102 VSPH 41/2018-40
č. j. 159 ICm 3214/2017 102 VSPH 41/2018-40 (MSPH 59 INS 9355/2014)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v právní věci žalobkyně: Mgr. Jana Abd El anonymizovano , anonymizovano , bytem Jaromírova 531/9, 128 00 Praha 2 proti žalovaným: 1. JUDr. Ing. Lucie Kovářová, IČO 01261657, sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, insolvenční správce dlužnice Mgr. Jany Abd El anonymizovano zastoupená advokátem JUDr. Ondřejem Kubátem, sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 2. JUDr. Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Spořilově 1143, 256 01 Benešov o určení neplatnosti kupní smlouvy o odvolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 159 ICm 3214/2017-15 ze dne 12. července 2017 takto: Usnesení Městského soudu v Praze č. j. 159 ICm 3214/2017-15 ze dne 12. července 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění: 1. Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) ve výroku označeným usnesením v řízení o žalobě, jíž se žalobkyně (dlužnice) domáhá určení neplatnosti kupní smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené mezi žalovanou 1) jako prodávající a žalovaným 2) jako kupujícím, odmítl návrh, kterým se žalobkyně domáhala nařízení předběžného opatření, jímž by žalované 1) zakázala zdržet se prodeje, dobrovolné dražby nebo jiného nakládání s nemovitostmi za částku nižší než je částka 2,240.000 Kč za podíl z celkové částky 2,800.000 Kč za celou jednotku. 2. Insolvenční soud cituje ustanovení § 75b zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), uzavřel, že jelikož žalobkyně-která není dle § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., zákona o soudních poplatcích, osvobozena od soudního poplatku, neboť není dlužníkem s dispozičním oprávněním, a která dle § 75b odst. 3 písm. a) o.s.ř. společně s návrhem na nařízení předběžného opatření neosvědčila, že jsou splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků dle ust. § 138 o.s.ř.-požadovanou jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením ve výši 50.000 Kč, nesložila, návrh na nařízení předběžného opatření odmítl. 3. Toto usnesení napadla žalobkyně včasným odvoláním doručeným insolvenčnímu soudu 1. 8. 2017 (insolvenční soud však předložil odvolacímu soudu věc k rozhodnutí o odvolání až 16. 1. 2018), a požadovala, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k novému projednání. V odvolání tvrdila, že vzhledem k tomu, že se nejedná o věc týkající se vztahu mezi podnikateli, insolvenční soud není (nebyl) oprávněn po ní požadovat úhradu jistoty ve výši 50.000 Kč. Současně požádala o osvobození od placení soudních poplatků. 4. Vrchní soud v Praze podle § 212 a § 212a o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 159 ICm 3214/2017 (MSPH 59 INS 9355/2014)

vydání předcházející, a aniž nařizoval jednání v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl k těmto zjištěním a závěrům: 5. Podle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. je navrhovatel povinen k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50.000 Kč. Nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu podle odstavce 2 téhož ustanovení návrh na předběžné opatření odmítne, přičemž platí, že jistotu je povinen zaplatit navrhovatel bez výzvy soudu z vlastní iniciativy. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§ 138), nebo je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit. 6. Z citovaných ustanovení je zřejmé, že navrhovatel předběžného opatření je povinen zaplatit jistotu bez výzvy soudu z vlastní iniciativy, a to nejpozději ve stejný den, kdy soudu došel jeho návrh na předběžné opatření. V případě, že jistota složena není, předseda senátu návrh na předběžné opatření usnesením bez dalšího odmítne, ledaže by navrhovatel osvědčil, že je od placení jistoty osvobozen, nebo že je tu nebezpečí prodlení a jistotu bez své viny nemohl složit. Protože jistota musí být složena v den podání návrhu na nařízení předběžného opatření, navrhovatel musí osvědčit, že je od placení jistoty osvobozen, popř. že jistotu nemohl bez své viny složit, nejpozději spolu s návrhem. 7. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že žalobkyně podala 7. 7. 2017 návrh na vydání předběžného opatření, v němž netvrdila nic o důvodech, jimiž by osvědčila, že jsou u ní splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků dle ust. § 138 o.s.ř., ani o důvodech, jimiž by osvědčila, že zde je nebezpečí prodlení, přičemž požadovanou jistotu nesložila. Návrh na osvobození od soudních poplatků dle ust. § 138 o.s.ř. pak doručila insolvenčnímu soudu až 1. 8. 2017; k tomuto návrhu však z hlediska povinnosti složit jistotu nelze přihlížet, neboť jej bylo třeba podat, a rozhodné skutečnosti ve smyslu § 75b odst. 3 písm. d) a e) o.s.ř. osvědčit nejpozději s návrhem na nařízení předběžného opatření. 8. Za těchto okolností nelze insolvenčnímu soudu vytýkat žádné pochybení postupoval-li podle § 75b odst. 2 o.s.ř. a návrh na nařízení předběžného opatření odmítl (byť se v této věci zjevně nejedná o vztah mezi podnikateli a výše požadované jistoty tedy činí pouze 10.000 Kč, nikoliv jak nesprávně konstatoval insolvenční soud 50.000 Kč). 9. Odvolací soud proto neshledal odvolání důvodným a napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalobkyni a žalovaným se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 31. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová.