102 VSPH 54/2011-89
40 ICm 279/2010 102 VSPH 54/2011-89 (KSHK 40 INS 178/2010)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní vďci žalobkynď PROFI CREDIT Czech, a.s., sídlem Jind išská 24/941, Praha 1, zast. advokátem JUDr. Ervínem Perthenem, sídlem Velké námďstí 135/19, Hradec Králové, proti žalovaným 1) Bc. Vítďzslavu Jav rkovi, sídlem yechova 1100, Hradec Králové, insolven nímu správci dlužník Rudolfa Chlupá ka a Jolany Chlupá kové, zast. advokátem JUDr. Kamilem Podroužkem, sídlem Fráni Šrámka 1139, Hradec Králové, 2) Rudolfu Chlupá kovi, bytem Heydukova 1074, Dv r Králové nad Labem a 3) Jolanď Chlupá kové, bytem tamtéž, o ur ení pravosti pohledávky o odvolání žalobkynď proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové .j. 40 ICm 279/2010-65 ze dne 4.února 2011

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové .j. 40 ICm 279/2010-65 ze dne 4.února 2011 se potvrzuje.

II. Žalobkynď je povinna zaplatit žalovanému 1) 13.823,-K na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta JUDr. Kamila Podroužka.

III. Žalobkynď a žalovaní 2) a 3) nemají v i sobď navzájem právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku ozna eným rozsudkem zamítl žalobu, jíž se žalobkynď domáhala ur ení pravosti pohledávky ve výši 72.745,50 K p ihlášené do insolven ního ízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. KSHK 40 INS 178/2010 ve vďci dlužník -žalovaných 2) a 3) (bod I. výroku). Sou asnď rozhodl o tom, že žalobkynď je povinna zaplatit žalovanému 1) 11.880,-K na náhradu náklad ízení do t í dn od právní 40 ICm 279/2010 (KSHK 40 INS 178/2010) moci rozsudku k rukám jeho zástupce a žalovaným 2) a 3) se právo na náhradu náklad ízení nep iznává (body II. a III. výroku).

P i posuzování d vodnosti žalobou uplatnďného nároku vyšel soud z toho, že : -dne 23.11.2006 uzav ela žalobkynď jako vď itelka se žalovanou 3) jako dlužnicí smlouvu o revolvingovém úvďru . 9100086284 (dále též jen smlouva), jíž se zavázala poskytnout jí úvďr ve výši 144.000,-K s tím, že ástku 72.000,-K , resp. 1.900,-K zapo te na úhradu smluvní odmďny s poskytnutím úvďru, resp. poplatku za uzav ení smlouvy, a žalované 3) bude tudíž vyplaceno 70.100,-K , úvďr bude uhrazen v 36 mďsí ních splátkách po 4.000,-K a sou ástí smlouvy jsou též smluvní ujednání o sankcích za porušení smlouvy, -dne 17.12.2009 vyú tovala žalobkynď fakturou . 909065541 žalované 3) smluvní pokutu za neuhrazení splátek . 35 a 36 ve výši 72.000,-K (50 % p j ené ástky) dle bodu 13.4. smluvních ujednání, -dne 4.3.2010 byl zjištďn úpadek žalovaných 2) a 3, povoleno jejich oddlužení a do funkce insolven ního správce byl ustanoven žalovaný 1), -téhož dne vydal rozhodce Mgr. Marek Landsmann rozhod í nález .j. La 1151/10-15 (dále též jen rozhod í nález), jímž bylo žalované 3) uloženo, aby žalobkyni zaplatila 115.600,-K s 6% úrokem p.a. od 31.12.2009 do zaplacení a 1.600,-K na náhradu náklad rozhod ího ízení, -dne 25.3.2010 p ihlásila žalobkynď do insolven ního ízení v i žalované 3) pohledávku z titulu nedoplatku na smďne né sumď ze zajiš ovací smďnky ve výši 116.797,-K sestávající ze smďne né sumy ve výši 115.600,-K a smďne ného úroku ve výši 1.197,-K (dále též jen pohledávka), -na p ezkumném jednání konaném dne 23.4.2010 pop eli žalovaní 1) až 3) pohledávku do výše 72.745,50 K s tím, že v pop eném rozsahu jde o smluvní pokutu ve výši 72.000,-K a smďne ný úrok ze smluvní pokuty ve výši 745,50 K .

V rovinď právního posouzení vďci se soud nejprve zabýval otázkou vykonatelnosti pohledávky. V první adď poukazoval na ust. § 177 insolven ního zákona (dále jen IZ), jež vyžaduje, aby vykonatelnost pohledávky byla doložena ve ejnou listinou, a konstatoval, že pro ú ely insolven ního ízení je vykonatelnou jen taková pohledávka, jejíž vykonatelnost byla doložena nejpozdďji p i p ezkumném jednání. Rozhod í nález, který žalobkynď p edložila až po p ezkumném jednání, proto podle soudu nemohl nic zmďnit na povaze pohledávky, jež byla p ihlášena jako nevykonatelná. Za rozhodující v tomto smďru však ozna il okolnost, že smlouvu je nutno posuzovat jako smlouvu spot ebitelskou, na níž se vztahuje úprava obsažená v ust. § 52 až § 57 ob anského zákoníku (dále jen Ob Z), které je t eba vykládat tak, že ve spot ebitelských smlouvách jsou rozhod í doložky zakázány. Rozvedl, že je nep ípustné, aby se spot ebitel ve spot ebitelské smlouvď vzdal práva na spravedlivý proces p ed nezávislým soudem.

Dále soud poukazoval na ust. § 3 a § 56 odst. 1 Ob Z a dovodil, že ujednání o smluvní pokutď ve výši 50% z výše úvďru je právním úkonem p í ícím se dobrým mrav m, a to i s p ihlédnutím k rozsahu smluvního plnďní, které již žalovaní 2) a 3) žalobkyni poskytli. Z tďchto d vod žalobu zamítl. O náhradď náklad ízení rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 OS podle míry úspďchu ve vďci.

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové se žalobkynď v as odvolala a požadovala, aby ho odvolací soud zmďnil tak, že žalobď vyhoví a p izná jí právo na náhradu náklad ízení p ed soudy obou stupě . V odvolání nesouhlasila se závďrem soudu 40 ICm 279/2010 (KSHK 40 INS 178/2010) prvního stupnď, dle nďhož by režim vykonatelné pohledávky mďla mít pouze ta pohledávka, jejíž vykonatelnost byla doložena ve ejnou listinou nejpozdďji u p ezkumného jednání. P edevším proto ne, že ust. § 198 odst. 3 IZ výslovnď eší situaci, kdy v pr bďhu sporu o pravost, výši i po adí pohledávky vyjde najevo, že pop ená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou.

Žalobkynď ozna ila za zcela nesprávnou i úvahu, že všechny rozhod í doložky jsou ve spot ebitelských smlouvách zakázány. Zd raznila, že smluvní ujednání ve spot ebitelských smlouvách jsou nep imď ená i zneužívající pouze tehdy, pokud nebyla individuálnď sjednána a pokud by zp sobila významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v neprospďch spot ebitele. Tuto nerovnováhu je ovšem t eba zkoumat p ípad od p ípadu, což v dané vďci soud neu inil. Za tďchto okolností vyslovila názor, že soud prvního stupnď nebyl oprávnďn p ezkoumávat rozhod í nález (rozhod í doložku), nebo ke zvrácení výsledku rozhod ího ízení slouží ízení o zrušení rozhod ího nálezu, nikoli ízení inciden ní. Zd raznila, že rozhod í nález nebyl zrušen, je pravomocný a zakládá p ekážku vďci rozhodnuté.

Žalobkynď nadto vyjád ila názor, že pokud spot ebitelská smlouva obsahuje nep imď ená (nep ípustná) ujednání, jsou tato ujednání neplatná pouze relativnď, což znamená, že se považují za platná, pokud se spot ebitel nedovolá jejich neplatnosti. Jelikož se žalovaní 2) a 3) v t íleté proml ecí lh tď nedovolali údajné neplatnosti smluvního ujednání, vznesla žalobkynď námitku proml ení tohoto práva.

Žalovaný ve vyjád ení k odvolání setrval na svém dosavadním stanovisku, dle nďhož je výše smluvní pokuty v rozsahu p evyšujícím jistinu nemravná, a tudíž i nezákonná. K té ásti odvolací argumentace, jež ústí v závďr o platnosti rozhod í doložky a vykonatelnosti pohledávky, uvedl, že ji považuje za nadbyte nou, nebo ust. § 199 IZ mu umožěuje pop ít i vykonatelnou pohledávku. Proto navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek potvrdil a p iznal mu právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Odvolací soud p ezkoumal napadené rozhodnutí v etnď ízení, které jeho vydání p edcházelo, dle ust. § 212 a 212a OS a dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Odvolací soud je se soudem prvního stupnď zajedno v tom, že smlouva o revolvingovém úvďru je svou povahou spot ebitelskou smlouvou, na níž dopadají ustanovení zákona o nďkterých podmínkách sjednávání spot ebitelského úvďru, nebo byla uzav ena fakticky jako smlouva o p j ce za úplatu mezi žalobkyní jako dodavatelkou jednající v rámci své obchodní innosti a žalovanou 3) jako spot ebitelkou, jež p i uzavírání a plnďní smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské innosti. Na smlouvu se subsidiárnď vztahují ustanovení Ob Z, a to jak ust. § 52 až § 57 o spot ebitelských smlouvách, tak ust. § 39 o neplatnosti právních úkon .

Soud prvního stupnď nepochybil ani p i úvaze, že doložení vykonatelnosti pohledávky ve ejnou listinou musí být u inďno nejpozdďji p i p ezkumném jednání. Tato úvaha je však právnď významná jen z hlediska posouzení, zda pohledávka má být p ezkoumána jako pohledávka vykonatelná i nevykonatelná. Jinými slovy, okolnost, že až po p ezkumném jednání vyjde najevo, že pohledávka je vykonatelná, neznamená, jak správnď vystihla žalobkynď, že by existence vykonatelného titulu nemďla být ve sporu o ur ení pravosti, výše 40 ICm 279/2010 (KSHK 40 INS 178/2010)

i po adí pohledávky vzata v potaz. Naopak ust. § 198 odst. 3 IZ eší tuto situaci tím, že d kazní b emeno p echází na žalovaného, který bude muset prokázat d vod pop ení.

Z ust. § 199 IZ je však z ejmé, že odvolací námitka, dle níž soud prvního stupnď nebyl oprávnďn p ezkoumávat rozhod í nález (rozhod í doložku), neobstojí. Z tohoto ustanovení totiž vyplývá, že insolven ní správce je oprávnďn pop ít i vykonatelné pohledávky, by je v takovém p ípadď povinen prokázat d vod svého pop ení. Obdobnď je v p ípadď ešení úpadku oddlužením i dlužník oprávnďn pop ít vykonatelnou pohledávku za podmínek ust. § 410 odst. 3 IZ. Vzhledem k tomu, že z rozhod ího nálezu vyplývá, že žalovaná 3) v tomto ízení neuplatnila proti nároku žalobkynď žádné skute nosti, kterými by zpochybnila právo na zaplacení smluvní pokuty, byl žalovaný 1) oprávnďn namítat v ízení o ur ení pravosti nyní již vykonatelné pohledávky, že smluvní ujednání o zaplacení smluvní pokuty je absolutnď neplatné pro rozpor s dobrými mravy.

P i p ezkumu d vodnosti této námitky, s níž se v napadeném rozhodnutí ztotožnil i soud prvního stupnď, vycházel odvolací soud z toho, že souladné s dobrými mravy je takové ujednání, jež vymezuje práva a povinnosti ú astník smlouvy vyváženď. To však v daném p ípadď dovodit nelze, jelikož se žalovaná 3) zavázala zaplatit žalobkyni za poskytnutí ástky 70.100,-K ástku 144.000,-K . Jinak vyjád eno, podle smlouvy se žalobkyni mďlo dostat více než dvojnásobku poskytnutého plnďní, aniž by žalovaná 3) porušila jakékoli smluvní povinnosti. O tom, že mezi vzájemnými povinnostmi smluvních stran byl hrubý nepomďr, svďd í i to, že se žalovaná 3) v l. 13.4. smluvních ujednání zavázala, že v p ípadď prodlení s úhradou mďsí ní splátky delším než 30 dn uhradí (mimo dalších smluvních pokut stanovených v procentních sazbách v l. 13.1) ještď jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50% z ástky 144.000,-K (ozna ené ve smlouvď jako výše úvďru). Za tohoto stavu vďci je i odvolací soud p esvďd en o tom, že ujednání o smluvní pokutď je pro žalovanou 3) v zásadď likvida ní, že je v rozporu s dobrými mravy, a tudíž i neplatné ve smyslu ust. § 39 Ob Z. Dlužno dodat, že jde jen o áste nou neplatnost smlouvy dle ust. § 41 Ob Z, nebo d vod neplatnosti se vztahuje výlu nď na toto ujednání.

Odvolací soud neshledal d vodnou ani námitku proml ení práva dovolat se relativní neplatnosti tohoto ujednání smlouvy. Odvolací soud ve shodď se závďry vyjád enými v usnesení Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 1/10 ze dne 9.2.2011 považoval za pot ebné zd raznit, že koncepci relativní neplatnosti spot ebitelských smluv chápe jako nesouladnou s eským ústavním po ádkem, konkrétnď s principy rovnosti, p imď enosti a právní jistoty, jako koncepci porušující závazky, které pro yeskou republiku vyplývají z mezinárodních smluv ( l. 1 odst. 1, odst. 2 Ústavy a l. 1 a l. 3 odst. 1 Listiny) a jako koncepci, která je neslu itelná s podstatou a ú elem právní úpravy, jež má být projevem zásady ochrany fakticky slabší smluvní strany (spot ebitele). Z tďchto d vod je proto nezbytné spojit porušení zákonných pravidel obsažených v ust. § 55 a § 56 Ob Z s absolutní neplatností nastávající ze zákona, ke které soud p ihlíží ex offo, aniž by se spot ebitel musel neplatnosti smlouvy dovolat. V této souvislosti lze podotknout, že zákonem . 155/2010 Sb. byla právní úprava zakotvující koncepci relativní neplatnosti spot ebitelských smluv zrušena.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora dospďl odvolací soud k závďru, že odvolání žalobkynď je ned vodné, proto rozsudek soudu prvního stupnď podle ust. § 219 OS jako vďcnď správný potvrdil. 40 ICm 279/2010 (KSHK 40 INS 178/2010)

P i rozhodování o náhradď náklad odvolacího ízení mezi žalobkyní a žalovaným 1) postupoval odvolací soud podle ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 OS a žalovanému 1) je p iznal v rozsahu odmďny za zastupování advokátem ve výši 9.000,-K podle ust. § 8 vyhlášky, dvou náhrad hotových výdaj po 300,-K podle ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu (vyjád ení k odvolání, ú ast na jednání p ed soudem), náhrady cestovných výdaj ve výši 1.319,-K za použití silni ního motorového vozidla k soudnímu jednání konanému dne 2.6.2011 na trase Hradec Králové-Praha a zpďt v délce 230 km, jež sestává ze základní náhrady ve výši 851,-K (3,70X230) a náhrady za spot ebovanou pohonnou hmotu ve výši 468,-K (0,066x230x30,80) a náhrady za promeškaný as ve výši 600,-K (6X100), což s p ipo tením 20% DPH (2.304,-K ) iní celkem 13.823,-K .

P i rozhodování o náhradď náklad odvolacího ízení mezi žalobkyní a žalovanými 2) a 3) postupoval odvolací soud podle ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 OS s tím, že v tomto ízení úspďšným žalovaným 2) a 3) podle obsahu spisu takové náklady nevznikly.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí není p ípustné dovolání, ledaže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od doru ení rozhodnutí Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dospďje dovolací soud k závďru, že napadené rozhodnutí má ve vďci samé po právní stránce zásadní význam.

V Praze dne 2. ervna 2011

JUDr. Ji í K a r e t a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová