adresáta. Zdůraznil, že na uvedeném závěru nemění nic ani okolnost, že žalovaný neumožnil žalobci disponovat s uvedenými počítači, neboť do datové sítě se mohl žalobce připojit na jakémkoliv jiném počítači. Za bezvýznamné pak soud považuje i tvrzení žalobce, že nevyvíjí žádnou činnost, a pokud se domnívá, že neměl přístup do datové schránky, nic mu nebránilo v tom, aby již v žalobě požádal o doručování písemností na jinou adresu podle § 45 odst. 2 o.s.ř., nehledě na to, že se s předmětným usnesením mohl seznámit prostřednictvím veřejné sítě ISIR na internetových stránkách www.justice.cz. Soud uzavřel, že k účinnému doručení Usnesení žalobci došlo, a proto jeho návrh na vyslovení neúčinnosti podle § 50d o.s.ř. zamítl. Doplnil, že žalobce v řízení vedeném pod sp. zn. 56 ICm 535/2010 u insolvenčního soudu sice požádal, aby mu nebylo doručováno do datové schránky, nýbrž na adresu jednatele, avšak v projednávané věci tento požadavek nevznesl.

V zákonem stanovené lhůtě napadl shora uvedené usnesení žalobce odvoláním, v němž navrhl, aby jej odvolací soud změnil a vyslovil neúčinnost doručení Usnesení. Namítl, že soud nesprávně zhodnotil jeho tvrzení, že žádná osoba za žalobce neměla možnost dostat se do datové schránky z důvodů omezení dispozice s počítači, jak již uvedl, neboť v souvislosti s tím mu bylo znemožněno, aby si odnesl účetní a jiné doklady z areálu úpadce, a při té příležitosti tak přišel i o přístupové údaje k datové schránce. Proto neměl možnost používat, příp. aktivovat jinde datové schránky a seznámit se tak s doručovanou písemností. Namítl, že v řízení před insolvenčním soudem ve věci sp. zn. 56 ICm 1689/2010 požádal 21.4.2011 soud, aby mu písemnosti byly doručovány na adresu bydliště jednatele Fr. Urbana, a shodně i ve věci sp. zn. 56 ICm 535/2010 insolvenčního soudu. Uzavřel, že napadeným rozhodnutím byla zkrácena jeho práva domáhat se vydání sporných věcí ze soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Odvolací soud přezkoumal napadené rozhodnutí včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a to dle § 212 a § 212a o.s.ř. postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle 5 odst. 1 Elú datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo (vnitra) bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku.

Podle § 8 odst. 3 Elú k přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena.

Podle § 10 Elú ministerstvo zašle do vlastních rukou přístupové údaje k datové schránce osobě uvedené v § 8 odst. 1 až 4, bezodkladně po zřízení datové schránky (odst. 1). Datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám (odst. 56 ICm 641/2010 (KSPA 56 INS 322/2009)

2). Na žádost osoby uvedené v § 8 odst. 1 až 4 nebo administrátora zašle ministerstvo přístupové údaje k datové schránce pověřené osobě do vlastních rukou (odst. 3).

Podle § 46 odst. 1 o.s.ř. adresou pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě je adresa datové schránky evidovaná podle zvláštního předpisu (tím je zák. č. 300/2008 Sb.)

Adresou pro doručování se rozumí adresa, na niž soud odesílá listiny v písemné nebo elektronické podobě, na níž se listina adresátu doručuje nebo na níž se činí pokus o její odevzdání příjemci a na níž nastává doručení listiny, i když ji adresát nebo příjemce nepřevzali. Ta se určuje postupem popsaným v § 46, 46a a 46b o.s.ř. bez ohledu na to, zda doručovaná listina může být na této adrese převzata, popř. zda se adresát na této adrese vůbec zdržuje. Právní úprava vychází ze zásady, že každý adresát je odpovědný za existenci adresy pro doručování a ochranu vlastních zájmů, a že je proto povinen si zajistit příjímání listin na adrese pro doručování bez ohledu na to, zda se na této adrese skutečně zdržuje nebo zda mu jinak mohou být na ní listiny odevzdány.

Podle § 50d odst. 1 o.s.ř. na návrh účastníka rozhodne odesílající soud, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. V návrhu musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uveden den, kdy se účastník s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit, a označení důkazů, jimiž má být včasnost a důvodnost návrhu prokázána.

Podle § 50d odst. 4 a odst. 5 o.s.ř. omluvitelným důvodem podle odstavce 1 nemůže být skutečnost, že se fyzická osoba na adrese pro doručování trvale nezdržuje, skutečnost, že v případě podnikající fyzické osoby a právnické osoby se na adrese pro doručování nikdo nezdržuje. Rozhodl-li soud o tom, že doručení písemnosti je neúčinné, považuje se písemnost za doručenou dnem právní moci rozhodnutí o neúčinnosti.

Omluvitelným může být u těchto adresátů důvod spočívající v překážce, pro kterou se nemohli s listinou seznámit. Nepřítomnost na adrese pro doručování dočasná či přechodná představuje omluvitelný důvod jen tehdy, byla-li způsobena překážkou, kterou lze považovat z objektivního nebo subjektivního hlediska za ospravedlnitelnou.

Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně dostatečně zjistil okolnosti ohledně doručování Usnesení žalobci, na jejichž základě přijal právní závěry, s nimiž se ztotožňuje, a pro stručnost na ně odkazuje. Námitky žalobce odvolací soud neshledal za důvodné, neboť podle shora citovaného § 10 Elú měl žalobce, resp. jeho jednatel možnost požádat ministerstvo vnitra o zaslání přístupových dat po té, co mu bylo znemožněno žalovaným, jak tvrdí, je použít-kdy se tak stalo žalobce neuvedl. Požádal-li pak o zasílání písemností na adresu jednatele, byť v jiném řízení, učinil tak až v době (21.4.2011), kdy již došlo k účinnému doručení Usnesení (19.2.2011) ve smyslu § 17 Elú, jak dovodil správně soud prvního stupně. Důsledky takového nedbalého přístupu žalobce k ochraně jeho práv pak jdou k jeho tíži, přičemž omluvitelným důvodem-z objektivního i subjektivního hlediska není okolnost, že mu žalovaný znemožnil použít přístupové údaje k datové schránce. 56 ICm 641/2010 (KSPA 56 INS 322/2009)

Z těchto zjištění je zřejmé, že podmínky vyslovení neúčinnosti předmětného rozhodnutí dány nebyly, napadené usnesení je věcně správné, a proto ho odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 16. května 2012

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová