103 VSPH 229/2013-76
56|Cm1411/2012 103 VSPH 229/2013-76 (KSPA 56 INS 2720/2010)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. lvany Mlejnkové v právní věci žalobce Rybářský klub ČR, a.s. v likvidaci, IČ: 288 28 101, se sídlem v Praze 3, Jeseniova 1726/123, proti žalovanému lng. Davidu Jánošíkovi, se sídlem v Hradci Králové, Gočárova 1105/36, insolvenčnímu správci dlužníka TONAMO, a.s., zastoupenému JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 7. února 2013, č.j. 56 lCm 1411/2012-44, takto:

Odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 7. února 2013, č.j. 56 ICm 1411/2012-44, se odmítá.

Odůvodněnh

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 7. února 2013, č.j. 56 lCm 1411/2012-44 v bodě l. výroku zastavil řízení, dále rozhodl o vrácení soudního poplatku žalobci (bod ll. výroku) a uložil žalobci povinnost nahradit žalovanému náhradu nákladů řízení (bod lll. výroku).

Vodůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně uvedl, že se žalobce svou žalobou domáhal po insolvenčním správci vyloučení majetku zmajetkové podstaty dlužníka vinsolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSPA 56 INS 2720/2012. Podáním doručeným soudu dne 3.1.2013 však vzal žalobce svou žalobu zpět. l když následně soud obdržel podání, ve kterém bylo údajně místopředsedou představenstva žalobce tvrzeno, že zpětvzetí nesepsal ani nepodepsal a že již v prosinci 2012 odstoupil zfunkce, pochybnosti o neúčinnosti zpětvzetí byly vyvráceny dne 22.1.2013 dalším podáním žalobce sověřeným podpisem místopředsedy představenstva žalobce a jeho osobní návštěvou u soudu, kde prohlásil, že z funkce neodstoupil a podání o neúčinnosti zpětvzetí nepodepsal.

Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 96 odst. 1 os.ř. a uvedl, že vzhledem ke zpětvzetí žaloby, k němuž došlo před zahájením jednání, řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení odůvodnil s odkazem na ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. a výrok o vrácení soudního poplatku odkazem na § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích.

103 VSPH 229 / 2013 (KSPH 56 INS 2720/ 2010)

Proti tomuto usnesení se tvrdíc, že tak činí jménem žalobce odvolala Tereza Nekrasovová a žádala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně knovému projednání a rozhodnutí. Namítala, že zpětvzetí žaloby považuje za neúčinné, nebot' jej podepsal místopředseda představenstva žalobce, který ktomu nebyl pověřen trojčlenným představenstvem žalobce, jak vyžaduje § 21 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Navíc nemohl místopředseda platně vzít žalobu zpět, jestliže již odstoupil z funkce.

Žalobce jednající nejprve panem Lubomírem Viečorkem, místopředsedou představenstva žalobce, a po vstupu žalobce do likvidace panem Mgr. et lng. Radkem Sekerou, likvidátorem, následně v několika podáních soudu sdělil, že paní Tereza Nekrasovová není členem představenstva žalobce, není oprávněna jednat jeho jménem a pouze vyvíjí snahu poškodit žalobce a mařit průběh insolvenčního řízení dlužníka TONAMO, a.s. Kpodáním, která jménem žalobce podávala, by tak nemělo být přihlíženo, popř. je žalobce bere zpět.

Podáním ze dne 17.7.2013 podepsaným paní Terezou Nekrasovovou bylo tvrzené odvolání žalobce vzato zpět.

Žalobce není k podání odvolání proti napadenému usnesení oprávněn.

Podle § 207 odst. 1 o.s.ř. je možné vzdát se odvolání jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

Podáním došlým soudu dne 18.2.2013 (č.l. 49) se žalobce svého práva na odvolání proti napadenému usnesení vzdal. Přestože může být vzdání se tohoto práva odvoláno, musel by tak žalobce učinit nejpozději současně se vzdáním se odvolání. Žalobce však v posuzovaném případě podal své odvolání proti napadenému rozhodnutí dne 22.2.2013 (srov. č.l. 46), tedy o celé čtyři dny později. Vzdáním se odvolání se tak žalobce stal osobou neoprávněnou k podání odvolání, nebot' mu nadále nesvědčila subjektivní legitimace ktomuto úkonu. Jakákoliv následná podání žalobce jsou pak zhlediska nynějšího rozhodování odvolacího soudu irelevantní.

Odvolací soud proto podle § 218 písm. b) o.s.ř. odvolání žalobce odmítl, aniž by přezkoumával věcnou správnost napadeného usnesení nebo postup soudu jeho vydání předcházející.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

V Praze dne 14. srpna 2013

JUDr. Jaroslav B u r e š, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová