103 VSPH 275/2016-28
71 ICm 4362/2015 103 VSPH 275/2016-28 (KSPH 71 INS 14110/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. ve věci žalobce: Ing. Tomáš Pachman se sídlem Kladno, Ctiborova 3091, insolvenční správce dlužníka: Oldřich Krejčí se sídlem Praha 6, Na Petřinách 392, IČO: 40602524, proti žalovanému: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Cukrovarská 68, zast. Mgr. Václavem Linhartem, advokátem se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 3, o určení pohledávky, o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. února 2016, č.j. 71 ICm 4362/2015-21,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. února 2016, č.j. 71 ICm 4362/2015-21, se v bodě III. výroku mění tak, že se povinnost zaplatit soudní poplatek za žalobu ve výši 1.000,-Kč žalovanému neukládá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud prvního stupně řízení zastavil (bod. I výroku), rozhodl, že žádný z účatníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod. II. výroku) a žalovanému uložil zaplatit České republice soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč (bod. III. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že žalobce vzal zpět žalobu, kterou se domáhal určení, že není po právu vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 204.508,-Kč vzniklá z titulu zákonných úroků z prodlení poté, co žalovaný vzal přihlášku své pohledávky částečně zpět. Proto řízení dle § 96 z.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o.s.ř.), zastavil a dle § 142 odst. 2 věta druhá o.s.ř. rozhodl o nákladech řízení. Odkazuje na § 2 odst. 3 a § 10 odst. 4 z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, žalovanému uložil zaplatit soudní poplatek, neboť žalobce byl osvobozen od soudních poplatků a žalovanému vznikla dle § 4 odst. 1 písm. i) tohoto zákona poplatková povinnost až v souvislosti s tímto rozhodnutím .

Proti výroku III. tohoto usnesení se žalovaný včas odvolal a žádá, aby je odvolací soud zrušil, příp. změnil tak, že mu povinnost zaplatit soudní poplatek uložena nebude. Vyjádřil přesvědčení, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, neboť je-li odůvodněno tím, že bylo rozhodnuto o věci samé, není pochyb o tom, že se tak nestalo. Poukázal také na to, že zastavení řízení (KSPH 71 INS 14110/2015) nezavinil, když ke zpětvzetí žaloby došlo z převážné části z důvodů na straně žalobce.

Žalobce se k odvolání nevyjádřil.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné.

Za stavu, kdy řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí žaloby, a je tedy zřejmé, že o věci nebylo meritorně rozhodnuto, důvody, které soud prvního stupně na podporu svého rozhodnutí uvádí, nemají oporu v obsahu spisu a jím citované ustanovení § 2 odst. 3, § 4 odst. 1 písm. i) a § 10 odst. 4 z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, anonymizovano zákonný podklad pro vydané rozhodnutí nevytvářejí. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadeném rozsahu nenachází oporu ani v jiných ustanoveních zákona, odvolací soud dospěl k závěru, že nebylo vydáno po právu.

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně změnil podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 1 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 insolvenčního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku.

O náhradě nákladů odvolacího řízení odvolací soud rozhodl podle ustanovení § 151 odst. 1, § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 insolvenčního zákona.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 2. května 2016

JUDr. Jindřich H a v l o v e c, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Němcová Michaela