103 VSPH 260/2012-221
44 ICm 2959/2011 103 VSPH 260/2012-221 (KSPA 44 INS 2264/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Ivany Mlejnkové a JUDr. Jindřicha Havlovce v právní věci žalobkyně: JUDr. Eva Mlčochová se sídlem Svitavy, Purkyňova 37, insolvenční správkyně dlužníka Stavební, a.s. se sídlem Svitavy, Olomoucká 793/36, IČO: 25935712, proti žalovaným: 1) Stavební Reality, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 95/74, IČO 28779282, 2) Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Lanškroun, Krátká 932, 3) Hana anonymizovano , nar. 31.5.1987, bytem Lanškroun, Na Výsluní 1101, všichni zast. Mgr. Ondřejem Filipem, advokátem se sídlem Ústí nad Orlicí, Komenského 156, o určení neúčinnosti právního úkonu, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 31.května 2012, č.j. 44 ICm 2959/2011-206,

takto:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu na určení, že rozhodnutí mimořádné valné hromady dlužníka z 18.9.2009 o rozdělení společnosti odštěpením se založením nové společnosti, a to: a) rozhodnutí o přechodu části jmění rozdělované společnosti dlužníka na nově vzniklou nástupnickou společnost Stavební Reality, s.r.o., b) rozhodnutí o schválení projektu rozdělení, c) schválení konečné účetní závěrky rozdělované společnosti, zahajovací rozvahy rozdělované společnosti a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti, je neúčinné v souladu s § 235, § 240, § 241 a § 242 insolvenčního zákona (bod I. výroku) a žalobkyni zavázal k náhradě nákladů řízení žalovaným ve výši 17.160,-Kč (bod II. výroku).

Toto usnesení napadla žalobkyně v zákonem stanovené lhůtě odvoláním, avšak v průběhu odvolacího řízení vzala své odvolání po projednání a se souhlasným stanoviskem zástupce věřitelů v insolvenčním řízení vedeném na dlužníkův majetek zpět.

Vzhledem k tomu, že odvolatelka vzala své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud odvolací řízení podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř. rozsudek soudu prvního stupně tak nabyl právní moci, jako kdyby odvolání nebylo podáno. (KSPA 44 INS 2264/2011)

Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř. s respektováním skutečnosti, že úspěšným žalovaným, jež nezavinili, že řízení muselo být zastaveno, žádné náklady odvolacího řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 29.října 2012

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

2