102 VSPH 351/2012-45
41 ICm 1117/2011 102 VSPH 351/2012-45 (KSPH 41 INS 11480/2010)

Usnesení

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna v právní věci žalobkyně TOS KUŘIM-OS, a.s., sídlem Štefánikova 41/10, Brno, zast. advokátem JUDr. Tomášem Truschingerem, sídlem Bašty 413/2, Brno, proti žalovanému JUDr. Davidu Uhlířovi, sídlem Opletalova 5, Praha 1, insolvenčnímu správci dlužnice ČKD Kutná Hora, a.s., o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 41 ICm 1117/2011-32 ze dne 19.října 2012

tak to:

I. Odvolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odův odně ní:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením zastavil řízení o žalobě, jíž se žalobkyně domáhala vyloučení 1 kusu obráběcího centra FSQ 100 OR/DE, výrobní číslo 19823 s příslušenstvím, ze soupisu majetkové podstaty dlužnice, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení se žalobkyně včas odvolala. Protože podáním ze dne 30.11.2012 (č.l. 22) vzala odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) a odvolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první OSŘ, neboť žalobkyně s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá právo na náhradu svých nákladů řízení a žalovanému podle obsahspisu žádné náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

V Praze dne 5.prosince 2012

JUDr. Jiří K a r e t a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová