102 VSPH 383/2013-32
42 ICm 1244/2013 102 VSPH 383/2013-32 (KSHK 42 INS 11213/2012)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní vďci žalobce JUDr. Jana Malého, sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, insolven ního správce dlužník Daniela Hudce a Kvďtoslavy Hudcové, zast. advokátem JUDr. Milanem Jelínkem, sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, proti žalovanému CAGNONE, a.s., sídlem Husitská 344/63, Praha 3, zast. advokátkou Mgr. Šimonou Maškovou, sídlem Boušova 792, Praha 9, o d vodnost pop ení vykonatelné pohledávky o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové .j. 42 ICm 1244/2013-21 ze dne 30.srpna 2013

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové .j. 42 ICm 1244/2013-21 ze dne 30.srpna 2013 se v bodech II. a III. výroku potvrzuje.

II.Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 2.238,-K na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Milana Jelínka.

Od vodnďní:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. výroku ur il, že ást vykonatelné pohledávky žalovaného za dlužníky ve výši 30.504,-K , není po právu, rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu náklad ízení 8.228,-K (bod II. výroku), jež zahrnuje náklady, které žalobci vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem, a pod bodem III. výroku uložil žalovanému zaplatit státu soudní poplatek ve výši 5.000,-K s poukazem na to, že insolven ní správce je od placení soudního poplatku podle ust. § 11 odst.2 písm.q) zákona .549/1991 Sb. osvobozen, a jelikož mďl ve vďci úspďch, p echází poplatková povinnost podle ust. § 2 odst. 3 citovaného zákona na procesnď neúspďšného žalovaného.

Ve vďci samé rozhodl soud rozsudkem pro uznání a výrok o nákladech ízení mezi ú astníky navzájem od vodnil odkazem na ust. § 142 odst.1 o.s. . s tím, že žalobce mďl ve vďci plný úspďch. Náhradu náklad , jež žalobci vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem, ur il soud podle vyhlášky . 177/1996 Sb., s p ipo tením DPH.

Proti tomuto rozsudku, a to pouze proti bod m II. a III. výroku, se žalovaný v as odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud v této ásti zrušil. Argumentoval zejména tím, že soud nemďl žalobci p iznat náhradu náklad , jež mu vznikly v souvislosti s jeho právním zastoupením, a to proto, že sám žalobce je advokátem, takže náklady vynaložené na zastoupení nelze považovat za ú elnď vynaložené. Jde o zastoupení advokáta ze stejné advokátní kancelá e, což žalovaný vnímá jako 42 ICm 1244/2013 (KSHK 42 INS 11213/2012)

ú elové jednání s cílem zajistit p iznání náhrady náklad ve zvýšené mí e. Dále poukázal na to, že ho žalobce p edtím, než podal žalobu, nevyzval k opravď p ihlášky v ásti týkající se sporné pohledávky, ímž porušil ust. § 142a o.s. ., a tudíž náhrada náklad ízení by mu nemďla být odvolacím soudem p iznána. Své odvolání proti bodu III. výroku nezd vodnil.

Žalobce ve vyjád ení k odvolání navrhl, aby odvolací soud rozsudek v napadených bodech výroku potvrdil s tím, že nejsou dány d vody pro aplikaci ust. § 150 o.s. . a ust. § 142a o.s. . nelze aplikovat v inciden ním sporu.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek v rozsahu podaného odvolání postupem podle ust. § 214 odst. 2 písm.e) o.s. . a odvolání žalovaného neshledal d vodným.

Žalovaný nepochybnď vďdďl p ed podáním inciden ní žaloby insolven ním správcem, že pohledávku, která je p edmďtem žalobního návrhu, žalobce jako vykonatelnou p i p ezkumném jednání pop el, a znal i d vod pop ení. P esto p ihlášku ohlednď pop ené pohledávky nevzal áste nď zpďt, a za této situace mďl insolven ní správce zákonnou povinnost vyplývající z ust. § 199 odst. 1 insolven ního zákona podat do 30 dn od konání p ezkumného jednání u insolven ního soudu žalobu, kterou své pop ení uplatní proti vď iteli, který vykonatelnou pohledávku p ihlásil. To, že správnost pop ení vykonatelné pohledávky žalovaný uznal až po podání inciden ní žaloby, nelze klást k tíži žalobci, který byl navíc ve vďci samé úspďšný na základď rozsudku soudu prvního stupnď. Soud prvního stupnď proto postupoval správnď, když žalobci p iznal podle ust. § 142 odst.1 o.s. . náhradu náklad ízení, jež žalobci vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátem, a to ve správné výši.

Pokud se týká námitky, že žalobci nelze p iznat právo na náhradu náklad ízení, protože je advokátem a náklady spojené s jeho zastoupením nelze považovat za nezbytné a ú elnď vynaložené, odvolací soud konstatuje, že i insolven ní správce má jako ú astník soudního ízení právo na volbu zástupce podle ust. § 25 odst. 1 o.s. . V takovém p ípadď je odmďna advokáta sou ástí náklad ízení insolven ního správce podle ust. § 137 odst. 1 a 2 o.s. . a v inciden ním ízení nelze náhradu náklad odep ít ani insolven nímu správci, který vykonává sou asnď advokátní innost. Otázka efektivity vynaložených náklad na právní zastoupení ve vztahu k probíhajícímu insolven nímu ízení je ešena pouze v souvislosti s výkonem dohledu nad inností insolven ního správce vď itelským výborem podle ust. § 58 odst. 2 insolven ního zákona, tedy v souvislosti s úhradou tďchto náklad z majetkové podstaty dlužníka. Tato otázka však nespadá do okruhu skute ností, které soud posuzuje p i rozhodování o povinnosti ú astníka k náhradď náklad inciden ního ízení.

P ihlášení pohledávky, která nemá oporu v zákonď, není vadou p ihlášky ve smyslu ust. § 188 odst. 2 insolven ního zákona, takže insolven ní správce-žalobce nemďl žádný d vod vyzývat žalovaného k opravď p ihlášky, jak to zmiěuje žalovaný v odvolání.

Výrok pod bodem III. o povinnosti žalovaného zaplatit soudní poplatek ze žaloby je rovnďž vďcnď správný podle p íslušných ustanovení zákona o soudních poplatcích, jež soud prvního stupnď zmínil v od vodnďní napadeného rozsudku. 42 ICm 1244/2013 (KSHK 42 INS 11213/2012)

Z tďchto d vod odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď ve výrocích pod body II. a III. jako vďcnď správný podle ust. § 219 o.s. . potvrdil.

O nákladech odvolacího ízení rozhodl odvolací soud podle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s. . Protože žalovaný nebyl v odvolacím ízení úspďšný, byl zavázán k úhradď náklad ízení žalobci, jehož zástupce u inil v odvolacím ízení jeden úkon -podal vyjád ení k odvolání. Výši náklad stanovil odvolací soud podle vyhlášky . 177/1996 Sb. s p ihlédnutím k tomu, že odmďna za jeden úkon ur ená podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) z tarifní hodnoty 50.000,-K je 3.100,-K , zkrácená podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) na polovinu, proto iní odmďna za zastupování v daném p ípadď 1.550,-K , což spolu s náhradou hotových výdaj ve výši 300,-K a s daní z p idané hodnoty iní celkem 2.238,-K .

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání p ípustné.

V Praze dne 17.ledna 2014

JUDr. Ji í K a r e t a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová