102 VSPH 401/2017-60
č. j. 60 ICm 2010/2016 102 VSPH 401/2017-60 (KSPH 60 INS 24456/2014)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v právní věci žalobců: a) Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Široká 38, 277 14 Lhota b) Zuzana anonymizovano , narozena 21. 3. 1963, bytem Široká 38, 277 14 Lhota oba zastoupeni JUDr. Radkou Kubešovou, advokátkou, sídlem Ve Dvoře 70, 250 89 Lázně Toušeň proti žalovanému: Mgr. Petr anonymizovano , anonymizovano , sídlem Nad Malým Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4, jako insolvenční správce žalobců o zaplacení 655 351,47 Kč, o odvolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 60 ICm 2010/2016-52 ze dne 24. dubna 2017

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 60 ICm 2010/2016-52 ze dne 24. dubna 2017 se v bodě I. výroku zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v bodě II. výroku se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud") ve výroku označeným usnesením nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků (bod I. výroku) a žalobcům neustanovil zástupce pro řízení (bod II. výroku). 2. V odůvodnění usnesení insolvenční soud zejména uvedl, že žalobci se žalobou domáhají po žalovaném zaplacení částky 655.351,47 Kč představující náhradu škody, kterou jim žalovaný způsobil porušením povinnosti postupovat s odbornou péčí při výkonu funkce insolvenčního správce v insolvenčním řízení žalobců (jako dlužníků) vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 24456/2014. Porušení povinnosti spatřovali v tom, že žalovaný při přezkumném jednání nepopřel v žalobě specifikované pohledávky přihlášené jako zajištěné věřitelem Privat Capital Invest, a.s. (dále jen zajištěný věřitel), který následně vydal žalovanému pokyn, aby zajištěné nemovitosti vydražil. Žalovaný tím umožnil zajištěnému věřiteli získat nepřiměřenou majetkovou výhodu na úkor žalobců, jímž vznikla škoda ve výši odpovídající rozdílu mezi výtěžkem zpeněžení zajištěných nemovitostí a výší pohledávek zajištěného věřitele, kterou měl žalovaný zjistit (uznat).

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová isir.justi ce.cz 60 ICm 2010/2016 (KSPH 60 INS 24456/2014)

3. Výrok o nepřiznání osvobození od soudních poplatků odůvodnil insolvenční soud tím, že se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Vyšel přitom z toho, že pokud již v usnesení č. j. KSPH 60 INS 24456/2014-B-39 ze dne 13. 8. 2015 (které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze sen. zn. 3 VSPH 2395/2015 ze dne 23. 6. 2016 a kterým zamítl návrh žalobců na zproštění žalovaného funkce insolvenčního správce) neshledal postup žalovaného při přezkumu pohledávky zajištěného věřitele jako nesvědomitý či neodborný postup, a jako porušení povinnosti insolvenčního správce, pro které by bylo možno ustanoveného správce odvolat z funkce, pak logicky nelze tytéž argumenty s úspěchem uplatňovat v žalobě o náhradu škody proti témuž insolvenčnímu správci . 4. Výrok o neustanovení zástupce pro řízení odůvodnil insolvenční soud tím, že žalobcům byla již v rámci insolvenčního řízení k ochraně jejich zájmů zástupcem ustanovena advokátka JUDr. Radka Kubešová. Vyšel přitom z toho, že právní zastoupení účastníka v rámci insolvenčního řízení se vztahuje i na incidenční spory, které jsou vzájemně provázané s insolvenčním řízením, a proto ustanovení samostatného zástupce pro incidenční řízení není nezbytně třeba k ochraně zájmů žalobců. Ostatně toho, že zastoupení v insolvenčním řízení se vztahuje i na spory incidenční, si žalobci jsou (byli) vědomi, když žalobu podala jejich jménem právě ustanovená zástupkyně (JUDr. Radka Kubešová). 5. Proti tomuto usnesení podali žalobci včasné odvolání a požadovali, aby je odvolací soud změnil tak, že se žádosti o přiznání osvobození od soudních poplatků vyhoví, nebo aby je zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. 6. Vrchní soud v Praze dle § 212 a § 212a občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a aniž dle § 214 odst. 2 písm. c) téhož zákona nařizoval jednání, dospěl k těmto zjištěním a závěrům: 7. K osvobození od soudních poplatků: Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. 8. Z této úpravy plyne, že při rozhodování o osvobození od soudních poplatků přihlíží soud k celkovým majetkovým poměrům žadatele, výši soudního poplatku, povaze uplatňovaného návrhu a k dalším podobným okolnostem. Účastníkovi řízení nesmí být jen pro jeho nepříznivou majetkovou situaci znemožněno uplatňovat nebo bránit své právo u soudu. Celkové zhodnocení všech okolností, které vypovídají o poměrech účastníka, se musí promítnout do závěru, zda je tento s ohledem na své poměry schopen zaplatit soudní poplatek. Jestliže mu to jeho poměry nedovolují, je soud povinen přiznat mu tomu odpovídající osvobození od soudních poplatků. 9. Pokud by se ale jednalo o svévolné či zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, soud osvobození od soudních poplatků nepřizná, i když by to poměry účastníka odůvodňovaly. O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva půjde zpravidla tehdy, jestliže je již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 987/2013 ze dne 26. 2. 2014, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová 60 ICm 2010/2016 (KSPH 60 INS 24456/2014)

10. Odvolací soud nesouhlasí s insolvenčním soudem, že se v dané věci jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva. Poukazuje-li insolvenční soud na odůvodnění usnesení, jímž zamítl návrh žalobců na zproštění žalovaného funkce insolvenčního správce, přehlíží, že odvolací soud v potvrzujícím usnesení sen. zn. 3 VSPH 2395/2015 nevyslovil (a ani nemohl vyslovit) definitivní závěr o tom, zda žalovaný nepopřením pohledávek zajištěného věřitele porušil povinnosti insolvenčního správce, jež zakládají odpovědnost za škodu. Odvolací soud konstatoval, že je zcela na uvážení insolvenčního správce, zda přihlášenou pohledávku popře, že insolvenční soud tak nemohl správci přikázat, jak má (potud) postupovat, a zdůraznil, že tento závěr nepředstavuje odepření práva dlužníků na spravedlivý proces, nebo právní úprava jim přiznává obranu obsaženou v § 37 zákona č. 328/1991 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), kterou dlužníci využili podáním (této) žaloby proti insolvenčnímu správci. 11. Odvolací soud v této souvislosti odkazuje na ustálenou judikaturu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1774/2014 ze dne 28. 4. 2016 ), podle níž není sporu o tom, že porušením povinnosti insolvenčního správce, jež zakládá odpovědnost za škodu tím vzniklou věřitelům dle § 37 insolvenčního zákona, je (podle rozhodného znění insolvenčního zákona bylo) i nesprávné uznání přihlášené pohledávky. Analogicky je třeba vztáhnout tuto judikaturu i na případnou odpovědnost za škodu tím vzniklou dlužníkům, když ustanovení § 410 odst. 2 insolvenčního zákona v rozhodném znění jim výslovně zapovídalo popřít zajištěné pohledávky zajištěného věřitele. 12. Jelikož insolvenční soud-s ohledem na (nesprávný) závěr o zjevně bezúspěšném uplatňování práva-nezjišťoval aktuální majetkové a osobní poměry žalobců (nevyzval je k vyplnění prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech), které by mohly odůvodnit osvobození od placení pohledávek, odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku dle § 219a odst. 1 písm. a) o. s. ř. zrušil a dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona věc v tomto rozsahu vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. 13. Nad rámec výše uvedeného odvolací soud konstatuje, že i pokud by žalobci byli v tomto řízení osvobozeni od soudních poplatků ze zákona [dle § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích], jak tvrdí v odvolání, neznamená to, že jim nemůže (nesmí) být přiznáno rovněž osvobození od soudních poplatků rozhodnutím soudu podle § 138 o. s. ř. Osvobození od soudních poplatků podle tohoto ustanovení má totiž do právní sféry účastníka zpravidla širší dopad než osvobození poskytovaná přímo právními předpisy; při poskytnutí tohoto osvobození účastník není povinen platit nejen soudní poplatky, ale nelze mu uložit ani povinnost složit zálohu na náklady důkazu (§ 141 odst. 1 o. s. ř.) a ani povinnost nahradit státu náklady, které platil (§ 148 odst. 1 o. s. ř.), a má právo, aby mu byl ustanoven zástupce. 14. K ustanovení zástupce pro řízení: Odvolací soud souhlasí s insolvenčním soudem, že není důvod pro ustanovení zástupce k ochraně zájmů žalobců v tomto sporu, neboť tím, že jim již byla v rámci insolvenčního řízení k ochraně jejich zájmů ustanovena zástupcem advokátka JUDr. Radka Kubešová, mají tohoto zástupce ustanoveného i pro incidenční spory, jež jsou spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví insolvenční zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení (srov. § 2 písm. d) insolvenčního zákona). K tomu srov. dále i § 160 odst. 1 insolvenčního zákona. O tom, že tento spor je sporem incidenčním podle § 159 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona přitom není pochyb (srov. usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 ICdo 43/2015 ze dne 27. 8. 2015, uveřejněné pod číslem 37/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová 60 ICm 2010/2016 (KSPH 60 INS 24456/2014)

15. Odvolací soud proto postupoval podle § 219 o. s. ř. a napadené usnesení v bodě II. výroku jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 10. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun, v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Němcová