102 VSPH 372/2017-89
č. j. 44 ICm 480/2016 102 VSPH 372/2017-89 (KSPA 44 INS 6016/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Petra Vaňouse a Mgr. Martina Lišky v právní věci žalobce: EOS KSI Česká republika, s. r. o., IČO 25117483, sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 zastoupený advokátkou Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL. M., sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 proti žalovaným: 1) Petr anonymizovano , anonymizovano 2) Kateřina anonymizovano , narozená 3. 5. 1980, oba bytem Vlčí Habřina 47, 553 41 Lázně Bohdaneč oba zastoupeni advokátem Mgr. Martinem Červinkou, sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová o určení pravosti pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. 44 ICm 480/2016-74 ze dne 22. prosince 2016

takto: I. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích č. j. 44 ICm 480/2016-74 ze dne 22. prosince 2016 se mění tak, že se určuje, že pohledávka žalobce ve výši 169 496,10 Kč z titulu úroků a úroků z prodlení přihlášená do insolvenčního řízení dlužníků přihláškou P 19-1 je po právu. II. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 33 972,78 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky Mgr. Veroniky Nedbalové, LL. M.

Shodu s prv anonymizovano potvrzuje Michaela Němcová. isir.justi ce.cz 44 ICm 480/2016 (KSPA 44 INS 6016/2015)

Odůvodnění: 1. Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) ve výroku označeným rozsudkem zamítl žalobu na určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníků Petra anonymizovano a Kateřiny anonymizovano [dále jen společně žalovaní , nebo žalovaný 1) a žalovaná 2) ] přihláškou P19.1 je v popřené výši 169 496,10 Kč po právu, a žalobci uložil povinnost zaplatit žalovaným na náhradu nákladů řízení k rukám advokáta Mgr. Martina Červinky částku 19 564 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku. 2. Ve skutkové rovině učinil insolvenční soud zejména tato skutková zjištění: [1] Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného ve věci žalovaných u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSPA 44 INS 6016/2015 přihláškou P19.1 vykonatelnou pohledávku v celkové výši 287 323,10 Kč, z toho jistinu 117 827 Kč, smluvní úrok z jistiny 94 600 Kč za období od 14. 4. 2009 do 27. 4. 2015 ve výši 126 127,25 Kč, a zákonný úrok z prodlení z téže jistiny za období od 15. 4. 2009 do 27. 4. 2015 ve výši 43 368,85 Kč, celkem tedy úrok a úrok z prodlení ve výši 169 496,10 Kč, a to dle smlouvy o osobním úvěru č. 28220689 ze dne 23. 1. 2008 (dále jen smlouva o úvěru ) a vykonatelného rozhodčího nálezu sp. zn. B/2011/00454 ze dne 28. 6. 2011 vydaného JUDr. Janou Kurkovou (dále jen rozhodčí nález ). [2] Smlouvu o úvěru, kterou uzavřela žalovaná 2) jako nepodnikatel s předchůdcem žalobce Beneficial Finance a.s. (dále jen předchůdce žalobce ) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen obchodní zákoník ), byla žalované 2) anonymizovano částka 100 000 Kč splatná v osmdesáti měsíčních splátkách po 2 398 Kč. [3] Podle bodu 8 anonymizovano . e) obchodních podmínek smlouvy o úvěru měl veškeré majetkové spory řešit jeden rozhodce jmenovaný správcem seznamu rozhodců, jenž vede Společnost pro rozhodčí řízení, a.s.; podle bodu 4 anonymizovano . a) obchodních podmínek mohl předchůdce žalobce odstoupit od smlouvy o úvěru, nebude-li zaplacena kterákoliv měsíční splátka do 30 dnů od data splatnosti, a to ani na výzvu; obchodní podmínky nebyly podepsány žalovanou 2), ta podepsala pouze smlouvu o úvěru. [4] Předchůdce žalobce odstoupil oznámením ze dne 9. 4. 2009 od smlouvy o úvěru, protože žalovaná 2) částky podle smlouvy o úvěru nezaplatila, a současně stanovil lhůtu plnění do 13. 4. 2009. [5] Žalobce se žalobou ze dne 11. 3. 2011, doručenou dne 15. 3. 2011 Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s., domáhal z titulu smlouvy o úvěru vůči žalované 2) zaplacení částky 94 600 Kč s úrokem z prodlení a s úrokem, zaplacení smluvní pokuty, poplatku za zpracování úvěrové dokumentace a náhrady nákladů. [6] Rozhodčím nálezem bylo žalované 2) uloženo zaplatit žalobci částku 104 222 Kč s úrokem a úrokem z prodlení z částky 94 600 Kč, smluvní pokutu ve výši 13 605 Kč a náklady řízení ve výši 37 219, 20 Kč. [7] Na přezkumném jednání konaném dne 14. 1. 2016 žalovaní popřeli pohledávku č. P19.1 co do částky 169 496,10 Kč, tj. v rozsahu celého příslušenství pohledávky, neboť pohledávka je promlčená, rozhodce neměl pravomoc ve sporu rozhodnout, rozhodčí doložka byla netransparentní, nebyla sjednána přímo ve smlouvě o úvěru ; k návrhu žalovaných insolvenční soud vydal usnesení, kterým se považovala pohledávka pro účely přezkoumání za nevykonatelnou.

Shodu s prv anonymizovano potvrzuje Michaela Němcová. 44 ICm 480/2016 (KSPA 44 INS 6016/2015)

3. V rovině právního anonymizovano věci insolvenční soud dospěl k následujícím závěrům: [1] Smlouva o úvěru byla uzavřena podle obchodního zákoníku a zákona č. 321/2011 Sb., o některých podmínkách sjednávaní spotřebitelského úvěru s tím, že při anonymizovano běhu promlčecí lhůty je nutno anonymizovano podle § 402 a § 403 odst. 1 obchodního zákoníku. [2] Rozhodčí smlouva obsažená v obchodních podmínkách je neplatná jednak proto, že neobsahuje přesně určení rozhodce ad hoc [potud insolvenční soud mimo jiné odkázal na usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 ze dne 11. 5. 2011, uveřejněné pod číslem 121/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 121/2011 )], jednak proto, že obchodní podmínky nebyly podepsány žalovanou 2) [potud insolvenční soud odkázal na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013]. [3] Protože je rozhodčí smlouva neplatná, nelze dospět k závěru, že promlčecí doba přestala běžet, neboť ke stavení promlčecí doby dochází jen tehdy, je-li zahájeno rozhodčí řízení podle platné rozhodčí smlouvy (potud insolvenční soud odkázal na usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2524/16 ze dne 31. 10. 2016. [4] Jestliže tedy žalobce stanovil lhůtu pro zaplacení splatných závazků do 13. 4. 2009 a přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení až 26. 5. 2015, čtyřletá promlčecí doba uplynula. Proto žalobu zamítl. 4. Proti tomuto rozsudku podal žalobce včasné odvolání, v němž argumentoval zejména tím, že je-li rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky ve věci, v níž by jinak bylo možné uzavřít rozhodčí smlouvu, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen zákon o rozhodčím řízení ), a nelze jej považovat za nicotný právní akt. Poukazujíc na ustanovení § 403 odst. 1 obchodního zákoníku zdůraznil, že promlčecí doba přestává běžet i v situaci, kdy věřitel zahájil rozhodčí řízení o splnění svého majetkového nároku na základě neplatné (neexistující) rozhodčí doložky, a stejným anonymizovano dochází ke stavení promlčecí doby také po dobu následné exekuce na základě vydaného rozhodčího nálezu. A o takový případ jde i v této věci, v níž se pohledávka ze smlouvy o úvěru stala splatnou dne 14. 4. 2009, žalobce podal žalobu k rozhodčímu soudu dne 22. 3. 2011, tj. před uplynutím promlčecí doby, a následně podáním ze dne 9. 9. 2011 uplatnil pohledávku přiznanou rozhodčím nálezem v exekučním řízení. 5. Odvolací soud dle § 212 a § 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) přezkoumal napadený rozsudek včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a poté, co odvolání projednal na jednání konaném dne 8. 2. 2018, dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. 6. Insolvenční soud totiž anonymizovano otázku, zda dochází ke stavení běhu promlčecí doby podle § 403 obchodního zákoníku i tehdy, je-li rozhodčí řízení zahájeno na základě neplatné rozhodčí doložky, v rozporu s níže označenou ustálenou judikaturou. 7. Nejvyšší soud již v rozsudku sen. zn. 23 ICdo 19/2015 ze dne 1. 6. 2016, uveřejněném pod číslem 99/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek zdůraznil, že závěr, podle něhož ke stavení běhu promlčecí doby podle ustanovení § 403 obchodního zákoníku docházelo pouze v případě zahájení rozhodčího řízení na základě platné rozhodčí smlouvy, je v rozporu s ustanovením § 14 odst. 1 in fine zákona o rozhodčím řízení, podle něhož podání žaloby má tytéž právní účinky, jako kdyby byla v této věci podána žaloba u soudu. Toto ustanovení, jež je nutno považovat za ustanovení speciální k § 112 zákona č. 40/1964 Sb., občanského

Shodu s prv anonymizovano potvrzuje Michaela Němcová. 44 ICm 480/2016 (KSPA 44 INS 6016/2015)

zákoníku, i k § 403 obchodního zákoníku, se tedy použije přednostně a důsledkem jeho aplikace je zachování účinků podané žaloby. Navíc je třeba aplikovat i zásadu lex anonymizovano derogat legi priori, neboť zákon o rozhodčím řízení byl přijat později než obchodní zákoník. Vzhledem k tomu, že se jedná o pře anonymizovano stejné právní síly, je nutno aplikovat úpravu pozdější, tedy zákon o rozhodčím řízení. Proto uzavřel, že ke stavení běhu promlčecí doby (v daném případě podle ustanovení § 403 obchodního zákoníku) dochází i tehdy, je-li rozhodčí řízení zahájeno na základě neplatné rozhodčí doložky 8. K tomu v rozsudku sen. zn. 29 ICdo 41/2014 ze dne 30. 6. 2016, uveřejněném pod číslem 100/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ozřejmil, že v témže duchu má (musí) být anonymizovano běh promlčecí doby poté, co rozhodčí řízení skončí rozhodčím nálezem, jenž formálně nabyl právní moci a měl se stát vykonatelným, leč který byl podle následného anonymizovano exekučním soudem nebo insolvenčním soudem označen za rozhodčí nález, který nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce. Jinak řečeno, dokud exekuční soud v exekučním řízení, případně insolvenční soud v incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno anonymizovano promlčení nároků z něj plynoucích jako u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí. 9. V poměrech anonymizovano věci je zjevné, že pohledávka ze smlouvy o úvěru, včetně úroků a úroků z prodlení, která se stala splatnou dne 14. 4. 2009, není promlčena, neboť zahájením rozhodčího řízení dne 15. 3. 2011 se stavěla promlčecí doba. S ohledem na to, že přihláška pohledávky byla doručena insolvenčnímu soudu dne 26. 5. 2015, nelze uplatnit námitku promlčení ani podle § 408 obchodního zákoníku. 10. Na tomto závěru nic nemění ani odkaz insolvenčního soudu na usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2524/16 ze dne 31. 10. 2016, v němž Ústavní soud přitakal právnímu závěru odvolacího soudu, podle něhož ke stavení promlčecí lhůty nemohlo dojít ani ve smyslu § 403 obchodního zákoníku, neboť v tam anonymizovano věci šlo o skutkově odlišný případ, když řízení u Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s., bylo stěžovatelkou zahájeno 23. 2. 2012, tedy více než 9 měsíců poté, co došlo k zásadní změně judikatury sjednocujícím R 121/2011 ze dne 11. 5. 2011, v němž Nejvyšší soud vyslovil závěr o neplatnosti rozhodčích smluv, které neobsahují přímé určení rozhodce ad hoc, nýbrž toliko odkaz na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, zatímco v této věci řízení u Společnosti pro rozhodčí řízení, a.s., bylo žalobcem zahájeno 15. 3. 2011, tedy téměř 2 měsíce předtím, co bylo vydáno R 121/2011. 11. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 anonymizovano . a) o.s.ř. rozsudek insolvenčního soudu změnil tak, že žalobě vyhověl. 12. Výrok o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů je odůvodněn § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., dle něhož soud přizná účastníkům náhradu nákladů podle jejich úspěchu ve věci. [1] Náhrada nákladů řízení před soudem prvního stupně byla žalobci přiznána v rozsahu zaplaceného soudního poplatku za žalobu ve výši 5 000 Kč, odměny za zastupování advokátem ve výši 6 200 Kč podle § 9 odst. 4 anonymizovano . c) a § 7 bodu 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen Advokátní tarif ) za 4 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, s anonymizovano žaloby, s anonymizovano vyjádření z 31. 5. 2016 a účast na jednání dne 13. 12. 2016) po 3 100 Kč, a tomu odpovídající náhrady hotových výdajů po 300 Kč za úkon podle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu, náhrady promeškaného času 6 x 1/2hod. á 100 Kč, jízdné Praha-Pardubice a zpět (celkem 250 km) osobním automobilem ŠKODA AA, celkem ve výši 1 291,55 Kč, tedy celkem 20 491,55 Kč.

Shodu s prv anonymizovano potvrzuje Michaela Němcová. 44 ICm 480/2016 (KSPA 44 INS 6016/2015)

[2] Náhrada nákladů odvolacího řízení byla žalobci přiznána v rozsahu zaplaceného soudního poplatku za odvolání ve výši 2 000 Kč, odměny za zastupování advokátem ve výši 6 200 Kč za 2 úkony právní služby (podání odvolání a účast na jednání dne 8. 2. 2018) podle § 9 odst. 4 anonymizovano . c) a § 7 bodu 5 Advokátního tarifu, a tomu odpovídající náhrady hotových výdajů po 300 Kč za úkon podle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu, tedy celkem 8 800 Kč. [3] Celková suma účelně vynaložených nákladů za řízení před soudy obou stupňů na straně žalobce tak činí 29 291,55 Kč, což s připočtením 21 % daně z přidané hodnoty činí 33 972,78 Kč.

Poučení: Proti bodu I. výroku tohoto rozsudku je dovolání př anonymizovano , jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka anonymizovano jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích k Nejvyššímu soudu. Proti bodu II. výroku tohoto rozsudku není dovolání př anonymizovano . Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; žalobci a žalovaným se však doručuje i zvláštním anonymizovano , přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Praha 8. února 2018

Mgr. Tomáš Braun, v.r. předseda senátu

Shodu s prv anonymizovano potvrzuje Michaela Němcová.