103 VSPH 229/2012-78
99 ICm 1543/2011 103 VSPH 229/2012-78 (MSPH 99 INS 3280/2011)

Us ne s e ní

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v právní věci žalobce: STRABAG, a.s., IČO 60838744, se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 21, zast. Mgr. Janem Roubem, advokátem se sídlem v Unhošti, Alšova 1114/1, adresa pro doručování Praha 4, Hvězdova 1716/2b, proti žalované: JUDr. Daniela Urbanová se sídlem v Praze 1, Opletalova 5, insolvenční správkyně dlužníka RINOL CZ, spol. s r.o. IČO 25095404, se sídlem v Praze 9, Mladoboleslavská 968, zast. JUDr. Janem Hrnčářem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 5, o odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6.června 2012, č.j. 99 ICm 1543/2011-45,

tak to:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6.června 2012, č.j. 99 ICm 1543/2011-45, se zrušuje a řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odův odně ní:

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně zamítl žalobu na určení , že žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 702.367,--Kč (bod I. výroku) a zavázal žalobce k náhradě nákladů řízení žalované ve výši 11.200,--Kč k rukám jejího právního zástupce (bod II. výroku).

Tento rozsudek žalobce napadl v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby ho odvolací změnil tak, že žalobě vyhoví, popřípadě zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V průběhu odvolacího řízení vzal žalobce žalobu zpět s odůvodněním, že došlo mezi účastníky k uzavření vícestranné dohody o narovnání (mezi účastníky a společností ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.), v níž žalovaná uznala žalobcovy přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení a své popření sporné pohledávky vzala zpět.

Ze sdělení žalované soudu prvního stupně z 19.11.2012 odvolací soud zjistil, že žalovaná bere zcela zpět své popření pohledávky žalobce ve výši 702.367,--Kč. (MSPH 99 INS 3280/2011)

Podle § 222a o.s.ř. vezme-li žalobce za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví (odst. 1). Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, odvolací soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné; v takovém případě po právní moci usnesení pokračuje v odvolacím řízení (odst. 2).

Odvolací soud konstatuje, že v projednávané věci nastaly podmínky pro postup podle § 222a o.s.ř., neboť žalobce v průběhu odvolacího řízení žalobu vzal zpět a žalovaná s tímto postupem vyjádřila souhlas tím, že vzala zpět popření pohledávky, resp. ji uznala, a tím odpadl důvod sporu vyvolaného insolvenčním řízením. Na základě shora uvedeného proto odvolací soud napadený rozsudek zrušil a řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn ustanovením §§ 224 odst. 2 o.s.ř. (svou podstatou se jedná o rozhodnutí, jímž se mění rozhodnutí soudu prvního stupně) a 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř., neboť žalobce podal žalobu k výzvě žalovaného a žalobu vzal zpět v důsledku chování žalovaného (je proto na žalobce třeba hledět jako na účastníka řízení, který měl úspěch ve věci), avšak protože je žalovaným insolvenční správce v postavení dlužníka, je třeba postupovat podle zvláštní úpravy náhrady nákladů řízení, tj. podle § 202 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Z uvedených důvodů proto odvolací soud rozhodl, jak uvedeno v bodu II. výroku rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé pro právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 29.listopadu 2012

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

2