103 VSPH 112/2011-71
37 ICm 1702/2010 103 VSPH 112/2011-71 (KSPH 37 INS 6770/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jindřicha Havlovce v právní věci žalobce: PPF B2 B.V., reg. č. 34186049 se sídlem Strawinskylaan 933, Tower B-9, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Brno, Havlíčkova 13, proti žalovaným: 1) Mgr. et Mgr. Martina Stínková se sídlem Kladno, T.G.Masaryka 346, IČO 65731905, insolvenční správkyně dlužnice Pavlíny Hejdrychové, nar. 2.4.1979, bytem Nymburk, Topolová 2140, 2) Pavlína Hejdrychová, bytem Nymburk, Topolová 2140, obě zast. Mgr. Janem Stínkou, advokátem se sídlem Kladno, Průchodní 346, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2.března 2011, č.j. 37 ICm 1702/2010-35,

tak to:

I. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 2.března 2011, č.j. 37 ICm 1702/2010-35, se mění tak, že se schvaluje smír účastníků tohoto znění:

Žalovaní uznávají pohledávku žalobce v rozsahu 85.622,-Kč přihlášenou žalobcem v celkové výši 159.432,12 Kč v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 37 INS 6770/2010, z toho na jistině částku 67.247,-Kč a úrok v částce 18.375,-Kč. Tento smír nabude účinnosti, nebude-li vypovězen ve lhůtě 30 dnů od jeho schválení.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odův odně ní:

Žalobce se žalobou proti žalovaným domáhal určení pravosti do insolvenčního řízení na majetek dlužnice Pavlíny Hejdrychové přihlášené a žalovanými popřené pohledávky v celkové výši 159.423,12 Kč.

Napadeným rozsudkem soud vyslovil, že se pohledávka žalobce do celkové výše 159.423,12 Kč pokládá za zjištěnou (bod I. výroku) a že žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Tento rozsudek napadly žalované včasným odvoláním a navrhly, aby ho odvolací soud změnil tak, že žalobu zamítne.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací nařídil podle § 214 odst. 1 o.s.ř. k projednání odvolání jednání na den 19.září 2012. Při tomto jednání pak účastníci uzavřeli smír ve znění uvedeném v bodu I. výroku tohoto usnesení. (KSPH 37 INS 6770/2010)

Podle § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 162 IZ v incidenčním sporu rozhoduje insolvenční soud rozsudkem, jde-li o rozhodnutí ve věci samé; o smíru však rozhoduje usnesením (odst. 1). Smír uzavřený v incidenčním sporu insolvenčním správcem může insolvenční soud schválit, jen jestliže s ním souhlasí věřitelský výbor (odst. 2).

Podle § 99 o.s.ř. připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem (odst. 1 věta prvá). Soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. V takovém případě soud pro právní moci usnesení pokračuje v řízení (odst. 2). Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Rozsudkem však může soud zrušit usnesení o schválení smíru, je-li smír podle hmotného práva neplatný. Návrh lze podat do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru (odst. 3).

Odvolací soud konstatuje, že podmíněně schválený smír při jednání dne 19.9.2012 nebyl žádným z účastníků ve stanovené lhůtě 30 dnů vypovězen, není v rozporu s právními předpisy a byl schválen věřitelským výborem dlužnice usnesením z 21.září 2012, č.j. KSPH 37 INS 6770/2010-B-23,(§ 162 odst. 1 IZ). Smír nabyl účinnosti (20.10.2012) a stal se pro účastníky závazný.

Výrok o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení skončilo smírem, pokud v něm nebylo o náhradě nákladů ujednáno něco jiného.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 24.října 2012

JUDr. Michal K u b í n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

2