102 VSPH 91/2018-100
č. j. 76 ICm 615/2016 102 VSPH 91/2018-100 (KSLB 76 INS 28797/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců Mgr. Martina Lišky a JUDr. Petra Vaňouse v právní věci žalobce: Josef anonymizovano , anonymizovano bytem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec proti žalované: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963 sídlem Křížová 25, 150 00 Praha 5 o určení pravosti pohledávky o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 4. ledna 2018 č. j. 76 ICm 615/2016-87

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 4. ledna 2018 č. j. 76 ICm 615/2016-87 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud") ve výroku označeným usnesením nevyhověl žádosti žalobce ze dne 26. 12. 2017 o určení advokáta Mgr. Davida Bezuchu pro účely podání dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 103 VSPH 884/2016. 2. Insolvenční soud nejprve reprodukoval dosavadní průběh řízení zejména tak, že: [1] Žalobce je dlužníkem v insolvenčním řízení vedeném pod sp zn. KSLB 76 INS 28797/2015, v němž se dne 25. 1. 2016 konalo přezkumné jednání, jehož se zúčastnil žalobce a jeho právní zástupce advokát Mgr. David Bezucha a na němž dlužník popřel vykonatelnou pohledávku žalovaného v celém rozsahu. Žalobce byl současně poučen ve smyslu ustanovení § 199 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), o tom, že při popření vykonatelné pohledávky lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny v předchozím řízení, a že důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci. [2] Dne 24. 2. 2016 podal žalobce nezastoupen advokátem žalobu na určení, že jím popřená pohledávka žalovaného není po právu. Insolvenční soud rozsudkem ze dne 7. 10. 2016 žalobu zamítl, s odůvodněním, že dle § 410 odst. 3 IZ, jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušeného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. isir.justi ce.cz (KSLB 76 INS 28797/2015)

exekuce, protože pohledávka zanikla nebo je promlčena. K odvolání žalobce odvolací soud rozsudkem ze dne 22. 11. 2017 (správně 1. 11. 2017) rozsudek insolvenčního soudu potvrdil.

[3] Dne 26. 12. 2017 požádal žalobce pro účely podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 1. 11. 2017 o ustanovení stejného advokáta, jenž byl přítomen přezkumu pohledávek pro podání dovolání. 3. Při posuzování podmínek pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení insolvenční soud vyšel zejména z toho, že: [1] Žalobce (dlužník) splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, když je v úpadku a jeho úpadek je řešen oddlužením. [2] K ochraně zájmů žalobce není ustanovení zástupce nezbytně třeba. Proti rozsudku odvolacího soudu je sice dovolání přípustné, avšak pouze pokud napadené rozhodnutí odvolacího soud závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soud dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. [3] Je tedy zřejmé, že dovolání je pouze mimořádným opravným prostředkem a pouhá skutečnost, že lze, byť v omezené míře, dovolání podat, nezakládá nárok účastníka řízení, který je právním laikem, na ustanovení advokáta. Žalobce byl advokátem zastoupen již při přezkumném jednání, kdy byl poučen o tom, že existují omezené důvody pro popření vykonatelné pohledávky. Přesto na přezkumném jednání advokát neuvedl ani nenaznačil tvrzení nebo právní argumentaci, která by popření pohledávky odůvodnila. Neučinil tak ani při podání žaloby, když advokát byl na přezkumném jednání poučen, že dlužník je povinen podat žalobu, jinak k popření pohledávky nebude přihlíženo. Pokud zastupoval dlužníka na přezkumném jednání, byl povinen poskytnout dlužníkovi i přiměřenou právní službu pro navazující incidenční spor, alespoň pro úkon podání žaloby. Pokud však ani při úkonu přezkumného jednání, ani při podání žaloby nebyla uvedena právní argumentace odůvodňující popření vykonatelné pohledávky, není důvod se domnívat, že stejný advokát uvede v dovolání argumenty, které by dovolání odůvodňovaly. [4] Je tedy zřejmé, že pro účely dovolání je ustanovení advokáta Mgr. Davida Bezuchy neefektivní.

4. Proti tomuto usnesení podal žalobce včasné odvolání, v němž zejména namítal, že: [1] Popěrný úkon na přezkumném jednání má pouze formální charakter, není potřeba jej na přezkumném jednání odůvodnit a rozvádět, z čehož vycházel i advokát Mgr. David Bezucha. [2] Nic nebrání tomu, aby mu byl ustanoven advokát pro dovolací řízení, neboť je nemajetný, a zastoupení advokátem v dovolacím řízení je navíc povinné. 5. Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto závěrům: 6. Z ustanovení § 30 o. s. ř. plyne, že účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků dle (§ 138), ustanoví předseda senátu na jeho žádost zástupce, jestliže je to třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. (KSLB 76 INS 28797/2015)

zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2). 7. Pro závěr, zda jsou u účastníka předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, jsou významná hlediska uvedená v § 138, na základě nichž soud rozhoduje o žádosti účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků. Těmito hledisky jsou poměry účastníka odůvodňující přiznání osvobození od soudních poplatků a okolnost, že u účastníka nejde o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. 8. Insolvenční soud sice zamítl žádost žalobce o ustanovení advokáta pro dovolací řízení tím, že ustanovení zástupce žalobci k ochraně jeho zájmů není nezbytně třeba, žádné relevantní podmínky nezbytnosti (např. povaha řízení, zdali je věc skutkově a právně jednoduchá, jaké jsou osobní předpoklady žadatele, zdali je schopen se sám efektivně bránit-srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 4653/2016 ze dne 9. 11. 2016) nezmínil. 9. Zamítl-li snad insolvenční soud žádost žalobce o ustanovení advokáta pro dovolací řízení proto, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, pak je třeba uvést, že o zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku se jedná zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný. Srov. například usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 987/2013 ze dne 26. 2. 2014 uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 10. V posuzované věci by bylo možno dospět k závěru o zřejmém bezúspěšném uplatňování práva v části žaloby, jíž se žalobce domáhá určení neexistence vykonatelné pohledávky č. 10/5 v celkové výši 32 548 Kč, u níž mohl žalobce podle § 410 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 jako důvod popření uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí a exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená, což neučinil (tvrdil, že pohledávka nevznikla). Ve zbytkové části žaloby, jíž se žalobce domáhá určení neexistence nevykonatelné pohledávky č. 10/6 ve výši 5 626 Kč a nevykonatelné pohledávky č. 10/7 ve výši 14 258 Kč, jejíž přihlášku navíc žalovaná vzala v průběhu incidenčního sporu zpět, však jednoznačný závěr o zřejmě bezúspěšném uplatňování práva z výše uvedeného důvodu učinit nelze. Insolvenční soud sice na přezkumném jednání rozhodl o tom, že se pohledávka žalované považuje pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, to však neznamená, že v rámci včas a řádně zahájeného incidenčního sporu by nebylo možné prověřit výhradu žalobce, že pohledávka je nevykonatelná. Pokud by bylo zjištěno, že pohledávka je vskutku nevykonatelná, lze dovodit, že důkazní břemeno ve sporu přechází z popírajícího dlužníka (žalobce) na věřitele (žalovaného), a závěr o omezení popěrných důvodů podle § 410 odst. 3 insolvenčního zákona by neobstál. 11. Zamítl-li insolvenční soud žádost žalobce o ustanovení advokáta pro dovolací řízení proto, že má pochybnosti o tom, zda by žalobcem navržený advokát Mgr. David Bezucha uvedl v dovolání argumenty, které by dovolání odůvodňovaly , pak je třeba uvést, že soud není povinen návrhu účastníka na ustanovení konkrétního zástupce vyhovět, pokud toto rozhodnutí přezkoumatelným způsobem odůvodní. 12. Odvolací soud považuje za předčasný (neúplný) i závěr insolvenčního soudu, že žalobce splňuje podmínky pro ustanovení advokáta z důvodu ekonomických, když s ohledem na rozhodnutí o úpadku je zřejmé, že jeho majetková a příjmová situace není dobrá. Insolvenční soud nezohlednil skutečnost, že podle § 409 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona má dlužník od schválení oddlužení dispoziční oprávnění k části svých příjmů a majetku, a proto nezjišťoval aktuální majetkové a osobní poměry žalobce.

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. (KSLB 76 INS 28797/2015)

13. Odvolací soud proto napadené usnesení dle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalobci a žalované se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 19. února 2018

Mgr. Tomáš Braun v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná.