102 VSPH 457/2015-101
196 ICm 1479/2014 102 VSPH 457/2015-101 (MSPH 96 INS 28122/2013)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky v právní věci žalobkyně Rezidence Kavčí Hory, a.s., sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČO: 27228207, zast. advokátem JUDr. Ľubomírem Fockem, sídlem Náprstkova 276/2, Praha 1, proti žalované Ing. Heleně Štětinové, LL.M., sídlem Všechromy 26, pošta Strančice, insolvenční správkyni dlužníka Ing. Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , za účasti Michala Krajčíroviče, nar. 21. 8. 1989, bytem U Pivovarské zahrady 690/24, Ústí nad Labem jako vedlejšího účastníka na straně žalobkyně a dlužníka jako vedlejšího účastníka na straně žalované, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty, o odvolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 196 ICm 1479/2014-71 ze dne 25. března 2015,

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 196 ICm 1479/2014-71 ze dne 25. března 2015 se mění tak, že se řízení nezastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze ve výroku označeným usnesením podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (dále též jen ZSoudP) zastavil řízení o žalobě, jíž se žalobkyně domáhala vyloučení tam specifikovaných nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, a současně rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že mu žalobkyně-poté, co jí usnesením ze dne 3. 2. 2015 (dále jen Výzva) vyzval, aby do 3 dnů od doručení Výzvy zaplatila soudní poplatek za žalobu ve výši 5.000,-Kč-sdělila, že je dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) ZSoudP osvobozena od soudních poplatků, neboť dne 3. 6. 2014 nabylo právní moci usnesení, jímž byl zjištěn její úpadek a povolena reorganizace. Jelikož v době podání incidenční žaloby (ke dni 28. 4. 2014) insolvenční řízení týkající se dlužnice (ještě) nebylo zahájeno, podle názoru soudu nebylo možné přihlížet k osvobození žalobkyně od placení soudních poplatků podle posledně zmiňovaného ustanovení a žalobkyně (proto) byla povinna soudní poplatek zaplatit ve lhůtě stanovené ve Výzvě. Jelikož tak neučinila, soud rozhodl, jak výše uvedeno.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podala žalobkyně včasné odvolání, v němž setrvala na tom, že splňuje zákonné podmínky pro osvobození od soudních poplatků dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) ZSoudP, neboť předmětem žaloby (na vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty) jsou nároky, které se týkají (MSPH 96 INS 28122/2013) majetku patřícího do majetkové podstaty (potud poukazovala na to, v případě úspěchu ve věci se hodnota její majetkové podstaty ve vysoké míře zvýší). Závěr soudu prvního stupně, podle něhož není osvobozena od placení soudního poplatku za žalobu, neboť insolvenční řízení vůči ní bylo zahájeno až po podání žaloby, označila za nedůvodný (potud poukazovala na to, že ze ZsoudP neplyne, že by podmínkou pro osvobození od soudních poplatků bylo zahájení insolvenčního řízení vůči dlužníkovi již ke dni podání jeho žaloby). Proto požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze dle ust. § 212 a 212a občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a aniž dle ust. § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Odvolací soud v první řadě předesílá, že nepřehlédl, že v průběhu odvolacího řízení byla usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 96 INS 28122/2013-B-71 ze dne 17. 7. 2015 ve spojení s (potvrzujícím) usnesením Vrchního soudu v Praze sen. zn. 3 VSPH 1644/2015 ze dne 25. 9. 2015 (č.d. B-83) dosavadní insolvenční správkyně dlužníka GESTORE, v.o.s. odvolána z funkce správkyně a novou insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Helena Štětinová, LL.M. Odvolací soud jako s žalovanou proto dále jednal s posledně jmenovanou.

Podle ust. § 4 odst. 1 písm. a) ZSoudP platí, že jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

Ust. § 11 odst. 2 písm. n) ZSoudP určuje, že se od poplatku osvobozují insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku.

Odvolací soud stejně jako žalobkyně nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, podle něhož je pro posouzení toho, zda je (byla) žalobkyně osvobozena od placení soudních poplatků dle posledně citovaného ustanovení, rozhodující, zda v době podání žaloby (vzniku poplatkové povinnosti) bylo již zahájeno (vedeno) insolvenční řízení vůči žalobkyni. Soudní praxe prezentovaná např. usnesením Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 4 Cmo 482/2012 ze dne 7. 2. 2013 dovozuje, že jestliže se žalobkyně stala dlužníkem s dispozičními oprávněními dříve, než nabylo právní moci usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu, je třeba na žalobkyni pohlížet jako na osobu ze zákona osvobozenou od placení soudních poplatků a za této situace nelze řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavit.

Odvolací soud je s žalobkyní zajedno i v tom, že v daném případě byla splněna i druhá z podmínek pro (její) osobní osvobození od soudních poplatků dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) ZSoudP, neboť v tomto sporu vskutku jde o řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty. Dle ustálené judikatury a literatury nároky, které se týkají majetku patřícího do konkursní podstaty, se rozumí veškeré nároky, jež s majetkem podstaty přímo či nepřímo souvisejí a které tak mají vliv na některá (byť dílčí) oprávnění s majetkem podstaty spojená; (MSPH 96 INS 28122/2013) ve sporech, v nichž dlužník vystupoval jako žalobce, půjde o spory o rozšíření konkursní podstaty (viz např. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 19/98 ze dne 17. 6. 1998 uveřejněné pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek /srov. bod XXIV/ a Doc. JUDr. František Zoulík: Komentář k zákonu o konkursu a vyrovnání. Nakladatelství C. H. Beck, 3. vydání, Praha 1998, str. 101).

Z výše uvedeného je zřejmé, že podmínky pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nebyly dány. Vyjma toho nevzal soud prvního stupně v potaz, že v době vydání napadeného usnesení byla usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 13739/2014-B-148 ze dne 23.5.2015 reorganizace žalobkyně přeměněna v konkurs, čímž ve vztahu k tomuto sporu nastal účinek přerušení řízení předjímaný ust. § 263 odst. 1 IZ. V přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu vystupoval dlužník jako žalobce (jak tomu je v tomto případě) pak dle ust. § 264 IZ (bylo) lze pokračovat na návrh insolvenčního správce s tím, že dnem, kdy soudu, rozhodci nebo stálému rozhodčímu soudu, u kterého je řízení vedeno, došel jeho návrh na pokračování v řízení, se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka. Jestliže insolvenční správce ve lhůtě určené mu soudem, rozhodcem nebo stálým rozhodčím soudem, u kterého je řízení vedeno, nepodal návrh na pokračování v řízení, mohou návrh na pokračování v řízení podat dlužník, popřípadě ostatní účastníci řízení s tím, že dlužník zůstává účastníkem řízení. O přerušení řízení je (byl) soud prvního stupně povinen účastníky řízení vyrozumět postupem dle ust. § 263 odst. 4 IZ, což se ovšem nestalo.

Odvolacímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ust. § 220 odst. 1 a § 167 odst. 2 OSŘ a napadené usnesení změnit způsobem ve výroku uvedeným.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 22. prosince 2015

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná