102 VSPH 44/2012-38
88 ICm 2383/2011 102 VSPH 44/2012-38 (MSPH 88 INS 3043/2010)

US NESE N Í

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobce GHN Assets, a.s., sídlem Klientská 1216/46, Praha 1, zast. advokátem Mgr. Ing. Janem Skuhravým, Ph.D., sídlem V Celnici 4, Praha 1, proti žalovanému Insolv, v.o.s., sídlem Růžová 1416/17, Praha 1, insolvenčnímu správci dlužníka Oleofin, a.s., o vyloučení majetku z majetkové podstaty o odvolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 ICm 2383/2011-28 ze dne 25.ledna 2012

tak to:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 ICm 2383/2011-28 ze dne 25.ledna 2012 se mění tak, že se řízení nepřerušuje.

Odův odně ní:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně rozhodl usnesením č.j. MSPH 88 ICm 2383/2011-28 ze dne 25.1.2012 o tom, že se přerušuje řízení o žalobě na vyloučení souboru ochranných známek zapsaných do majetkové podstaty dlužníka dne 28.07.2011 (dále jen soubor ochranných známek).

V odůvodnění soud uvedl, že shodný soubor ochranných známek byl dne 6.4.2011 zapsán do majetkové podstaty dlužníka SETUZA, a.s., sídlem Žukovova 100, Ústí nad Labem. Řízení ve věci vyloučení souboru ochranných známek z majetkové podstaty dlužníka SETUZA, a.s. ve prospěch majetkové podstaty Oleofin, a.s. probíhá u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 46 ICm 2584/2011. Z tohoto důvodu měl soud zato, že v řízení nelze rozhodnout, dokud nebude vyřešena otázka, zda soubor ochranných známek náleží do majetkové podstaty dlužníka Oleofin, a.s., či dlužníka SETUZA, a.s. Proto podle ust. § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. do právní moci rozhodnutí v řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 46 ICm 2584/2011 řízení přerušil.

Proti tomuto usnesení se žalobce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně dalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že soubor ochranných známek byl dne 6.4.2011 zapsán do soupisu majetkové podstaty dlužníka SETUZA, a.s. a později byl zapsán i do soupisu majetkové podstaty dlužníka Oleofin, a.s. Insolvenční správkyně dlužníka SETUZA, a.s. (MSPH 88 INS 3043/2010) převedla soubor ochranných známek smlouvou ze dne 24.8.2011 na žalobce a Úřad průmyslového vlastnictví zapsal dne 2.9.2011 žalobce jako jeho vlastníka. Žalovaný insolvenční správce dlužníka Oleofin, a.s. se vůči insolvenční správkyni dlužníka SETUZA, a.s. domáhá vyloučení souboru ochranných známek ze soupisu majetkové podstaty, případně vydání peněžitého plnění ve výši kupní ceny. Městský soud v Praze již rozsudkem č.j. MSPH 88 ICm 2428/2011-39 ze dne 17.1.2012 rozhodl, že insolvenční správkyni dlužníka SETUZA, a.s. svědčí práva a povinnosti spojené se soupisem souboru ochranných známek do majetkové podstaty tohoto dlužníka, protože je do soupisu majetkové podstaty zapsala dříve, než byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka Oleofin, a.s. Soud prvního stupně má proto v tomto řízení posoudit pouze to, zda žalobce na základě smlouvy o převodu ochranných známek soubor ochranných známek platně nabyl, a tuto otázku je oprávněn sám posoudit.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení postupem podle § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř. a dospěl k závěru, že je odvolání žalobce důvodné.

Podle ust. § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. může soud řízení přerušit, jestliže probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu.

Odvolací soud ze spisu zn. KSUL 46 INS 2933/2010 zjistil, že v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka SETUZA, a.s. zapsala insolvenční správkyně Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková do soupisu majetkové podstaty soubor ochranných známek. K tomuto souboru ochranných známek uplatnila zajištění v podobě zajišťovacího převodu vlastnického práva společnost Pembroke Trading Limited, jejíž pohledávka včetně zajištění byla insolvenční správkyní uznána. Podáním ze dne 9.6.2011 udělil zajištěný věřitel Pembroke Trading Limited insolvenční správkyni v souladu s ust. § 293 insolvenčního zákona souhlas s prodejem předem určenému zájemci, a to GHN Assets, a.s.-žalobci. Podáním ze dne 23.8.2011 požádala insolvenční správkyně dlužníka SETUZA, a.s. insolvenční soud o souhlas s prodejem souboru ochranných známek. Věřitelský výbor dlužníka SETUZA, a.s. dne 24.8.2011 vyslovil souhlas se zpeněžením souboru ochranných známek za podmínek uvedených v pokynu zajištěného věřitele. Smlouvou ze dne 24.8.2011 byl soubor ochranných známek prodán žalobci. Usnesením č.j. KSUL 46 INS 2933/2010-B-74 ze dne 30.9.2011 oznámil insolvenční soud insolvenční správkyni dlužníka SETUZA, a.s., že za situace, kdy postupovala podle pokynů zajištěného věřitele, nebude soud dávat souhlas s prodejem souboru ochranných známek.

Žalobou došlou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 3.9.2011 se Insolv, v.o.s., insolvenční správce dlužníka Oleofin, a.s., domáhal vůči insolvenční správkyni dlužníka SETUZA, a.s. Ing. Vladimíře Jechové Vápeníkové vyloučení souboru ochranných známek ze seznamu majetkové podstaty nebo vyloučení náhradního peněžitého plnění získané jeho zpeněžením.

-2- (MSPH 88 INS 3043/2010)

Za situace, kdy soubor ochranných známek byl zpeněžen dříve, než se insolvenční správce dlužníka Oleofin, a.s. domáhal jeho vyloučení ze soupisu majetkové podstaty dlužníka SETUZA, a.s., bude soud rozhodovat pouze o vydání výtěžku zpeněžení podle ust. § 225 odst. 6 insolvenčního zákona. V řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 46 ICm 2584/2011 proto již nemůže být rozhodováno o vyloučení souboru ze soupisu majetkové podstaty dlužníka SETUZA, a.s. V řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 46 ICm 2584/2011 tudíž zjevně není řešena otázka, na jejímž řešení je závislé rozhodnutí v této věci význam.

Protože odvolací soud neshledal, že existenci důvodu, pro nějž by mělo být řízení přerušeno, změnil napadené usnesení podle ust. § 220 odst. 1 za použití ust. § 157 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o tom, že se řízení nepřerušuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 5.listopadu 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová

-3-