103 VSPH 120/2012-176
77 ICm 502/2010 103 VSPH 120/2012-176 (KSUL 77 INS 4352/2008)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Michala Kubína a soudc JUDr. Jind icha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové v právní vďci žalobce: Ing. Rostislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílý Kostel nad Nisou, zast. JUDr. Markem Pavlovským, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 5, Plzeěská 4, proti žalovanému: INSOLV, v.o.s. se sídlem Praha 1, R žová 1416/17, IyO: 28398483, insolven ní správce dlužníka LIBES, s.r.o. se sídlem Liberec XXX, Tanvaldská 38, IyO: 62743732, o vylou ení pohledávky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16.listopadu 2011, .j. 77 ICm 502/2010-126,

t a k t o:

I. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16.listopadu 2011, .j. 77 ICm 502/2010-126, se v bodu I. výroku potvrzuje.

II. Tento rozsudek se v bodu II. výroku mďní tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení p ed soudem I. stupnď do t í dn od právní moci rozhodnutí k rukám JUDr. Marka Pavlovského, Ph.D., ástku 13.133,-K .

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Marka Pavlovského, Ph.D., ástku 12.342,-K . O d v o d n ď n í:

Žalobce se žalobou proti žalovanému domáhal vylou ení pohledávky ve výši 1.500.000,--K zajištďnou zástavním právem k nemovitostem zapsaných na LV . 4923 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj, Katastrální pracovištď yeská Lípa, ze soupisu majetkové podstaty dlužníka (dále jen sporná pohledávka), jež má za spole ností KVARTET, s.r.o. se sídlem Okna 90 (dále jen úpadce), a již nabyl úplatnď za ástku 600 tis. K od dlužníka (LIBES, s.r.o.) na základď smlouvy o postoupení pohledávky (dále jen Smlouva). Konstatoval, že na majetek úpadce byl prohlášen konkurs, v jehož rámci byla sporná pohledávka p ihlášena a zjištďna. 77 ICm 502/2010 (KSUL 77 INS 4352/2008)

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s od vodnďním, že jednatel dlužníka J.Dolanský návrh na uzav ení Smlouvy podepsal 26.2.1999, avšak žalobce ji dle jejího data vystavení podepsal až 1.8.1999. S odkazem na § 43b odst. 1 písm. a) ob . zák. dovodil, že návrh na uzav ení Smlouvy z 26.2.1999 zanikl d íve, než jej žalobce podepsal z d vodu uplynutí p imď ené lh ty k její akceptaci, takže nikdy platnď nevznikla. S odkazem na § 43c odst. 2 ob . zák. pak namítl, že se Smlouva nikdy nedostala do dispozice dlužníka a nenabyla ú innosti, což je další d vod, že nevznikla. Pokra oval, že z dlužníkova jednání po roce 1999 je z ejmé, že údajný nárok žalobce na základď Smlouvy neuznával a mďl za to, že její ú inky nikdy nenastaly, když dlužník odmítl navrhnout zmďnu v osobď vď itele podle § 107a o.s. . v ízení vedeném na úpadce pod sp. zn. 27 K 22/98 u insolven ního soudu. Dovodil, že žalobce žádným zp sobem nedoložil, že by dlužníku zaplatil úplatu za postoupení pohledávky, nebo jím p edložené d kazy úhradu neprokazují, a pro p ípad, že by soud shledal Smlouvu existen ní a platnou, z d vodu jejího porušení podstatným zp sobem spo ívajícím v nezaplacení úplaty za postup od Smlouvy, prohlásil, že od ní odstupuje.

Napadeným rozsudkem soud žalobď na vylou ení sporné pohledávky ze soupisu majetkové podstaty dlužníka vyhovďl (bod I. výroku) a zavázal žalovaného k náhradď náklad ízení žalobci ve výši 19.032,-K (bod II. výkroku).

Soud prvního stupnď zjistil, že:

-na majetek úpadce byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem (insolven ní soud) prohlášen 27.3.1998 konkurs pod .j. 27 K 22/98-31, do nďjž dlužník (p vodnď vystupující pod firmou AGENTURA D&D, s.r.o.), zastoupený jednatelem Jaromírem Dolanským, dne 15.4.1998 p ihlásil spornou pohledávku s právem na oddďlené uspokojení ze shora uvedených nemovitostí, jež byla v tomto ízení zjištďna; -dlužník, jako postupitel jednající svým jednatelem J. Dolanským, podepsal p ed notá em dne 26.2.1999 Smlouvu opat enou datem 1.8.1999, v níž prohlásil, že má spornou pohledávku za úpadcem, jež byla ádnď do konkursu na majetek úpadce p ihlášena, že ke dni podpisu Smlouvy dlužník postupuje spornou pohledávku žalobci za úplatu 600 tis. K , již se žalobce zavázal zaplatit v ástce 500 tis. K p i podpisu, zbytek 100 tis. K do konce b ezna 1999, že jejím podpisem se žalobce stává vď itelem úpadce a že byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, které si žalobce až do skon ení konkursního ízení na majetek úpadce ponechá ve svém držení, což potvrdili ve svých výpovďdích svďdek J.Dolanský a žalobce; -dne 26.2.1999 p edal žalobce J.Dolanskému ástku 500 tis. K a dne 26.3.1999 ástku 100 tis. K , jak potvrzují výdajové pokladní doklady z uvedených dn a svďdek Dolanský a žalobce ve svých výpovďdích; -dlužník nabyl shora uvedené nemovitosti na základď kupní smlouvy z 1.9.1999 do svého vlastnictví i se zástavními právy t ech vď itel pro pohledávky v celkové výši 10 mil. K , jak se podává z výpisu z katastru nemovitostí; -dlužník k datu 31.12.2002 a 31.12.2003 nevykazoval v ú etnictví žádné dlouhodobé závazky, jak se podává z ú etních závďrek dlužníka za roky 2002 a 2003; -v seznamu pohledávek z 29.10.2008, vyhotoveného pro ú ely insolven ního ízení, dlužník spornou pohledávku neuvedl; -žalovaný spornou pohledávku zapsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka dne 20.4.2010. 77 ICm 502/2010 (KSUL 77 INS 4352/2008)

Soud dospďl k závďru, že na základď Smlouvy dlužník p evedl úplatnď spornou pohledávku žalobci a že žalobce zaplatil dlužníku sjednanou úplatu za tento postup ve výši 600 tis. K , jak bylo prokázáno p edloženými výdajovými doklady a výpovďdí svďdka a žalobce. P ijetí návrhu Smlouvy ze strany žalobce ve smyslu § 43c odst. 1 ob . zák. považuje za v asné, nebo v souladu s ní jednal a provedl úhradu ceny postupu ve sjednaných termínech, tedy již dne 26.2.1999 po provedení první úhrady ceny nabyla Smlouva ú innosti ve smyslu § 44 odst. 1 ob . zák. Pokra oval, že není rozhodující, zda se do dispozice dlužníka dostala i listina s písemnou podobou Smlouvy s podpisem žalobce, nebo v p ípadď smlouvy o postoupení pohledávky není písemná forma její zákonnou náležitostí a p ijetím návrhu bylo jednání žalobce spo ívající v ádném zaplacení sjednané ceny. Dovodil, že Smlouva byla uzav ena dne 26.2.1999 platnď, na jejím základď došlo k p evodu sporné pohledávky žalobci, jenž se stal jejím vlastníkem, takže nebyl d vod, aby ji žalovaný zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužníka, nebo právo k ní svďd í žalobci, a proto žalobď vyhovďl. Výrok o náhradď náklad ízení od vodnil § 142 odst. 1 o.s. . a žalobci p iznal právo na náhradu za právní zastupování advokátem.

V zákonem stanovené lh tď napadl shora uvedený rozsudek žalovaný odvoláním, v nďmž navrhl, aby ho odvolací soud zrušil a vďc vrátil soudu prvního stupnď k dalšímu ízení. Zopakoval v pr bďhu ízení prezentovanou argumentaci a zd raznil, že z p edložených výdajových doklad nelze seznat, komu bylo placeno a za jakým ú elem, zejména v p ípadď platby 500 tis. K ozna ené jako záloha, což znamená áste nou úhradu vyplacenou p edem pro celkovou pozdďji splatnou ástku. Uvedené koresponduje i s výpovďdí žalobce, z níž se podává, že p edmďtná ástka byla vyplacena jednateli dlužníka p ed podpisem Smlouvy, což je v rozporu se závďry soudu o v asné následném jednání žalobce. Uzav el, že závďry soudu o v asném p ijetí návrhu Smlouvy v d sledku platby z 26.2.1999 nejsou správné, nebo se soud nezabýval tvrzeními ú astník a skute nostmi ohlednď dne podpisu Smlouvy žalobcem a dojití podepsaného návrhu Smlouvy do dispozi ní sféry dlužníka. Vyslovil, že v d sledku toho neobstojí závďr soudu o ú innosti p ijetí návrhu Smlouvy dle § 44 odst. 1 ob . zák., a proto má za to, že Smlouva nebyla platnď a ú innď uzav ena. Doplnil, že žalobce mohl mít právní zájem na tom, aby mu pohledávka byla postoupena až poté, co odkoupil 1.9.1999 nemovitosti zajiš ující spornou pohledávku v konkursu vedeném na majetek úpadce, a že Smlouvu akceptoval až 1.8.1999.

Žalobce navrhl napadený rozsudek jako vďcnď správný potvrdit s tím, že výraz záloha na výdajovém pokladním dokladu nemá žádnou právní relevanci pro závďry soudu a tento termín se bďžnď používá k ozna ení první ásti úhrady, pakliže následují další plnďní.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek v etnď ízení, které jeho vydání p edcházelo, a to podle § 212 a § 212a o.s. ., p ihlédl p itom k omezením, která jsou uvedena v § 205a odst. 1 a § 211a o.s. ., na ídil jednání v souladu s § 214 odst. 1 o.s. . a po doplnďní ízení dospďl k závďru, že odvolání žalovaného není opodstatnďné.

Podle § 43a ob . zák. projev v le, smď ující k uzav ení smlouvy, jenž je ur en jedné nebo více ur itým osobám, je návrhem na uzav ení smlouvy (dále jen návrh ), jestliže je dostate nď ur itý a vyplývá z nďj v le navrhovatele, aby byl vázán v p ípadď jeho p ijetí (odst. 1). Návrh p sobí od doby, kdy dojde osobď, které je ur en. Návrh, i když je neodvolatelný, m že navrhovatel zrušit, dojde-li projev o zrušení osobď, které je ur en, d íve nebo alespoě sou asnď s návrhem (odst. 2). 77 ICm 502/2010 (KSUL 77 INS 4352/2008)

Podle § 43c odst. 1 ob . zák. návrh, i když je neodvolatelný, zaniká a) uplynutím lh ty, která v nďm byla ur ena pro p ijetí, b) uplynutím p imď ené doby s p ihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prost edk , které navrhovatel použil pro zaslání návrhu, nebo c) dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli.

Podle § 43c ob . zák. v asné prohlášení u inďné osobou, které byl návrh ur en, nebo jiné její v asné jednání, z nďhož lze dovodit její souhlas, je p ijetím návrhu (odst. 1). V asné p ijetí návrhu nabývá ú innosti okamžikem, kdy vyjád ení souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli. P ijetí lze odvolat, jestliže odvolání dojde navrhovateli nejpozdďji sou asnď s p ijetím (odst. 2).

Podle § 44 odst. 1 ob . zák. smlouva je uzav ena okamžikem, kdy p ijetí návrhu na uzav ení smlouvy nabývá ú innosti. Ml ení nebo ne innost samy o sobď neznamenají p ijetí návrhu.

Podle § 224 odst. 1 IZ do soupisu se zapisují i vďci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim t etí osoba uplatěuje práva, která to vylu ují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k nďmu uplatěuje své právo; tuto osobu insolven ní správce písemnď vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvďd ení. Osvďd ení musí vždy obsahovat i uvedení d vodu, pro který insolven ní správce tento majetek sepsal.

Podle uvedeného ustanovení soupis majetkové podstaty m že zahrnovat nejen majetek dlužníka, nýbrž za splnďní zákonných podmínek, daných zejména ustanoveními § 231 až § 243 IZ je možno do soupisu majetkové podstaty pojmout i vďci, práva a pohledávky i jiné majetkové hodnoty, které dlužníku nenáleží. Dále je možná i situace, kdy dochází k soupisu majetku u nďhož je sporné, zda sepsán být má, nebo v i tomuto majetku uplatěuje práva t etí osoba. V p ípadď soupisu tohoto sporného majetku je nutno respektovat práva t etích osob. Insolven ní správce u takového majetku vždy uvádí, komu náleží a kdo k nďmu uplatěuje své právo.

Podle § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že ozna ený majetek nemďl být do soupisu zahrnut proto, že to vylu uje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný d vod, pro který nemďl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolven ního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylu uje z majetkové podstaty.

Z obsahu výpovďdi žalobce provedené p ed soudem prvního stupnď se podává, že návrh Smlouvy byl zpracován jeho právním zástupcem JUDr.Landou a p edán k podpisu dlužníku, resp. jeho jednateli J.Dolanskému, což je v rozporu s tvrzením žalovaného, že to byl právď dlužník, jenž p edložil návrh Smlouvy žalobci k podpisu, a ímž se soud prvního stupnď nezabýval.

Z uvedených d vod odvolací soud doplnil ízení (ve smyslu § 213 odst. 4 o.s. .) o výslech svďdka JUDr.Ji ího Landy. Z nďj zjistil, že v dobď podpisu Smlouvy vykonával advokacii a p íležitostnď zastupoval žalobce, jenž mu zadával též sepsat r zné smlouvy, ada z nich se týkala i smluv o postoupení pohledávek. Takové listiny vyhotovil, avšak nikdy nebyl p ítomen jakéhokoliv jednání o uzav ení smluv s druhou stranou, nebo to bylo 77 ICm 502/2010 (KSUL 77 INS 4352/2008) vďcí žalobce, a ani mu nebylo známo, zda k uzav ení smluv došlo. Pokud jde o samotnou Smlouvu, p ipustil, že ji mohl sepsat, nebo mďl advokátní kancelá vedle kancelá e notá ky Mgr.Truhlá ové (u níž byl ovď en podpis J.Dolanského na Smlouvď), jež s ním spolupracovala v tom smďru, že ovď ovala podpisy na listinách, které svým klient m vyhotovoval. Žalobce zastupoval jen pro ur ité úkony, zda-li žalobce Smlouvu p edložil k akceptaci druhé stranď mu není známo. Dále z výpovďdi svďdka odvolací soud zjistil, že si nevybavuje okolnost, že by p ijímal do depozita ástku 500 tis. K , výdajové pokladní doklady mu nic ne íkají, na J.Dolanského si nevzpomíná, ani na jméno AGENTURY D&D s tím, že Smlouva p ed ním nebyla podepisována. Pokud by mďl sám potvrdit, že nďjaká smlouva byla podepsána v ur itý den, muselo by být to ve smlouvď výslovnď formulováno a své prohlášení by podepsal.

Po doplnďní dokazování o výslech svďdka JUDr.Landy ohlednď vypracování návrhu (oferty) Smlouvy a jeho p ijetí (akceptace) je dán dostate ný podklad k závďru o zp sobu uzav ení Smlouvy. Odvolací soud dovodil, že ze všech uvedených souvislostí, zejména skute nosti, že si žalobce nechával zpracovávat návrhy smluv u advokáta, jenž spolupracoval se shora jmenovanou notá kou v p ípadď ovď ování podpis na smlouvách jím vyhotovených pro své klienty, se podává, že ofertu k zav ení Smlouvy u inil žalobce, nikoliv dlužník, jenž ji akceptoval podpisem u shora jmenované notá ky. Tento skutkový závďr je podložen provedenými d kazy, jež tvo í logický etďz svďd ící o tom, že Smlouva byla uzav ena na základď akceptace dlužníka. Odvolací soud považuje za nelogické tvrzení žalovaného, že dlužník p estal mít po uplynutí ur ité doby zájem o postoupení pohledávky na základď Smlouvy, p i emž nďjaká konkrétní tvrzení, jež by podpo il d kazy, k tomu neuvedl a nenabídl. Je tedy z ejmé, že mezi žalobcem a dlužníkem byla k datu 26.2.1999 uzav ena Smlouva ve smyslu § 43c, § 44 odst. 1 a § 524 a násl. ob . zák. v písemné formď, jež je obligatorní (odvolací soud považuje právní hodnocení Smlouvy soudem prvního stupnď, že písemná forma smlouvy o postoupení pohledávky není zákonnou náležitostí za nep esné, nebo pro postupní smlouvu je p edepsána písemná forma pod sankcí neplatnosti takového úkonu, nikoliv zákonná náležitost ). Je tedy namístď závďr, že žalobce prokázal, že mu právo ke sporné pohledávce svďd í, a proto soud prvního stupnď správnď rozhodl, že se sporná pohledávka vylu uje z majetkové podstaty dlužníka (§ 225 odst. 1 IZ).

Na základď shora uvedeného proto odvolací soud napadený rozsudek jako vďcnď správný podle § 219 o.s. . potvrdil ve vďci samé.

Vzhledem k tomu, že Ústavní soud nálezem pléna ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, uve ejnďným pod íslem 116/2013 Sb. zrušil (s ú inností od 7. kvďtna 2013, kdy byl nález vyhlášen ve Sbírce zákon ) vyhlášku . 484/2000 Sb. jako neústavní a s p ihlédnutím ke sdďlení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013, . Org. 23/13, k onomu nálezu, uve ejnďnému pod íslem 117/2013 Sb., je t eba podrobit revizi rozhodnutí o nákladech ízení p ed soudem prvního stupnď, by o nich soud rozhodl v souladu v dobď rozhodnutí ú innou právní úpravou zrušené vyhlášky. P i absenci zvláštního právního p edpisu o sazbách odmďny za zastupování stanovených paušálnď pro ízení v jednom stupni je tedy namístď postup dle § 151 odst. 2 vďty první ásti vďty za st edníkem o.s. . (srov. shodnď též d vody rozsudku velkého senátu ob anskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. kvďtna 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010).

O náhradď náklad ízení bylo rozhodnuto podle § 151 odst. 1 a 2 a § 142 odst. 1 o.s. . Náhradu náklad úspďšného žalobce v ízení p ed soudem prvního stupnď tedy podle § 220 77 ICm 502/2010 (KSUL 77 INS 4352/2008) o.s. . zmďnil v ásti odmďny advokáta za zastupování, jež iní 4.000,-K za ty i úkony právní služby po 1.000,-K z tarifní hodnoty 5.000,-K [§ 1 odst. 2 vďty první, § 6 odst. 1, § 7 bod a § 9 odst. 1 vyhl. . 177/1996 Sb., o odmďnách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znďní ú inném do 31.12.2012] a paušální ástky náhrady hotových výdaj advokáta ve výši 1.200,-K za ty i úkony po 300,-K (§ 13 odst. 3 vyhl. . 177/1996 Sb., ve znďní pozdďjších p edpis ), tj. 5.200,-K . Ve zbývající ásti z staly p iznané náhrady za promeškaný as ve výši 1.200,-K a jízdného k jednání ve výši 3.627,-K nedot eny. Dohromady tedy náhrada advokátu iní 10.027,-K , s p ipo tením 21% danď z p idané hodnoty ve výši 2.106,-K (§ 137 odst. 3 o. s. .) pak 12.133,-K , se soudním poplatkem 1.000,-K je kone ná náhrada 13.133,-K .

Náhrada náklad odvolacího ízení byla stanovena podle shodných ustanovení, jako v ízení p ed soudem prvního stupnď s tím, že výše sazby odmďny byla stanovena podle advokátního tarifu v jeho znďní od 1.1.2013 a tarifní hodnota za jeden úkon právní služby byla stanovena podle § 7 bod 5 a § 9 odst. 4 písm. c), jehož výše iní 3.100,-K z tarifní hodnoty 50.000,-K . Právní zástupce žalobce u inil v odvolacím ízení t i úkony právní služby (vyjád ení k odvolání a ú ast na jednáních dne 29.5. a 20.6.2013), takže mu p ísluší odmďna ve výši 9.300,-K a náhrada hotových režijních výdaj v paušální ástce 300,-K za úkon, tj. 900,-K , což dohromady iní 10.200,-K a s p ipo tením 21 % DPH ve výši 2.142,-K celkem iní 12.342,-K .

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné ve lh tď 2 mďsíc ode dne jeho doru ení k Nejvyššímu soudu prost ednictvím soudu prvního stupnď, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 21. ervna 2013

JUDr. Michal K u b í n, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová