103 VSPH 16/2018-21
199 ICm 3343/2017 103 VSPH 16/2018-21 (MSPH 99 INS 13278/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Michala Kubína ve věci žalobce: PBS ENERGO, a.s. se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 279, IČO: 27678741, zast. Mgr. Evou Habánovou, advokátkou se sídlem Brno, Ponávka 2 proti žalovanému: Zrůstek a partneři v.o.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, IČO: 25589644, insolvenční správce dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s. se sídlem Praha 9, Kolbenova 942/38a, IČO: 00565997 o určení pohledávek, o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2017, č.j. 199 ICm 3343/2017-13

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2017, č.j. 199 ICm 3343/2017-13, se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

1. Napadeným usnesením soud prvního stupně zastavil řízení a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 2. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, splatný podáním návrhu na zahájení řízení, nebyl přes poučení o následcích zaplacen ani k výzvě soudu doručené žalobci dne 27.11.2017 (ve skutečnosti 27.10.2017), v níž mu byla stanovena lhůta k jeho zaplacení v délce 3 dnů od doručení výzvy (ve skutečnosti do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí). O nákladech řízení rozhodl dle § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř. 3. Proti tomuto usnesení podal žalobci včasné odvolání, v němž namítá, že dne 27.11.2017 (v odvolací lhůtě) soudní poplatek uhradil. 4. Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. 5. Odvolací soud konstatuje, že zastavení řízení soudem prvního stupně bylo (nehledě na uvedené vady jeho odůvodnění) zcela v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, neboť je mimo jakoukoli pochybnost, že k datu vydání napadeného usnesení žalobce svou poplatkovou povinnost nesplnil, když ani přes výzvu soudu prvního stupně soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč nezaplatil. Z hlediska věcné správnosti nelze proto napadenému usnesení ničeho vytknout. 6. Jak však vyplývá ze záznamu o složení ze dne 29.11.2017 (založen na č.l. 17 spisu), žalobce soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč zaplatil na účet soudu prvního stupně dne isir.justi ce.cz (MSPH 99 INS 13278/2016)

28.11.2017. Vzhledem k tomu, že odvolací soud je vázán stavem, který tu je v době jeho rozhodnutí (§ 154 odst. 1, § 167 odst. 2, § 211 o.s.ř.), je třeba vycházet z toho, že v průběhu odvolacího řízení žalobce svou poplatkovou povinnost splnil, čímž odpadla překážka dalšího postupu řízení spočívající v nezaplacení soudního poplatku. Důvody pro zastavení řízení nejsou tedy nadále dány. 7. Proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 a § 211 o.s.ř. za použití § 7 insolvenčního zákona tak, že řízení se nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o. s. ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 InsZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 InsZ).

V Praze dne 19. ledna 2018

JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná.