102 VSPH 4/2013-17
40 ICm 1697/2012 102 VSPH 4/2013-17 (KSHK 40 INS 2765/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní vďci žalobkynď Emelin Invest, s.r.o., sídlem námďstí 14. íjna 1307/2, Praha 5, zast. advokátem JUDr. Jaroslavem Homolkou, sídlem Palackého 5001/1, Jihlava, proti žalovanému Ing. Václavu Šp rovi, sídlem Okružní 2385, Dv r Králové nad Labem, insolven nímu správci dlužnice Anny Prášilové, o ur ení pravosti pop ené pohledávky o odvolání žalobkynď proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. 40 ICm 1697/2012-9 ze dne 2.listopadu 2012

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. 40 ICm 1697/2012-9 ze dne 2.listopadu 2012 se potvrzuje.

II. Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Hradci Králové ve výroku ozna eným usnesením zastavil ízení o žalobď, jíž se žalobkynď domáhala ur ení, že pohledávka ve výši 6.967,-K (dále jen Pohledávka), kterou p ihlásila do insolven ního ízení vedeného na majetek dlužnice, je po právu, a rozhodl o tom, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

V od vodnďní usnesení soud uvedl, že a koli soudní poplatek ve sporu o pravost, výši i po adí p ihlášené pohledávky iní podle položky 13 bodu 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatk (dále jen ZSoudP) 5.000,-K , žalobkynď sou asnď s žalobou uhradila poplatek toliko ve výši 1.000,-K . Proto jí usnesením ze dne 19.7.2012 (dále jen Výzva) uložil, aby do t í dn od doru ení Výzvy zaplatila doplatek soudního poplatku za žalobu ve výši 4.000,-K , a pou il ji o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lh tď zaplacen, ízení zastaví. Protože žalobkynď soudní poplatek ve stanovené lh tď nedoplatila (nezaplatila), soud prvního stupnď podle ust. § 9 odst. 1 ZSoudP ízení zastavil.

Nákladový výrok od vodnil aplikací ust. § 146 odst. 2 vďty první ob anského soudního ádu (dále jen OS ) s tím, že žalobkynď sice svým chováním zavinila, že ízení muselo být zastaveno, nicménď žalovanému žádné náklady ízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové podala žalobkynď v asné odvolání, v nďmž zd raznila, že Výzvou požadovaný doplatek soudního poplatku za žalobu neuhradila, nebo je p esvďd ena o tom, že jeho výše jí brání ve výkonu práva. Poukazovala jednak na to, že v p ípadď úspďchu žaloby by v rámci oddlužení dlužnice formou splátkového kalendá e byla Pohledávka pravdďpodobnď uspokojena toliko v rozsahu 30 %, 40 ICm 1697/2012 (KSHK 40 INS 2765/2012) tj. do výše 2.090,-K , jednak na to, že je s ohledem na ust. § 202 odst. 1 insolven ního zákona (dále jen IZ), dle nďhož ve sporu o pravost, výši nebo po adí p ihlášených pohledávek nemá žádný z ú astník právo na náhradu náklad ízení proti insolven nímu správci, zjevné, že jí nebude (nem že být) p iznáno právo na náhradu náklad ízení soudní poplatek nevyjímaje.

Z toho dovozovala, že pokud by byla zjištďna pravost Pohledávky ve výši 6.967,-K , její výtďžek v insolven ním ízení by z ejmď nepokryl náklady spojené s úhradou soudního poplatku ve výši 5.000,-K , a pokud ano, zcela jistď by nepokryl náklady na právní zastoupení. Zákonné podmínky jsou tedy podle ní nastaveny tak, že v p ípadď pop ení bagatelní pohledávky správcem, je podání žaloby o ur ení pravosti pohledávky pro vď itele nehospodárné. Žalobkynď má tudíž zato, že ust. položky 13 bodu 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatk nebo ust. § 202 odst. 1 IZ jsou v rozporu s lánkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jenž stanoví, že se každý m že stanoveným postupem domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených p ípadech u jiného orgánu.

Z tďchto d vod navrhla, aby odvolací soud ízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) OS p erušil a vďc p edložil k posouzení Ústavnímu soudu a aby napadené usnesení zrušil s tím, že se v ízení pokra uje.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející dle ust. § 212 a 212a OS a aniž na izoval jednání v souladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) OS , dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Z ust. § 4 odst. 1 písm. a) ZSoudP vyplývá, že jde-li o poplatek za ízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení ízení. Podle ust. § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za ízení splatný podáním návrhu na zahájení ízení, odvolání, dovolání nebo kasa ní stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lh tď, kterou mu ur í; po marném uplynutí této lh ty soud ízení zastaví. Položka 13 bod 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatk ur uje, že ve sporu o pravost, výši nebo po adí p ihlášené pohledávky iní poplatek 5.000,-K .

Soud prvního stupnď tedy postupoval správnď, když poté, co žalobkynď sou asnď s podáním žaloby zaplatila soudní poplatek toliko ve výši 1.000,-K , po ní požadoval doplatek soudního poplatku za žalobu, a nepochybil ani v tom, když z d vodu absence jeho úhrady ve stanovené lh tď ízení zastavil, nebo takový postup mu ust. § 9 odst. 1 ZSoudP ukládá.

Odvolací soud na rozdíl od žalobkynď neshledal d vod k tomu, aby v této vďci podal u Ústavního soudu návrh na zrušení ust. § 202 odst. 1 IZ i ust. položky 13 bod 1 písm. a) p ílohy k ZSoudP. U prvního z nich již proto ne, že toto ustanovení p i ešení (rozhodování) této vďci nebylo aplikováno. Jinými slovy, odvolací soud nezvažoval údajnou neústavnost ust. § 202 odst. 1 IZ, nebo situace, již nastínila žalobkynď, zde nenastala (nedošlo k tomu, že by jí nebyla p iznána náhrada náklad ízení p estože byla v ízení úspďšná). K údajné neústavnosti druhého z ustanovení, jež podle žalobkynď tkví v nep imď enď vysoké výši soudního poplatku v p ípadď pop ení tzv. bagatelní pohledávky, je t eba uvést, že ú el právních p edpis upravujících vymď ování a vybírání soudních poplatk spo ívá v tom, že odpovídajícími sazbami poplatk zabezpe ují z ásti úhradu náklad , které vznikají státu výkonem soudnictví, a sou asnď vedou k omezení tendence podávat neuvážené návrhy na 40 ICm 1697/2012 (KSHK 40 INS 2765/2012) zahájení soudního ízení. Odvolací soud je toho názoru, že výše soudního poplatku ve sporech o ur ení pravosti, výše a po adí pohledávky je p imď ená ve vztahu ke stávající spole enské a ekonomické situaci v yeské republice a neohrožuje p ístup k soudní ochranď.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání d vodným a napadené usnesení podle ust. § 219 OS jako vďcnď správné potvrdil.

O náhradď náklad odvolacího ízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a ust. § 142 odst. 1 OS , nebo žalobkynď s ohledem na výsledek odvolacího ízení nemá na jejich náhradu právo a žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady v odvolacím ízení nevznikly.

Pou ení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Praze dne 17. ervna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová