102 VSPH 6/2012-43
41 ICm 1922/2011 102 VSPH 6/2012-43 (KSPH 41 INS 2788/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobkyně Mgr. Gabriely Švecové, sídlem Tovární 1270/10, Praha 7, insolvenční správkyně dlužníka Martina Splavce, zast. advokátem JUDr. Jiřím Kalousem, sídlem Malá Štuparská 6, Praha 1, proti žalovanému JUDr. Petru Kociánovi, soudnímu exekutorovi, sídlem Krakovská 1363, Praha 1, korespondenční adresa: Veveří 125, Brno, o popření vykonatelné pohledávky o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 41 ICm 1922/2011 ze dne 18.listopadu 2011

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 41 ICm 1922/2011-18 ze dne 18.listopadu 2011 se potvrzuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 6.360,-Kč na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta JUDr. Jiřího Kalouse.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze ve výroku uvedeným rozsudkem vydaným jako rozsudek pro zmeškání určil, že žalovaný nemá za dlužníkem Martinem Splavcem vykonatelnou pohledávku ve výši 23.327,-Kč přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 2788/2011, a žalovanému uložil zaplatit žalobkyni 11.520,-Kč na náhradu nákladů řízení. (KSPH 41 INS 2788/2011)

Soud vyšel ze zjištění, že usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 41 INS 2788/2011-A-13 ze dne 19.05.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenční správkyní byla ustanovena žalobkyně a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Žalovaný přihláškou ze dne 4.6.2011 přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelnou pohledávku ve výši 23.327,-Kč, představující náklady exekutora podle příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 137 EX 8440/08-227 ze dne 10.5.2011, jenž nabyl právní moci dne 30.5.2011). Exekuce byla nařízena usnesením Okresního soudu v Kutné Hoře č.j. 7 Nc 3377/2008-7 ze dne 17.09.2008, jenž nabyl právní moci dne 25.3.2009, na podkladě vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Praze č.j. 61 Sm 300/2007-6 ze dne 5.9.2007. Provedením exekuce byl pověřen žalovaný. Žalobkyně pohledávku popřela a popření včas žalobou uplatnila. Žalovanému byla žaloba doručena do vlastních rukou dne 2.8.2011. Předvolání k prvnímu jednání ve věci, které se konalo dne 18.11.2011, bylo žalovanému doručeno více než deset dnů přede dnem konání jednání do vlastních rukou dne 20.9.2011. Žalovaný byl v předvolání soudem poučen o tom, že pokud se k jednání bez důvodné a včasné omluvy nedostaví, může být vynesen rozsudek pro zmeškání. Žalovaný se přesto bez omluvy k prvnímu jednání ve věci nedostavil a svou neúčast včas a řádně neomluvil. Vzhledem k tomu, že byly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, soud na návrh žalobkyně podle ust. § 153b odst. 1 o.s.ř. vynesl rozsudek pro zmeškání, jímž žalobě zcela vyhověl, přičemž vzal za nesporná tvrzení žalobkyně o skutkových okolnostech týkajících se sporu obsažená v žalobě a po právní stránce posoudil věc podle ust. § 87 a § 88 exekutorského řádu.

Proti tomuto rozsudku se žalovaný včas odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání podle ust. § 153b o.s.ř. uvedl, že žaloba mu byla doručena dne 1.8.2011 a podáním ze dne 24.8.2011 se k ní vyjádřil. Předvolání k jednání mu bylo doručeno dne 19.9.2011. Dále poukazoval na to, že se podáním ze dne 21.9.2011 z jednání řádně a včas omluvil a odkázal na své vyjádření k žalobě. K prokázání tohoto tvrzení připojil k odvolání podání ze dne 21.9.2011, jímž se omluvil z jednání, a doklad o jeho doručení soudu prostřednictvím datové schránky. Podle žalovaného tedy nebyl splněn jeden z předpokladů umožňujících vydání rozsudku pro zmeškání. Navíc vyjádřil názor, že tvrzení obsažená v žalobě o skutkových okolnostech sporu nejsou nesporná, a v tomto směru odkázal na své vyjádření k žalobě.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, podle ust. § 212 a 212a o.s.ř. v rozsahu vymezeným ust. § 205b o.s.ř., dokazování v potřebném rozsahu podle ust. § 213 odst. 1 a 2 o.s.ř. doplnil a zopakoval a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 153 o.s.ř. zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou (§ 49) žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkající se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání.

2 (KSPH 41 INS 2788/2011)

Podle ust. § 205b o.s.ř. jsou u odvolání proti rozsudku pro uznání nebo proti rozsudku pro zmeškání odvolacím důvodem jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jejich vydání (§ 153a, 153b).

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se žalobkyně domáhala žalobou určení, že pohledávka přihlášená žalovaným do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPH 41 Ins 2788/2011 ve výši 23.327,-Kč není po právu. V žalobě uvedla, že pohledávku vyplývající z příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 137 Ex 8440/08-227 ze dne 10.5.2011, který nabyl právní moci dne 30.5.2011, na přezkumném jednání v celém rozsahu popřela. Důvodem popření je skutečnost, že pohledávka nevznikla, neboť žalovaný v průběhu exekučního řízení nic nevymohl, resp. exekuci neprovedl. Usnesením č.j. 41 ICm 1922/2011-4 ze dne 29.7.2011 vyzval soud žalovaného, aby se k žalobě vyjádřil. Toto usnesení bylo spolu se žalobou doručeno žalovanému do datové schránky dne 2.8.2011. Podáním ze dne 22.8.2011 se žalovaný k žalobě vyjádřil, a navrhl, aby ji soud zamítl, přičemž popsal důvody, z nichž dovozoval její neopodstatněnost. Předvoláním č.j. 41 ICm 1922/2011-12, vzor č.018, ze dne 19.9.2011 nařídil na den 18.11.2011 jednání ve věci, přičemž žalovaného poučil o možnosti vydat rozsudek pro zmeškání. Předvolání bylo žalovanému doručeno do datové schránky dne 20.9.2011. Podle protokolu o jednání ze dne 18.11.2011 se žalovaný jednání bez omluvy nezúčastnil. Protože žalobkyně na jednání navrhla, aby rozhodl rozsudkem pro zmeškání, soud tak vydáním napadeného rozsudku učinil.

Spolu s odvoláním předložil žalovaný soudu podání opatřené datem 21.9.2011, označené č.j. 137 Ex 8440/08-252, adresované soudu prvního stupně ke sp. zn. 41 ICm 1922/2011 s tím, že jedná o Věc sdělení k předvolání-omluva z jednání . Toto podání obsahuje sdělení žalovaného, že odkazuje na své vyjádření ve věci a z důvodu pracovního zaneprázdnění omlouvá svou neúčast na nařízeném jednání. Pod sdělením je uvedeno, že úkon činí Mgr. Lenka Kozlová, Exekutorská kandidátka, pověřená exekutorem JUDr. Petrem Kociánem . Podle připojené doručenky o dodání do datové schránky ID zprávy 59032965 byl odesílatelem žalovaný a příjemcem Krajský soud v Praze, v bodě Obecné informace je uvedeno věc EX 8440/08-252 Obecná činnost-hlavička, Naše č.j. EX 8440/08, Naše sp.zn.: nebylo zadáno, Vaše č.j.: nebylo zadáno, vaše sp.zn.: nebylo zadáno, k rukám: nebylo zadáno . V bodě Informace o dodání a doručení je uvedeno Dodejka: 21.9.2011 18:45:06, doručenka: 22.9.2011, 00:03:35 .

Z podání, jež došlo soudu prvního stupně a jež opatřil a do spisu založil na základě podaného odvolání šetřením podle ust. § 210 odst. 2 občanského soudního řádu, odvolací soud zjistil, že dne 22.9.2011 v 00:03:35 byla do elektronické podatelny soudu prvního stupně doručena zpráva ID 59032965, jejímž odesílatelem byl žalovaný, v kolonce Vaše číslo jednací bylo uvedeno EX 8440/08 a v kolonce naše spisová značka nebylo uvedeno nic. K této zprávě byla připojena jedna příloha -soubor 0808440252.pdf, přičemž v kolonce identifikace podepisující osoby je uvedeno Mgr. Lenka Kozlová. V připojené příloze je pod označením Exekutorského úřadu uvedeno č.j. 137 Ex 8440/08-252 , adresa soudu prvního stupně, Věc: Sdělení k předvolání-omluva z jednání , V Brně dne 21.9.2011 a Mgr. Lenka Kozlová, Exekutorská kandidátka, pověřená soudním exekutorem . Jinými slovy, na

3 (KSPH 41 INS 2788/2011) rozdíl od listiny předložené žalovaným neobsahuje podání doručené elektronicky ve formátu pdf ani označení spisové značky, pod níž je řízení vedeno, aby vlastní sdělení-omluvu neúčasti žalovaného na jednání.

Na základě těchto zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že byly splněny všechny předpoklady podmiňující vydání rozsudku pro zmeškání: žaloba obsahovala všechna tvrzení o skutkových okolnostech, na základě nichž o ní bylo možné rozhodnout, popřená vykonatelná pohledávka žalovaného byla řádně označena, byly uvedeny důvody pro něž byla pohledávky popřena a žaloba byla podána včas. Žalovanému byla žaloba doručena do vlastních rukou, více než deset kalendářních dnů před jednáním mu doručeno předvolání k jednání a byl řádně poučen o tom, že v případě jeho neomluvené neúčasti na jednání může být v jeho neprospěch rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání., Vzhledem k tomu, že se žalovaný k jednání bez omluvy nedostavil, navrhla žalobkyně, aby bylo ve věci rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání. Tvrzení žalovaného, že se z nařízeného jednání včas omluvil, přitom-jak vysvětleno výše-prokázáno nebylo.

Odvolací soud neshledal odvolání důvodným, neboť nebyly zjištěny žádné vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. ani nebylo prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání, a napadený rozsudek proto podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ust. § 142 odst.1 ve spojení s ust. § 224 odst.1 o.s.ř. Protože žalobkyně měla v odvolacím řízení plný úspěch, přiznal jí odvolací soud vůči žalovanému právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, které vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem a které zahrnují odměnu ve výši 10.000,-Kč podle ust. § 8 vyhlášky č.484/2000 Sb. zkrácenou podle ust. § 18 odst.1 téže vyhlášky na polovinu a náhradu hotových výdajů ve výši 300,-Kč zvýšené o daň z přidané hodnoty.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadený rozsudek má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 4.října 2012

JUDr. Jiří K a r e t a předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

4