102 VSPH 698/2016-55
129 ICm 2042/2015 102 VSPH 698/2016-55 (KSPL 29 INS 33621/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci žalobce: JUDr. Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Břasy 360, proti žalovanému JUDr. Michalu Krejčí, sídlem K Cementárně 1427/1a, Praha 5, insolvenčnímu správci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , a dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , zast. advokátem JUDr. Vlastimilem Voleským, sídlem Viktora Huga 359/6, Praha 5, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 129 ICm 2042/2015-40 ze dne 16. března 2016,

t a k t o:

I. Odvolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Plzni v záhlaví označeném rozsudku zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal určení, že pohledávka ve výši 304.000,-Kč s příslušenstvím, kterou uplatnil v insolvenčním řízení vedeném u tamního soudu pod sp. zn. KSPL 29 INS 33621/2014, je po právu, a současně rozhodl o tom, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám jeho právního zástupce náhradu nákladů řízení ve výši 13.552,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu v Plzni se žalobce včas odvolal podáním ze dne 26. 4. 2016 (č.l. 47), jež označil jako odvolání a v němž uvedl, že odvolání podává proti oběma výrokovým větám napadeného rozsudku a že odůvodnění odvolání bude soudu zasláno nejpozději do 5. 5. 2016.

Protože žalobce v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ) neuvedl, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod), vyzval ho soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 6. 2016 (č.l. 50), jež mu bylo doručeno dne 17. 6. 2016, aby do 7 dnů od doručení výzvy doplnil odvolání o náležitosti, jejichž absence brání pokračování v odvolacím řízení, a poučil ho o následcích v případě, že vytčené nedostatky neodstraní. Žalobce ovšem na tuto výzvu nereagoval.

Podle ust. § 205 odst. 1 OSŘ musí v odvolání být vedle obecných náležitostí (ust. § 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). isir.justi ce.cz (KSPL 29 INS 33621/2014)

Z ust. § 212a odst. 2 téhož zákona vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (ust. § 43 a § 209) žádné odvolací důvody.

Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje přes výzvu soudu žádné odvolací důvody (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů samo o sobě brání jeho věcnému vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. Jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí, jen jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů.

Odvolatel vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen když konkrétně vylíčí, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně po skutkové nebo právní stránce, popř. v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel.

Jelikož žalobce přes výzvu soudu podání nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, nezbylo odvolacímu soudu než jeho odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 OSŘ za použití ust. § 211 téhož zákona odmítnout.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ, neboť žalobce s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a žalovanému podle obsahu spisu žádné účelně vynaložené náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné

V Praze dne 3. října 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná