102 VSPH 673/2015-12
86 ICm 1765/2015 102 VSPH 673/2015-12 (KSLB 86 INS 1627/2015)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem a sídlem Psinice 8, pošta Libáň, IČ:42202876, zast. Martinem anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí Svobody 36, Libáň, proti žalovaným 1) Ing. Janě Horákové, sídlem Měsíčná 256/2, Liberec, insolvenční správkyni dlužníků Jiřího Dietla a Petry Dietlové, a 2) Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Janov nad Nisou 491, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. 86 ICm 1765/2015-5 ze dne 13. července 2015,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci č.j. 86 ICm 1765/2015-5 ze dne 13. července 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o žalobě, jíž se žalobkyně domáhala určení pravosti žalovanými popřené pohledávky, již přihlásila do insolvenčního řízení týkajícího se dlužníků, a současně rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. 86 ICm 1765/2015-4 ze dne 18. 5. 2015 (dále jen Výzva) žalobkyni vyzval, aby zaplatila soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč do 7 dnů od doručení Výzvy, a současně jí poučil o tom, že pokud ve stanovené lhůtě poplatek nezaplatí, bude řízení zastaveno. Žalobkyně však (přesto) soudní poplatek ke dni vydání ve výroku označeného usnesení nezaplatila. Soud prvního stupně proto podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (dále jen ZSoudP) řízení o žalobě zastavil. O náhradě nákladů řízení rozhodl dle ust. § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) s tím, že žalobkyně sice zavinila, že řízení muselo být zastaveno, a byla by tak povinna hradit náklady řízení protistrany, nicméně žalovaným žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci podala žalobkyně včasné odvolání, v němž namítala, že soud prvního stupně (procesně) pochybil, pokud ji vyzval k úhradě soudního poplatku za žalobu ve výši 5.000,-Kč. Proto požadovala, aby odvolací soud soudní poplatek zrušil nebo snížil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání (KSLB 86 INS 1627/2015) předcházející dle ust. § 212 a 212a OSŘ a aniž dle ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) ZSoudP platí, že jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Podle ust. § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Položka 13 bod 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků určuje, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky činí poplatek 5.000,-Kč.

Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když po žalobkyni požadoval soudní poplatek za žalobu, a nepochybil ani v tom, když z důvodu absence jeho úhrady ve stanovené lhůtě řízení zastavil, neboť takový postup mu ust. § 9 odst. 1 ZSoudP ukládá.

Správnost napadeného usnesení není s to zvrátit ani odvolací argumentace, jíž žalobkyně žádné konkrétní výhrady proti tomuto procesnímu postupu soudu prvního stupně nevznesla.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení proto podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a ust. § 142 odst. 1 OSŘ, neboť žalobkyně s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá na jejich náhradu právo a žalovaným podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci.

V Praze dne 6. listopadu 2015

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná