102 VSPH 531/2015-61
178 ICm 1789/2014 102 VSPH 531/2015-61 (MSPH 78 INS 14986/2011)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové ve věci žalobkyně Sberbank CZ, a.s., sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha 4, IČ: 25083325, zast. advokátem Mgr. Davidem Urbancem, sídlem Na poříčí 1046/24, Praha 1, proti žalované Mgr. Ing. Petře Hýskové, sídlem U Smaltovny 1375/25, Praha 7, insolvenční správkyni dlužníka Roberta Málka, o určení pravosti a pořadí pohledávky, o odvolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 178 ICm 1789/2014-50 ze dne 24.února 2015

t a k t o:

Odvolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem určil, že žalobkyně má za dlužníkem zajištěnou pohledávku v celkové výši 70.541.737,04 Kč tak, jak byla přihlášena do insolvenčního řízení dne 6.9.2013 a doplněna dne 18.4.2014, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze se žalovaná včas odvolala podáním ze dne 17.3.2015 (č.l. 55), jež označila jako odvolání a v němž uvedla, že má za to, že rozhodnutí insolvenčního soudu spočívá na nesprávném právním a věcném posouzení věci s tím, že odvolání podrobněji zdůvodní v dodatečné lhůtě 10 dnů.

Protože žalovaná v uvedené lhůtě odvolání nezdůvodnila a v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ) neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod), vyzval jí soud prvního stupně usnesením ze dne 20.4.2015 (č.l. 58), jež jí bylo doručeno dne 21.4.2015, aby do 7 dnů doplnila odvolání o náležitosti, jejichž absence brání pokračování v odvolacím řízení, a poučil ji o následcích v případě, že vytčené nedostatky neodstraní. Žalovaná ovšem na tuto výzvu nereagovala.

Podle ust. § 205 odst. 1 OSŘ musí v odvolání být vedle obecných náležitostí (ust. § 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Z ust. § 212a odst. 2 téhož zákona vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (ust. § 43 a § 209) žádné odvolací důvody. (MSPH 78 INS 14986/2011)

Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje přes výzvu soudu žádné odvolací důvody (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů samo o sobě brání jeho věcnému vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. Jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí, jen jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů.

Odvolatel vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen když konkrétně vylíčí, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně po skutkové nebo právní stránce, popř. v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel. O uvedení odvolacího důvodu nejde, spokojí-li se odvolatel s pouhou citací zákonného vymezení některého z odvolacích důvodů (jako tomu bylo v daném případě, kdy žalovaná (fakticky) toliko citovala text obsažený v ust. § 205 odst. 2 písm. g) OSŘ).

Jelikož žalovaná přes výzvu soudu podání nedoplnila a vytčené nedostatky neodstranila, nezbylo odvolacímu soudu než její odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 OSŘ za použití ust. § 211 téhož zákona odmítnout.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné

V Praze dne 7. července 2015

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kočičková Dominika