102 VSPH 560/2015-34
42 ICm 95/2015 102 VSPH 560/2015-34 (KSCB 26 INS 25361/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem a sídlem Psinice 8, pošta Libáň, IČ:42202876, zast. Martinem Vaňkem, bytem tamtéž, proti žalovaným 1) Františku anonymizovano , anonymizovano , bytem Sídliště SNP 372, Lhenice, a 2) HAVLENA, v.o.s., sídlem tř. J. P. Koubka 81, Blatná, IČ: 03127613, insolvenční správkyni dlužníků Františka Postla a Zdeňky Postlové, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 95/2015-26 ze dne 4. června 2015,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 42 ICm 95/2015-26 ze dne 4. června 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Českých Budějovicích ve výroku označeným usnesením, jež dle ust. § 169 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ) neobsahovalo odůvodnění, podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (dále též jen ZSoudP) zastavil řízení o žalobě, jíž se žalobkyně domáhala určení pravosti žalovanou 2) popřené pohledávky, již přihlásila do insolvenčního řízení týkajícího se dlužníků, neboť soudní poplatek za žalobu splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebyl zaplacen ani k výzvě soudu doručené dne 7. 5. 2015. Současně rozhodl o tom, že podle ust. § 146 odst. 1 písm. b) OSŘ nemají žalobkyně ani žalovaní právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích podala žalobkyně včasné odvolání, v němž namítala, že soud prvního stupně (procesně) pochybil, pokud ji vyzval k úhradě soudního poplatku za žalobu ve výši 5.000,-Kč. Podle ní totiž dle položky 22 bodu 14 Sazebníku poplatků soudní poplatek neměl být vybrán. Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a 212a OSŘ a aniž dle ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) ZSoudP platí, že jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Podle ust. § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný (KSCB 26 INS 25361/2014) podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Položka 13 bod 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků určuje, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky činí poplatek 5.000,-Kč.

Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když po žalobkyni požadoval soudní poplatek za žalobu, a nepochybil ani v tom, když z důvodu absence jeho úhrady ve stanovené lhůtě řízení zastavil, neboť takový postup mu ust. § 9 odst. 1 ZSoudP ukládá.

Správnost napadeného usnesení není s to zvrátit ani odvolací argumentace. Žalobkyně má sice pravdu v tom, že se dle položky 22 bodu 14 Sazebníku poplatků poplatek nevybere, nicméně to platí v případě odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení, nikoli v případě žaloby o určení pravosti pohledávky, o níž šlo v tomto případě.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a ust. § 142 odst. 1 OSŘ, neboť žalobkyně s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá na jejich náhradu právo a žalovaným podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Praze dne 6. listopadu 2015 Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Veronika Ptáčková