103 VSPH 197/2012-74
94 ICm 116/2011 103 VSPH 197/2012-74 (MSPH 94 INS 3723/2008)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. lvany Mlejnkové v právní věci žalobkyně: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 8, KVětrolamu 23/826, zast. Mgr. Radkem Vachtlem, advokátem se sídlem Praha 2, Římská 32, proti žalované: Giese&Partner, v.o.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, IČO: 26156920, insolvenční správce dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 8, KVětrolamu 23/826, IČO: 40866769, za vedlejšího účastenství Pavla Dvořáka, bytem Praha 10, Trampotova 70/9, zast. JUDr. Miloslavem Vaňhou, advokátem se sídlem Praha 2, Polská 54, na straně žalované, o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu vPraze ze dne 12.dubna 2012, č.j. 94 lCm 116/2011-57 (MSPH 94 INS 3723/2008), takto:

|. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12.dubna 2012, č.j. 94 ICm 116/2011-57 (MSPH 94 INS 372312008), se zrušuje a řízení se zastavuje.

||. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodněnh

Napadeným usnesením soud prvního stupně odmítl žalobu žalobkyně ze dne 12.ledna 2010 označenou jako žaloba o vyloučení věcí z konkursní podstaty (bod l. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod ll. výroku).

Vzákonem stanovené lhůtě podala žalobkyně proti shora uvedenému usnesení odvolání.

V průběhu odvolacího řízení vzala žalobkyně žalobu zpět s odůvodněním, že mezi účastníky řízení byla uzavřena dohoda o narovnání sporných práv a navrhla zastavení řízení s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 222a odst. 1 o.s.ř. vezme-li žalobce za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví. Podle § 222a odst. 2 o.s.ř. jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, odvolací soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.

(MSPH 94 INS 3723/2008)

Odvolací soud shledal, že jsou splněny podmínky § 222a o.s.ř., a proto postupoval ve smyslu tohoto ustanovení, napadené usnesení zrušil a řízení zastavil, nebot' účastníci řízení, včetně vedlejšího účastníka, v mimosoudní dohodě ze dne 17.10.2012, již žalobkyně k návrhu na zastavení řízení z důvodu vzetí žaloby zpět připojila, s návrhem žalobkyně vyjádřili souhlas a připojili i souhlas zástupců věřitelů.

Výrok o nákladech řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn ustanovením § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., nebot' věc byla vyřešena mimosoudní dohodou účastníků. O vrácení soudního poplatku žalované rozhodne soud prvního stupně.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 29.ledna 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení:

Kůtová