102 VSPH 482/2015-34
41 ICm 805/2015 102 VSPH 482/2015-34 (KSHK 41 INS 16635/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců Mgr. Martina Lišky a Mgr. Kláry Halové v právní věci žalobkyně Jarmily anonymizovano , anonymizovano , bytem a sídlem Psinice 8, pošta Libáň, IČ: 42202876, zast. Martinem Vaňkem, bytem Náměstí Svobody 36 Libáň, proti žalované Česká insolvenční, v. o. s., sídlem Fráni Šrámka 1139/2, Hradec Králové, IČ: 28810341, insolvenční správkyni dlužnice Evy Vlčkové, o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 41 ICm 805/2015-24 ze dne 18. května 2015,

t a k t o:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 41 ICm 805/2015-24 ze dne 18. května 2015 se potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Hradci ve výroku označeným usnesením, podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (dále též jen ZSoudP) zastavil řízení o žalobě, jíž se žalobkyně domáhala určení pravosti žalovanou popřené pohledávky, již přihlásila do insolvenčního řízení týkajícího se dlužnice, neboť soudní poplatek za žalobu splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebyl zaplacen ani k výzvě soudu doručené dne 25.3.2015. Současně rozhodl o tom, že podle ust. § 146 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ) nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala žalobkyně včasné odvolání, v němž kromě argumentů podporujících důvodnost žaloby uvedla, že by podle položky 22 bodu 14 Sazebníku (jenž je přílohou ZSoudP) neměl být soudní poplatek za podání žaloby o určení pravosti pohledávky vybrán.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející dle ust. § 212 a 212a OSŘ a aniž dle ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) ZSoudP platí, že jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení. Podle ust. § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Položka 13 bod 1 písm. a) Sazebníku (KSHK 41 INS 16635/2014) soudních poplatků určuje, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky činí poplatek 5.000,-Kč.

Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když po žalobkyni požadoval soudní poplatek za žalobu, a nepochybil ani v tom, když z důvodu absence jeho úhrady ve stanovené lhůtě řízení zastavil, neboť takový postup mu ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ukládá.

Správnost napadeného usnesení není s to zvrátit ani odvolací argumentace. Je sice pravdou, že dle položky 22 bodu 14 Sazebníku se soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení, nevybere, nicméně o žádný z těchto případů zde nejde (soudní poplatek byl totiž požadován, a opakovaně to budiž zdůrazněno, za podání žaloby ve sporu o pravost přihlášené pohledávky).

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a ust. § 142 odst. 1 OSŘ, neboť žalobkyně s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá na jejich náhradu právo a žalované podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 13. července 2015

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná