103 VSPH 263/2013-18
36 ICm 582/2013 103 VSPH 263/2013-18 (KSPH 36 |NS11391/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném zpředsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Milana Bořka a JUDr. Jindřicha Havlovce vprávní věci žalobce: Martin anonymizovano , anonymizovano , Přnoram Vll, Pod Haldou 456, zast. Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem Příbram lll, Na Flusárně 168, proti žalovanému: JUDr. Stanislava Vohradská se sídlem Hostivice, Pelzova 1700, insolvenční správkyně dlužníka Najman a synové, s. r.o. se sídlem Vraňany 103, IČO: 26439620, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. května 2013, č.j. 36 lCm 582/2013-12, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. května 2013, č.j. 36 ICm 582/2013-12, se potvrzuje.

Odůvodněnh

Žalobce se žalobou proti žalovanému domáhal určení pravosti do insolvenčního řízení vedeného na dlužnü<ův majetek přihlášené a vjeho průběhu žalovaným popřené pohledávky ve výši 87.252,85 Kč ztitulu úhrady cen dodaného díla-montáž ocelové konstrukce vareálu zinkovny v Roudnici nad Labem.

Napadeným usnesením soud prvního stupně řízení zastavil (bod l. výroku) a vyslovil, že žádný zúčastnü<ů nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod ll. výroku). Zastavení řízení od ůvod nil tím, že žalobce nezaplatil k jeho výzvě soudní poplatek ze žaloby, proto postupoval podle § 9 odst. 1 zák. c. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (SOP), a řízení zastavil.

Shora uvedené usnesení napadl žalobce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním prostřednictvím svého právního zástupce, jenž uvedl, že podle informací, které obdržel, žalobce soudní poplatek již uhradil a navrhl, aby ho odvolací soud zrušil a v řízení bylo pokračová no.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo podle § 212 a § 212a o.s.ř., aniž by nařizoval jednání, vsouladu s § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., přihlédl komezením uvedeným v § 205a a § 211a o.s.ř., a poté dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) SOP poplatnü
Podle § 4 odst. 1 písm. a) SOP jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost

103 VSPH 2625/2013 (KSPH 36 INS 1139/2012) podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen "návrh na zahájení řízení').

Podle § 7 odst. 1 věta prvá SOP poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Podle § 9 odst. 1 SOP nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatnü
Podle § 9 odst. 7 SOP usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost.

Odvolací soud ze spisu zjistil, že žalobce, jakožto poplatník (§ 2 odst. 1 písm. a/ SOP), soudní poplatek k žalobě nezaplatil (§ 4 odst. 1 písm. a/ a § 7 odst. 1 SOP), a proto soud 1. stupně postupem podle § 9 odst. 1 SOP usnesením z 21.3.2013 (list č. 10 spisu) vyzval žalobce, resp. jeho právního zástupce k jeho zaplacení ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 odst. 1 písm. a) sazebnü
Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení kodvolání jako věcně správné podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. listopadu 2013 JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová