102 VSPH 39/2018-48
č. j. 71 ICm 1899/2017 102 VSPH 39/2018-48 (KSPH 71 INS 26964/2016)

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v právní věci žalobce: Úvěrový servis s. r. o., IČO 27413861 sídlem Pravonín 88, 257 09 Pravonín zastoupený advokátem Mgr. Stanislavem Sochorem sídlem Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc proti žalované: Mgr. Eva Budínová, IČO 66248434 sídlem Dobrovského 724, 738 01 Frýdek-Místek insolvenční správkyně dlužníků Libora Benka a Andrey Benkové o určení pravosti pohledávky o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 71 ICm 1899/2017-39 ze dne 8. listopadu 2017

takto: I. Odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 71 ICm 1899/2017- 39 ze dne 8. listopadu 2017 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění: 1. Ve výroku označeným rozsudkem Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávky č. 1 ve výši 58 260 Kč, č. 2 ve výši 48 935 Kč, č. 3 ve výši 11 800 Kč a č. 4 ve výši 10 708,50 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníků vedeného insolvenčním soudem pod sp. zn. KSPH 71 INS 26964/2016, jsou po právu, a žalobci uložil povinnost zaplatit žalované na náhradu nákladů řízení částku 12 342,-Kč. 2. Proti rozsudku insolvenčního soudu podal žalobce včasné odvolání (č. l. 44), aniž by v něm uvedl odvolací důvod, a aniž by odvolání k výzvě soudu, doručené 20. 12. 2017 do datové schránky jeho právního zástupce (č. l. 45), ve stanovené lhůtě 5 dnů doplnil tak, aby z něho bylo patrno, v čemž spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí a postupu insolvenčního soudu, čeho se domáhá, přestože byl zároveň poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, odvolací soud odvolání odmítne.

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná. isir.justi ce.cz (KSPH 71 INS 26964/2016)

3. Podle § 205 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), musí v odvolání být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Z § 212a odst. 2 téhož zákona vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a § 209) žádné odvolací důvody. Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje přes výzvu soudu žádné odvolací důvody (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů samo o sobě brání jeho věcnému vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. Jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí, jen jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů. Odvolatel vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen když konkrétně vylíčí, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně po skutkové nebo právní stránce, popř. v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel. 4. Jelikož žalobce ani přes výzvu insolvenčního soudu odvolání nedoplnil a vytčené nedostatky neodstranil, odvolací soud, aniž by dle § 214 odst. 2 písm. a) o. s. ř. nařizoval jednání, odvolání žalobce pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle § 43 odst. 2 o. s. ř. za použití § 211 téhož zákona odmítl. 5. O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a žalované podle obsahu spisu žádné účelně vynaložené náklady v odvolacím řízení nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalobci a žalované se však doručuje i zvláštním způsobem.

Praha 24. ledna 2018

Mgr. Tomáš Braun v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Pokorná.