102 VSPH 654/2017-29
68 ICm 2179/2017 102 VSPH 654/2017-29 (KSPH 68 INS 13204/2015)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Martina Lišky a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr. Petra Vaňouse ve věci žalobkyně Ludmily anonymizovano , anonymizovano , bytem Koldova 305, Kutná Hora, proti žalovaným 1) Ing. Tomáši Zůzovi, sídlem Kodaňská 45, Praha 10, insolvenčnímu správci dlužnice Ludmily anonymizovano a 2) Kateřině anonymizovano , anonymizovano , bytem Koldova 305, Kutná Hora, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 68 ICm 2179/2017-8 ze dne 20. června 2017

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 68 ICm 2179/2017-8 ze dne 20. června 2017 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku označeným usnesením odmítl podání Ludmily anonymizovano (dále jen žalobkyně) ze dne 2.5.2017 (dále jen podání), jež označila jako žalobu na zahájení incidenčního sporu.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že z podání, jež vyhodnotil jako žalobu, nebylo zřejmé, čeho se žalobkyně domáhá a co je předmětem žaloby; proto žalobkyni usnesením č.j. 68 ICm 2179/2017-4 ze dne 15.5.2017 (dále jen Výzva), jež jí bylo doručeno dne 19.5.2017, vyzval, aby tyto nedostatky odstranila. Konkrétně žalobkyni upozornil, že je třeba, aby podání mělo náležitosti žaloby ve smyslu ustanovení § 43 a § 79 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) včetně přesného petitu žaloby, tedy, jak navrhuje, aby soud rozhodl, čeho se svým podáním domáhá a zda se jedná o žalobu o neplatnost kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) ohledně prodeje jedné ideální poloviny nemovitosti-bytové jednotky č. 305/4 nacházející se v nemovitosti č. p. 305 na nemovitosti parc. č. 72/3 a spoluvlastnického podílu na společných částech nemovitosti ve výši 845/4051, vše v k. ú. Malín, zapsané na LV č. 10133 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, jedné ideální poloviny nemovitosti č. parc. 72/3 v k.ú. Malín, zapsané na LV č. 10128 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora a jedné ideální poloviny nemovitosti-garáže v domě čp. 305 stojící na nemovitosti č. parc. 72/3, v k. ú. Malín, zapsané na LV č. 10133 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora (dále jen nemovitost). Žalobkyně byla poučena též o nutnosti uvést, jaké jsou důvody neplatnosti kupní smlouvy, a k tomu označit a předložit důkazy, popř. uvést, čeho jiného se podáním domáhá, a v tom případě také uvést, jaké jsou důvody takové žaloby, a k tomu isir.justi ce.cz (KSPH 68 INS 13204/2015) označit a předložit důkazy.

Protože žalobkyně ke dni vydání usnesení Výzvě nevyhověla a neodstranila vady žaloby bránící jejímu projednání, postupoval soud dle ust. § 43 odst. 2 věty první o.s.ř. a žalobu odmítl.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně včasné odvolání, v němž uvedla, že z důvodu nečinnosti soudu prvního stupně podala žalobu na insolvenčního správce Ing. Tomáše Zůzu k Městskému soudu v Praze, a z toho důvodu již nepokračovala v zahájeném incidenčním sporu. Tvrdila, že touto žalobou se chce domoci zrušení kupních smluv, jež byly uzavřeny na základě chybného výpočtu pro schválení splátkového kalendáře, a že insolvenční řízení bylo od počátku vedeno k obohacení kupujících.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle ust. § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. nařizoval jednání, dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 7 části věty před středníkem insolvenčního zákona (dále jen IZ) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle ust. § 79 odst. 1 o.s.ř. se řízení zahajuje na návrh. Návrh musí kromě obecných náležitostí (ust. § 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení, bydliště účastníků, popřípadě rodná čísla nebo identifikační čísla účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, identifikační číslo, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá. Ve věcech, v nichž je účastníkem řízení svěřenský správce, musí návrh dále obsahovat i označení, že se jedná o svěřenského správce, a označení svěřenského fondu. Tento návrh, týká-li se dvoustranných právních poměrů mezi žalobcem a žalovaným (ust. § 90), se nazývá žalobou.

Ust. § 43 téhož zákona určuje, že předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Podle ust. § 160 IZ se incidenční spor projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby (odstavec 1). Žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně (KSPH 68 INS 13204/2015) nebo osobou, která k tomu nebyla oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat (odstavec 4).

Podle ustálené judikatury (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 370/2002 ze dne 15. 10. 2002) se rozhodujícími skutečnostmi ve smyslu ust. § 79 odst. 1 věty druhé o.s.ř. rozumí údaje, které jsou nutné k tomu, aby bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout. Neuvede-li žalobce v žalobě všechna potřebná tvrzení významná podle hmotného práva, nejde o vadu žaloby, která by bránila pokračování v řízení (ust. § 43 odst. 2 o.s.ř.), jestliže v ní vylíčil alespoň takové rozhodující skutečnosti, kterými byl vymezen předmět řízení po skutkové stránce. Jinými slovy, v žalobě musí být rozhodující skutečnosti vylíčeny tak, aby z nich byl zřejmý skutkový děj, na jehož základě se uplatňuje právo v rozsahu, který umožňuje jeho jednoznačnou individualizaci.

V daném případě se sice z obsahu podání nabízí, že žalobkyně zamýšlela podat žalobu v souvislosti se zpeněžením jejího nemovitého majetku v insolvenčním řízení, jako rozhodující skutečnosti v něm však tvrdila toliko to, že pohledávky byly účelově navýšeny, aby nebyl schválen splátkový kalendář, že insolvenční řízení bylo od počátku vedeno k obohacení kupujících, nemovitosti byly prodány pod cenou a účelovým jednáním Ing. Tomáše Zůzy a Kateřiny anonymizovano (zástupkyně věřitelů) jí vznikla prodejem v insolvenčním řízení škoda minimálně ve výši 300.000,-Kč; vedle toho se jí zvýší náklady na bydlení minimálně na 10.000,-Kč měsíčně.

Odvolací soud z obsahu spisu ověřil, že soud prvého stupně Výzvou žalobkyni uložil, aby ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení v žalobě vylíčila rozhodující skutečnosti, tedy zejména to, čeho se konkrétně domáhá, zda žaluje na určení neplatnosti kupní smlouvy, jíž byl v insolvenčním řízení zpeněžen její spoluvlastnický podíl na nemovitosti, a pokud ano, aby uvedla přesná a konkrétní skutková tvrzení ohledně jí namítané neplatnosti kupní smlouvy. Zároveň ji poučil, že nebudou-li vady v určené lhůtě odstraněny a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, žalobu odmítne. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 19.5.2017, ta však na ni nereagovala a vady žaloby neodstranila.

Za této situace dospěl odvolací soud k závěru, že žalobkyně v žalobě-přes Výzvu a řádné poučení dané jí soudem prvého stupně-nevymezila předmět řízení v takovém rozsahu, jenž by umožňoval jeho jednoznačnou identifikaci; neuvedla totiž v prvé řadě, čeho se konkrétně žalobou domáhá, a-pokud by bylo možno podání i chápat jako žalobu na určení neplatnosti kupní smlouvy, jíž byl zpeněžen její spoluvlastnický podíl na nemovitosti-nevylíčila konkrétně rozhodné skutečnosti týkající se její neplatnosti (tj. z čeho usuzuje na neplatnost smlouvy, jaké kupní ceny bylo dosaženo, z čeho dovozuje, že realizovaná kupní cena byla nízká atd.). Nevylíčila tedy rozhodující skutečnosti dostačujícím způsobem tak, aby byl skutek či (skutky), na jejichž základě uplatňuje své nároky (a tím i předmět řízení), jednoznačně individualizován.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným, proto napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil. (KSPH 68 INS 13204/2015)

Při rozhodování o nákladech odvolacího řízení postupoval odvolací soud dle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že dle obsahu spisu žalovaným náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti bodu I. výroku tohoto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR.

Proti bodu II. výroku tohoto usnesení není dovolání samostatně přípustné.

V Praze dne 18. prosince 2017

Mgr. Martin L i š k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná