103 VSPH 108/2018-138
74 ICm 1015/2012 103 VSPH 108/2018-138 (KSUL 74 INS 14637/2011)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl senátem složeným z předsedy JUDr. Michala Kubín a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci žalobce: insolvence JP, v.o.s., IČO 287 42 796 sídlem v Ústí nad Labem, Wagnerova 394, insolvenční správce dlužníka: RIO-ELEKTRO, spol. s r.o. IČO 467 12 186 zastoupená Mgr. Annou Gottliebovou, advokátkou sídlem v Děčíně IV, Thomayerova 3 proti žalovanému: Jiří anonymizovano , anonymizovano bytem v Ústí nad Labem, Ženíškova 2170, zastoupený JUDr. Josefem anonymizovano , advokátem sídlem v Ústí nad Labem, Šaldova 217/7 o zaplacení 6 000 000 Kč o odvolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 74 ICm 1015/2012-126 ze dne 20. prosince 2017

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 74 ICm 1015/2012-126 ze dne 20. prosince 2017 se ruší a věc se postupuje Okresnímu soudu v Ústí nad Labem jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

1. Žalobce v postavení insolvenčního správce výše označeného dlužníka se domáhá proti žalovanému, jedinému dlužníkovu společníkovi, zaplacení 6 mil. Kč z právního důvodu bezdůvodného obohacení, neboť mu dlužník neoprávněně vyplatil zisk za rok 2009. 2. Napadeným usnesením soud prvního stupně řízení zastavil (bod I. výroku) a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku). 3. V odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně uvedl, že v průběhu řízení dříve, než začal jedna ve věci samé, vzal žalobce žalobu zpět s odůvodněním, že tak činí na základě usnesení schůze věřitelů dlužníka z 11. 12. 2017. Cituje ustanovení § 96 občanského soudního řádu (o.s.ř.) soud prvního stupně řízení zastavil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. isir.justi ce.cz (KSUL 74 INS 14637/2011)

4. Výrok o nákladech řízení odůvodnil ustanovením § 202 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a § 146 odst. 1 písm.b) o.s.ř. bez bližšího odůvodnění. 5. Toto rozhodnutí napadl žalovaný v zákonem stanovené lhůtě odvoláním proti jeho bodu II. výroku a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že žalovanému přizná náhradu nákladů řízení ve výši 78 892 Kč a náhradu nákladů odvolacího řízení ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí s odůvodněním, podle něhož právní posouzení otázky náhrady nákladů řízení posoudil soud prvního stupně nesprávně, neboť na věc nedopadá ustanovení § 202 InsZ a nesprávně bylo aplikováno i ustanovení § 146 o.s.ř. Akcentoval, že žalobu podal žalobce nedůvodně a že byl po dobu více než pěti let ohrožen žalobním požadavkem. Zastavení řízení zavinil žalobce, a proto by měl být zavázán k náhradě nákladů řízení, jež mu v souvislosti se zastupováním advokátem vznikly, to v rozsahu odměny v sazbě 32 300 Kč, tj. za dva úkony právní služby 64 600 Kč (převzetí zastoupení a podání ve věci) s připočtením dvou náhrad hotových výdajů po 300 Kč, tj. 600 Kč, celkem 65 200 Kč a DPH ve výši 13 692 Kč. 6. Žalobce navrhl potvrzení napadeného usnesení z důvodu jeho věcné správnosti. Připomněl, že žalobu vzal zpět na základě rozhodnutí schůze věřitelů, neboť v majetkové podstatě dlužníka není dostatek prostředků pro další vedení sporu. Tyto prostředky se v ní nenachází v jeho dispozici, neboť jsou blokovány na dlužníkově účtu v souvislosti s tím, že žalovaný je trestně stíhán. Upozornil také na to, že žalovaný na straně jedné tvrdí, že byl po dobu trvání sporu ohrožován a na straně druhé považuje podání žaloby za nedůvodné. 7. Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání žalovaného je opodstatněno. 8. Podle § 9 odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. 9. Podle § 7 InsZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení. 10. Podle § 7a písm. b) o.s.ř. krajské soud rozhodují jako soudy prvního stupně v incidenčních sporech. 11. Podle § 159 odst. 1 písm. a)-g) jsou označeny spory, jež jsou incidenčními, žádný z nich se netýká uplatňování nároků z pohledávek dlužníka; podle písm. h) incidenčními spory jsou dále ty, jež za ně označí zákon. 12. Podle § 294 InsZ insolvenční správce je povinen uplatnit a vymáhat ve prospěch majetkové podstaty dlužníkovy pohledávky. To platí přiměřeně i pro dlužníkovy nepeněžité pohledávky ocenitelné penězi (odst. 1). Povinnost podle odstavce 1 insolvenční správce nemá, pokud náklady na uplatnění vymáhání těchto pohledávek jsou neúměrně vysoké nebo je nelze krýt z majetkové podstaty (odst. 2). Zákon tyto spory vedené insolvenčním správcem vůči dlužníkům dlužníka neoznačuje jako incidenční. 13. Z výše uvedené právní úpravy plyne, že žaloba, kterou se domáhá žalobce proti žalovanému zaplacení částky z titulu bezdůvodného obohacení není incidenční žalobou, ani jinou, o níž by právní úprava určovala, že k jejímu projednání je věcně příslušný krajský soud, resp. že se jedná o zákonnou výjimku z pravidla obsaženého v ustanovení § 9 odst. 1 o.s.ř. 14. Soud prvního stupně nebyl věcně příslušný k projednání uvedené žaloby. Nebyla tak naplněna jedna z procesních podmínek řízen, a proto soud napadené usnesení podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil. Zároveň podle § 221 odst. 1 písm. b) o.s.ř. věc postoupil věc obecnému soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. (KSUL 74 INS 14637/2011)

žalovaného, jímž je soud, v jehož obvodu má bydliště, tj. Okresnímu soudu v Ústí nad Labem (§ 84, 85 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 13. února 2018

JUDr. Michal Kubín v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná.