102 VSPH 659/2015-63
94 ICm 3457/2012 102 VSPH 659/2015-63 (MSPH 94 INS 16549/2011)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci žalobce Mgr. Roberta Hynka, sídlem Vodičkova 30, Praha 1, insolvenčního správce dlužnice ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o., IČO: 27894606, proti žalovanému Martinu Humeňanskému, místem podnikání Partizánska 926/37, Belá nad Cirochou, Slovenská republika, adresa pro doručování: Bouřilova 1108/3, Praha 9, o určení neúčinnosti právního úkonu, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 94 ICm 3457/2012-47 ze dne 2. června 2015,

t a k t o:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 94 ICm 3457/2012-47 ze dne 2. června 2015 se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl jako opožděné odvolání žalovaného, jež podal proti rozsudku téhož soudu č.j. 94 ICm 3457/2012-35 ze dne 19. 11. 2014 (dále jen Rozsudek), jímž bylo vyhověno žalobě žalobce na určení neúčinnosti tam označeného úkonu, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

V odůvodnění usnesení soud popsal proces doručování Rozsudku žalovanému tak, že z doručenky, jež mu byla doručovacím orgánem (Českou poštou s.p.) vrácena, plyne, že žalovaný nebyl při doručování Rozsudku zastižen a proto byla zásilka obsahující Rozsudek uložena a připravena k vyzvednutí dne 16. 4. 2015, o čemž byl žalovaný vyrozuměn ve výzvě k vyzvednutí zásilky. Protože si zásilku ve stanovené lhůtě nevyzvedl, byla doručovaná písemnost dne 28. 4. 2015 vložena do jeho domovní schránky.

Cituje ust. § 49 odst. 2 a 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) soud konstatoval, že jelikož doručovaná písemnost byla připravena k vyzvednutí dne 16. 4. 2015, připadl poslední den lhůty k jejímu vyzvednutí na pondělí 27. 4. 2015 a tímto dnem se považuje písemnost za doručenou, neboť si ji adresát v této lhůtě nevyzvedl. Námitku žalovaného, že se na adrese Na Splavě 57, Česká Třebová, na níž mu byl Rozsudek doručován, již déle než dva roky nezdržuje, a že se tedy nejedná o jeho trvalé bydliště ani doručovací adresu, označil soud za účelovou, neboť žalovaný v telefonickém hovoru dne 9. 4. 2015 k dotazu asistenta soudce Mgr. Martina Rozsypala uvedl, že si Rozsudek přeje (požaduje) doručit (právě) (MSPH 94 INS 16549/2011) na tuto adresu a přislíbil, že si jej převezme. Zmíněná adresa tak byla dle názoru soudu ve smyslu ust. § 46a odst. 2 o.s.ř. adresou pro doručování.

Jelikož byl Rozsudek žalovanému doručen dne 27. 4. 2015, připadl poslední den patnáctidenní odvolací lhůty na úterý 12. 5. 2015, a protože žalovaný podal odvolání proti Rozsudku k poštovní přepravě až dne 14. 5. 2015, dospěl soud prvého stupně k závěru, že odvolání je opožděné, a dle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. je proto odmítl. O nákladech odvolacího řízení rozhodl dle ust. § 146 odst. 3 o.s.ř. způsobem shora uvedeným, neboť žalobci žádné náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal žalovaný včasné odvolání, v němž, aniž by se vyjádřil k obsahu napadeného usnesení, toliko zopakoval argumentaci obsaženou v odmítnutém odvolání směřujícím proti Rozsudku a označil novou (v záhlaví uvedenou) adresu pro doručování, a požadoval, aby odvolací soud Rozsudek v bodech I. až III. výroku zrušil a věc vrátil soudu prvého stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 46a odst. 1 o.s.ř. se adresátu doručuje na adresu pro doručování, lze mu rovněž doručit na kterémkoliv jiném místě, na němž bude zastižen. Podle odstavce 2 téhož ustanovení jestliže o to adresát požádá, soud doručuje na jinou adresu nebo elektronickou adresu, kterou mu sdělil, nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, zejména může-li to přispět k urychlení řízení. Tato adresa je pro dané řízení adresou pro doručování.

Podle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, písemnost uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu, aby si písemnost vyzvedl. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu a uvede, ve který den nebyl adresát zastižen. Odesílající soud vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu. Podle odstavce 4 téhož ustanovení nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu.

Podle ust. § 204 odst. 1 věty prvé o.s.ř. se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle odstavce 2 téhož ustanovení je odvolání podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání; v případě, že rozhodnutí neobsahuje poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze je podat do tří měsíců od doručení. (MSPH 94 INS 16549/2011)

Podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvého stupně usnesením odmítne.

Z obsahu spisu odvolací soud v dané věci ověřil, že Rozsudek byl žalovanému doručován na adresu Na Splavě 57, Česká Třebová, již sám žalovaný označil-jak vyplývá z úředního záznamu ze dne 9. 4. 2015 (č.l. 43)-jako adresu, na níž mu má být Rozsudek doručen; tato adresa tak ve smyslu ust. § 46a odst. 2 o.s.ř. byla pro dané řízení jeho adresou pro doručování. Jelikož žalovaný nebyl při doručování písemnosti (Rozsudku) na tuto adresu zastižen, a ani si ji v zákonné lhůtě v provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl, byla mu doručena fikcí dle ust. § 49 odst. 4 a § 57 odst. 2 o.s.ř. v pondělí dne 27. 4. 2015 (poslední den desetidenní lhůty běžící od uložení písemnosti připadl na neděli 26. 4. 2015). Lhůta k podání odvolání tak skončila v úterý 12. 5. 2015, přičemž žalovaný podal odvolání k poštovní přepravě až dne 14. 5. 2015.

Za popsaného stavu dospěl rovněž odvolací soud k závěru, že žalovaný podal odvolání opožděně, a soud prvého stupně proto nepochybil, když je podle ust. § 208 odst. 1 o.s.ř. bez dalšího odmítl.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá na jejich náhradu právo a žalobci podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 8. ledna 2016

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná