103 VSPH 168/2012-112
93 ICm 2226/2011 103 VSPH 168/2012-112 (MSPH 93 INS 2456/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce právní věci žalobkyně: Milena Appeltová, bytem v Praze 1, Na Poříčí 42, proti žalovanému: Ing. Lee Louda, bytem v Praze 1, Vodičkova 14, insolvenční správce společnosti HÁJEK, a.s. se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 42, IČO 25720074, o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.března 2012, č.j. 93 ICm 2226/2011-78,

takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne ze dne 22.března 2012, č.j. 93 ICm 2226/2011-78 se zrušuje a řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Od ů v o d n ě n í :

Žalobkyně se domáhá žalobou proti žalované vyloučení budovy č.p. 2052 postavené na pozemku parc.č. 217/1 a dále pozemku parc.č. 217/1, 217/2 a 217/3 zapsaných pro obec Prahu, kat. úz. Nové město u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, ze soupisu majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že je jejich vlastnicí, přestože podle zápisu v katastru je vlastníkem sporných nemovitostí dlužník. Namítala, že sporné nemovitosti nevložila do základního jmění dlužníka platně, neboť měla v úmyslu vložit do základního jmění dlužníka podnik, přičemž nebyly dodrženy náležitosti požadované pro tento právní úkon.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s odůvodněním, podle něhož vklad sporných nemovitostí do základního jmění dlužníka se uskutečnil na základě platného právního úkonu, tj. prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o vložení nemovitostí do základní jmění společnosti dlužníka.

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně žalobu zamítl a žalobkyni zavázal k náhradě nákladů řízení žalovanému ve lhůtě tří dnů od jeho právní moci s odůvodněním, podle něhož žalobkyně vložila sporné nemovitosti platně do základního jmění společnosti dlužníka a že se nejednalo o vložení podniku žalobkyně, k jehož platnosti jsou vyžadovány zákonem další náležitosti. (MSPH 93 INS 2456/2010)

Tento rozsudek žalobkyně napadla v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby ho odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení s odůvodněním, že své právní závěry soud prvního stupně vybudoval na nedostatečně zjištěném skutkovém stavu, že jí upřel právo na spravedlivý proces, když neprovedl důkaz výpovědí svědka, jehož výslech navrhla, svůj postup v napadeném rozsudku neodůvodnil a s tímto důkazním návrhem, resp. jeho neprovedením se nevypořádal.

Žalovaný navrhl potvrzení napadeného rozsudku z důvodu jeho věcné správnosti

V průběhu odvolacího řízení žalobkyně vzala žalobu podle § 96 odst. 1 o.s.ř. zpět a vzdala se náhrady nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Žalovaný vyjádřil souhlas se zpětvzetím žaloby a náhrady nákladů řízení před soudy obou stupňů se vzdal.

Podle § 222a o.s.ř. vezme-li žalobce za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví (odst. 1). Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, odvolací soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné; v takovém případě po právní moci usnesení pokračuje v odvolacím řízení (odst. 2).

V projednávané věci vzala žalobkyně žalobu za odvolacího řízení žalobu zpět a s tímto procesním úkonem vyslovil žalovaný souhlas. Byly tak naplněny podmínky ustanovení § 222 a o.s.ř., a proto odvolací soud napadený rozsudek zrušil a řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. při respektování skutečnosti, že žalovaný se jejich náhrady výslovně vzdal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze, dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé pro právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 3.října 2012

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

2