102 VSPH 63/2012-36
94 ICm 883/2010 102 VSPH 63/2012-36 (MSPH 94 INS 2867/2009)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeněm zpředsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina aMgr. Tomáše Brauna vprávní věci žalobkyně JUDr. Hany Udatně, sídlem Kunínova 1721/5, Praha 4, insolvenční správkyně dlužníka NÁBYTEK EUROPA, s.r.o., proti žalovaně HK GROUP, s.r.o., sídlem Komořanská 326/63, Praha 4, zast. advokátkou Mgr. Monikou Jiráskovou, sídlem Dušní 11, Praha 1, o určení neúčinnosti právního úkonu o odvolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 94 lCm 883/2010-29 ze dne 2.|edna 2012 takto:

|. Usnesení Městského soudu vPraze č.j. 94 ICm 883/2010-29 ze dne 2.|edna 2012 se mění tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované 12.000,-Kč na náhradu nákladů řízení do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokátky Mgr. Moniky Jiráskové.

||. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodněnh

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením rozhodl, že žalobkyně je povinna uhradit žalovaně na náklady řízení 14.000,-Kč.

V odůvodnění usnesení soud zejměna uvedl, že podáním ze dne 19.12.2011 vyúčtovala žalobkyně náklady řízení, kterě představují odměnu advokátky ve výši 10.000,-Kč zvýšenou o daň zpřidaně hodnoty ve výši 20% a náhradu za zpracovaný znalecký posudek poř.č. 684/006/2010 ve výši 2.000,-Kč, celkem 14.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se žalobkyně včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud změnil tak, že výše přiznaných nákladů řízení bude snížena o částku představující náklady za znalecký posudek. Argumentovala zejměna tím, že nárok na náhradu nákladů za zpracovaný posudek poř.č. 684/006/2010 žalovaně nenáleží, protože byl vypracován z vlastní iniciativy žalovaně dříve, než byla věc projednána u soudu, a žalovaně sloužil pouze jako podklad ke zpracování vyjádření k žalobě.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadeně usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a to dle ust. § 212 a 212a o.s.ř., a aniž nařizoval jednání, v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl k závěru, že odvolání je důvodně.

(MSPH 94 INS 2867/2009)

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se žalobkyně domáhala určení, že smlouva o postoupení práva a povinností zleasingově smlouvy uzavřená mezi dlužníkem ažalovanou dne 9.4.2009 je právně neúčinná. Podle protokolu o jednání ze dne 14.12.2011 rozhodl soud prvního stupně, že nebude provádět dokazování, nebot' skutková stránka není mezi účastníky sporná, a důkaz znaleckým posudkem poř.č. 684/006/2010 neprovedl. Rozsudkem č.j. 94 lCm 883/2010-20 ze dne 20.12.2011 žalobu zamítl a rozhodl, že žalobkyně je povinna uhradit žalovaně náklady řízení. Napadeným usnesením rozhodl o jejich výši.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že soud prvního stupně znaleckým posudkem poř.č. 684/006/2010 důkaz neprovedl. Při hodnocení důvodnosti žalobyjej ani nehodnotil, a proto se nezabýval ani tím, zda odměna uhrazená žalovanou znalci je dostatečně určitá a zda odpovídá sazbám stanoveným příslušnou vyhláškou. Je proto zřejmě, že náklady vynaloženě žalovanou za zpracování znaleckěho posudku nelze hodnotit jako náklady potřebně k účelněmu bránění práva ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.

Z tohoto důvodu odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. změnil napadeně usnesení tak, že žalobkyni uložil zaplatit žalovaně na náhradu nákladů řízení pouze 12.000,-Kč. Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ust. § 142 odst.1 ve spojení s ust. § 224 odst.1 o.s.ř., když v něm žalobkyni, která měla v odvolacím řízení úspěch, žádně náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustně. V Praze dne 22.října 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová