102 VSPH 338/2012-160
129 ICm 50/2012 102 VSPH 338/2012-160 (KSPL 29 INS 12010/2010)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Martina Lišky v právní vďci žalobkynď Mgr. Ing. Hany Müllerové, sídlem Koterovská 26, Plzeě, insolven ní správkynď dlužníka Zámek Mostov, s.r.o., zast. advokátem JUDr. Josefem Heydukem, sídlem Májová 32, Cheb, proti žalované Ing. Milenď Novákové, bytem Zámecký vrch 26, Karlovy Vary, zast. advokátkou Mgr. Janou Harcovou, sídlem P ívozní 2/1054, Praha 7, o d vodnost pop ení pohledávky žalované v i dlužníkovi o odvolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni .j. 129 ICm 50/2012-116 ze dne 7.srpna 2012

takto:

I.Rozsudek Krajského soudu v Plzni .j. 129 ICm 50/2012-116 ze dne 7.srpna 2012 se mďní v bodď II. výroku tak, že se žalované ukládá uhradit žalobkyni na náhradu náklad ízení do t í dn od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta JUDr. Josefa Heyduka ástku 18.999,-K , ve zbývající ásti se potvrzuje.

II. Žalované se ukládá zaplatit žalobkyni na náhradu náklad odvolacího ízení do t í dn od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta Josefa Heyduka ástku 8.414,-K .

Od vodnďní:

Krajský soud v Plzni jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeného rozsudku ur il, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.7.2011 ve výši 3.114.887,60 K , a rozhodl, že žalovaná je povinna žalobkyni zaplatit na náhradu náklad ízení 26.510,-K . 129 ICm 50/2012 (KSPL 29 INS 12010/2010)

Z provedených d kaz soud zjistil, že dne 15.10.2010 bylo zahájeno insolven ní ízení ve vďci dlužníka, následnď byl zjištďn úpadek dlužníka a insolven ní správkyní byla ustanovena žalobkynď. Žalovaná p ihlásila do insolven ního ízení vykonatelnou pohledávku ve výši 3.114.887,60 K , již tvo í jistina ve výši 2.988.000,-K a zákonné úroky z prodlení ve výši 126.887,67 K . Jako d vod vzniku žalovaná uvedla smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 11.7.2011, v kolonce další okolnosti uvedla prohlášení o uznání dluhu a dohoda o zaplacení dluhu spojená s dohodou o vykonatelnosti notá ského zápisu sepsaného notá kou JUDr. Blankou Ungrovou . Uznání závazku vyplývá z jednotlivých smluv o p j ce penďz uzav ených v pr bďhu roku 2010 mezi dlužníkem a vď itelem Ing. Zdeěkem Uhlí em, který je sou asnď jediným spole níkem a jednatelem dlužníka. Žalovaná dne 23.9.2011 p edložila soudu smlouvy o p j kách, jež jsou p edmďtem notá ského zápisu a smlouvu o postoupení pohledávky. Podle smlouvy o p j ce penďz ze dne 31.3.2010 mďl Ing. Zdenďk Uhlí poskytnout dlužníkovi 958.000,-K za ú elem p eklenutí do asné finan ní tísnď, p j ka mďla být uhrazena z jeho ú tu na ú et dlužníka . ú tu 35229996017 vedený u Komer ní banky, a.s. s tím, že tuto dlužník je povinen vrátit p j enou ástku nejpozdďji do dne 31.12.2010. Podle smlouvy o p j ce penďz ze dne 31.8.2010 mďl Ing. Zdenďk Uhlí poskytnout dlužníkovi p j ku ve výši 1.430.000,-K na p eklenutí do asné finan ní tísnď. Ve smlouvď je uvedeno, že finan ní ástka bude uhrazena z ú tu vď itele na ú et dlužníka . ú tu 816318329/0800 vedený u yeské spo itelny, a.s. Tuto p j ku se dlužník zavázal vrátit do 31.12.2010. Poslední smlouva je datována dnem 21.12.2010 a jejím p edmďtem je ástka 600.000,-K poskytnutá na p eklenutí do asné finan ní tísnď. Tato finan ní ástka mďla být uhrazena z ú tu vď itele na ú et dlužníka . 2426412319/0800 vedený u yeské spo itelny, a.s. Tuto p j ku mďl dlužník vrátit nejpozdďji do 31.12.2010. Podle notá ského zápisu sp. zn. N138/2011, NZ126/2011 ze dne 8.7.2011 uznal dlužník, za nďhož jednal Ing. Zdenďk Uhlí , dluh v i vď iteli Ing. Zdeěku Uhlí ovi. Notá ský zápis obsahuje dále dohodu o vykonatelnosti notá ského zápisu a dlužník v nďm rovnďž prohlásil, že jeho závazek v i vď iteli vznikl na základď jednotlivých smluv o p j ce penďz uzav ených v pr bďhu roku 2010 mezi ním a vď itelem, když celková ástka 2.988.000,-K je tvo ena sou tem jednotlivých p j ek vedených v ú etní evidenci dlužníka v roce 2010 a výpisy z ú tu dlužníka.

Podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.7.2011 postoupil Ing. Zdenďk Uhlí žalované pohledávku za dlužníkem ve výši 2.988.000,-K za ástku 1.494.000,-K . Postoupení bylo dlužníkovi oznámeno dne 12.7.2011. Z protokolu o jednání v insolven ní vďci dlužníka, které se u Krajského soudu v Plzni konalo dne 11.7.2011, soud zjistil, že Ing. Zdenďk Uhlí neuvedl, že by mďl za dlužníkem jakoukoliv pohledávku. Proto mďl soud zato, že smlouva o postoupení pohledávky ze stejného dne byla uzav ena až po tomto jednání. P i jednání, které se konalo dne 15.5.2012 (v písemném vyhotovení rozsudku je nesprávnď uvedeno datum 15.5.2011), p edložila žalovaná soudu rámcovou smlouvu o p j ce penďz uzav enou mezi Ing. Zdeěkem Uhlí em a dlužníkem dne 31.8.2008, jejímž p edmďtem byla dohoda o postupném p j ování penďz dlužníkovi v období od zá í 2008 do 31.12.2009 až do výše 7.000.000,-K . Žalovaná soudu sdďlila, že ástka, která je p edmďtem insolven ního ízení a která byla p ihlášena do insolven ního ízení, pochází z této rámcové smlouvy o p j ce penďz, a nikoliv z díl ích p j ek, jak bylo p vodnď uvedeno. Dále soudu p edložila více než 40 stránek výpis z ú t vedených Komer ní bankou, a.s. a yeskou spo itelnou, a.s. a tvrdila, že z nich jednozna nď vyplývá, že p j ka byla Ing. Zdeěkem Uhlí em dlužníku po ástech poskytnuta. Dle soudu sice z výpis vyplývají nďjaké platby, jedná se však o množství díl ích plateb nap . ve výši 5.000,-K a 15.000,-K , platby jsou zcela neidentifikovatelné, nďkteré položky jsou vymazané. Dále žalovaná p edložila kopii 129 ICm 50/2012 (KSPL 29 INS 12010/2010)

ú etního deníku dlužníka za rok 2010 ozna ený jako íslo 365 a tvrdila, že tento ú et je sou ástí každé ú etní smlouvy a jedná se o standardizovanou metodu ú etnictví, kde se evidují závazky v i spole ník m.

Soud dospďl k závďru, že žaloba byla podána po právu. Vyšel z toho, že žalovaná opírala tvrzení o existenci p ihlášené pohledávky o notá ský zápis, jehož p edmďtem bylo prohlášení o uznání dluhu a dohoda o vykonatelnosti notá ského zápisu. I p es její následné tvrzení, že p edmďtem notá ského zápisu a smlouvy o postoupení pohledávek je vlastnď rámcová smlouva o p j ce penďz ze dne 31.08.2008, se soud vďnoval výhradnď listinám, které byly p ipojeny k p ihlášce. Smlouvy o p j kách penďz mají pocházet ze dne 31.3.2010, 31.8.2010 a z 21.12.2010. Poslední z nich tedy pochází z doby, kdy již bylo zahájeno insolven ní ízení. P esto se i v ní, stejnď jako v obou dalších smlouvách, dlužník zavázal vrátit zap j enou ástku do 31.12.2010. Minimálnď naposledy uvedená p j ka je tedy nelogická již z toho d vodu, že byla poskytnuta v pr bďhu insolven ního ízení, kdy bylo jasné, že do sjednaného data ástka být vrácena nem že. Ze všech p edložených smluv o p j ce pak vyplývá, že finan ní prost edky mďly být poskytnuty na p eklenutí do asné finan ní tísnď a že ástky budou uhrazeny jednorázovď z ú tu vď itele na ú et dlužníka. U poslední smlouvy o p j ce je jako ú et dlužníka uveden ú et Ing. Zdeěka Uhlí e. V pr bďhu tohoto ízení nebylo soudu doloženo rozhodnutí jediného spole níka p i výkonu p sobnosti valné hromady spole nosti ve smyslu ust. § 196a odst. 1 obchodního zákoníku, kterým by byl udďlen souhlas s uzav ením smluv ozna ených jako smlouvy o p j ce penďz. Nebylo prokázáno ani to, že by Ing. Zdenďk Uhlí poskytl úpadci ástky 958.000,-K , 1.430.000,-K a 600.000,-K , celkem 2.988.000,-K . Pokud by tyto ástky byly dlužníku poskytnuty, zcela jistď by se v ú etnictví úpadce vyskytly a insolven ní správkynď by o nich vďdďla. Žalovaná podle soudu musela vďdďt, že v dobď uzav ení smlouvy o postoupení pohledávky již probíhá insolven ní ízení a na majetek dlužníka bude z ejmď prohlášen konkurs. Nemohla proto uzavírat smlouvu v dobré ví e. Soud prvního stupnď proto dospďl k závďru, že notá ský zápis nem že být platným právním úkonem, nebo se opírá o t i p j ky, k jejichž realizaci nedošlo, resp. jejichž realizace nebyla žalovanou v tomto sporu prokázána. Proto žalobď vyhovďl a o nákladech ízení rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s. .

Proti tomuto rozsudku se žalovaná v as odvolala a požadovala, aby ho odvolací soud zmďnil tak, že žalobu zamítne a žalované p izná právo na náhradu náklad ízení. Argumentovala zejména tím, že soud pouze p ejal tvrzení žalobkynď, aniž by se zabýval podstatou p edložených d kaz , a proto dospďl k mylným závďr m. Žalovaná navrhovala, aby soud vyslechl Ing. Zdeěka Uhlí e, který by doložil, že byl udďlen souhlas s uzav ením smlouvy o p j ce. Dále soudu vytkla, že neprovedl d kaz ú etnictvím dlužníka. Zd razěovala, že p edmďtem smlouvy postoupení pohledávky a notá ského zápisu nejsou smlouvy o p j ce p ipojené k p ihlášce, nýbrž rámcová smlouva o p j ce ze dne 31.8.2008. Poukazovala p itom na to, že v p ihlášce pohledávky uvedla jako d vod pouze smlouvu o postoupení pohledávek. Nelze proto podle ní p ipustit, aby soud prvního stupnď odkázal na smlouvy o p j kách, které nejsou p edmďtem ízení. Žalobkynď pouze uvedla, že ástka ze smluv o p j ce se neobjevila v ú etnictví dlužníka, soud však k ovď ení této skute nosti neprovedl žádné dokazování, a to p esto, že navrhla d kaz provedením ú etnictví. P i soudním jednání p itom došlo k zásadnímu sdďlení žalobkynď potud, že nezpochybnila, že ur ité platby ze strany Ing. Zdeěka Uhlí e probďhly, existence p j ky je tedy prokázána tvrzením žalobkynď. Žalovaná má zato, že platnost rámcové smlouva o p j ce byla v ízení dostate ným zp sobem prokázána. Zámďrem jediného spole níka bylo p j ení finan ních prost edk dlužníkovi, a nelze proto konstatovat, že se jedná o neplatný právní úkon. 129 ICm 50/2012 (KSPL 29 INS 12010/2010)

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací p ezkoumal napadený rozsudek podle ust. § 212 a § 212a o.s. ., dokazování podle ust. § 213 odst. 1 a 2 o.s. . zopakoval a doplnil a dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Odvolací soud vyšel z zjištďní, že žalovaná p ihlásila do insolven ního ízení vykonatelnou pohledávku ve výši 3.114.887,60 K , již tvo í jistina ve výši 2.988.000,-K a zákonné úroky z prodlení ve výši 126.887,67 K . Jako d vod vzniku uvedla smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 11.7.2011 s tím, že tato pohledávka byla dlužníkem uznána. Odkázala p itom na prohlášení o uznání dluhu a dohodu o zaplacení dluhu spojenou s dohodou o vykonatelnosti notá ského zápisu sepsaného notá kou JUDr. Blankou Ungrovou. K výzvď správkynď k doplnďní p ihlášky žalovaná v podání ze dne 23.9.2011 uvedla, že p edkládá jednotlivé smlouvy o p j kách, jež jsou p edmďtem notá ského zápisu, a smlouvu o postoupení pohledávky. K podání p ipojila smlouvy o p j kách, podle nichž mďl jediný spole ník a jednatel dlužníka Ing. Zdenďk Uhlí poskytnout dlužníkovi p j ky, a to smlouvy ze dne 31.3.2010 znďjící na ástku 958.000,-K , ze dne 31.8.2010 znďjící na ástku 1.430.000,-K a ze dne 21.12.2010 znďjící ástku 600.000,-K . Podle notá ského zápisu .j. N 138/2011, NZ 126/2011 ze dne 8.7.2011 sepsaného notá kou JUDr. Blankou Umbrovou, sídlem K.H.Borovského 170, Sokolov, uvedl dlužník, za nďhož jednal Ing. Zdenďk Uhlí , že v i vď iteli Ing. Zdeěku Uhlí ovi má závazek, který vznikl na základď jednotlivých smluv o p j ce penďz uzav ených v pr bďhu roku 2010 mezi dlužníkem a vď itelem, když celková ástka 2.988.000,-K je tvo ena sou tem jednotlivých p j ek vedených v ú etní evidenci dlužníka v roce 2010 a výpisy z ú tu dlužníka, a prohlásil, že tento dluh uznává co do d vodu a výše. Podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.7.2011 postoupil Ing. Zdenďk Uhlí žalované pohledávky v i dlužníkovi ve výši 2.988.000,-K , ohlednď nichž uvedl, že vznikly na základď notá ského zápisu .j. N 138/2011, NZ 126/2011 ze dne 8.7.2011. Na zvláštním p ezkumném jednání, které se konalo dne 7.12.2011, pop ela žalobkynď p ihlášenou pohledávku co do pravosti a výše.

Odvolací soud se v prvé adď zabýval tím, zda byla p ihlášená pohledávka dlužníkem platnď uznána.

Podle ust. § 323 obchodního zákoníku uzná-li nďkdo písemnď sv j ur itý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v dobď uznání. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že zákon stanoví jako podmínku uznání závazku, že musí jít o závazek ur itý, musí být jednozna nď identifikován, a dále k platnosti vyžaduje písemnou formu. Za situace, kdy je zákonem pro uznání závazku vyžadována písemná forma, musí ur itost úkonu uznání (ur itost uznávaného dluhu) vyplývat z písemného projevu dlužníka. Ve výše uvedeném notá ském zápisu jsou uznávané závazky popsány pouze tak, že se jedná o závazek, který vznikl na základď jednotlivých smluv o p j ce penďz uzav ených v pr bďhu roku 2010 mezi dlužníkem a vď itelem, když celková ástka 2.988.000,-K je tvo ena sou tem jednotlivých p j ek vedených v ú etní evidenci dlužníka v roce 2010 a výpisy z ú tu dlužníka. Uznání neobsahuje bližší údaje o tom, kdy byly p j ky poskytnuty, kdy vznikl závazek vrátit p j ené finan ní prost edky a v jaké výši, nejsou ozna eny ani výpisy z ú tu dlužníka, které by poskytnutí p j ek prokazovaly.

Podle ust. § 37 odst. 1 ob anského zákoníku musí být právní úkon u inďn svobodnď a vážnď, ur itď a srozumitelnď jinak je neplatný. Sankce neplatnosti právního úkonu se váže k náležitostem projevu v le, projev v le je neur itý, je-li nejistý jeho obsah, tedy když se 129 ICm 50/2012 (KSPL 29 INS 12010/2010) jednajícímu nepoda ilo obsah v le jednozna ným zp sobem stanovit, a je nesrozumitelný. Závďr o neur itosti i nesrozumitelnosti právního úkonu p edpokládá, že ani jeho výkladem nelze dospďt k nepochybnému poznání, co chtďl ú astník projevit. V p ípadď uznání uvedeného v notá ském zápise .j. N 138/2011, NZ 126/2011 ze dne 8.7.2011 nelze ani výkladem odstranit pochybnosti ohlednď uznávaného závazku. Není z ejmé, jaký závazek chtďl dlužník uznat, nebo z nďj není možné dovodit, jaké konkrétní p j ky mu byly p edch dcem žalované poskytnuty. To, že závazek nebyl v uznání dostate nď identifikován, je zjevné i ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.7.2011, v níž jsou postoupené pohledávky specifikovány pouze odkazem na notá ský zápis. Z ejmď proto nebyla žalovaná schopna p esnď ur it, které pohledávky jí byly postoupeny, když na výzvu správkynď uvedla v doplnďní p ihlášky ze dne 23.9.2011, že se jedná o pohledávky ze smluv ze dne 31.3.2010 znďjící na ástku 958.000,-K , ze dne 31.8.2010 znďjící na ástku 1.430.000,-K a ze dne 21.12.2010 znďjící ástka 600.000,-K , ale v inciden ním sporu nep ípustnď tvrdila, že se jedná o pohledávky vzniklé na základď rámcové smlouvy ze dne 31.8.2008. Odvolací soud dospďl k závďru, že dlužníkem provedené uznání závazk není platným právním úkonem, a ú inky spojené s uznáním závazku dle ust. § 323 obch. zákoníku proto nezaložilo.

Za této situace bylo na žalované, aby prokázala existenci p ihlášené pohledávky, t.j. aby prokázala, že její p edch dce poskytl dlužníkovi p j ky podle smluv o p j ce, které uvedla v doplnďní p ihlášky. V této souvislosti dlužno uvést, že z ust. § 657 ob anského zákoníku vyplývá, že má smlouva o p j ce reálnou povahu a vznik p j ky p edpokládá nejen dohodu ú astník , ale i skute né odevzdání p edmďtu p j ky, a vzniká tedy až p edáním p edmďtu p j ky. V pr bďhu ízení však žalovaná nep edložila žádný d kaz o tom, že p edch dce dlužníkovi tvrzené p j ky poskytl.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora neshledal odvolací soud odvolání žalované proti bodu I. výroku d vodným a podle ust. § 219 o.s. . napadený rozsudek v této ásti jako vďcnď správný potvrdil.

Zmďnil ho však v bodď II. výroku, jímž bylo rozhodnuto o náhradď náklad ízení, protože byla stanovena podle vyhlášky . 484/2000 Sb., která je podle nálezu Ústavního soudu yeské republiky publikovaného ve Sbírce zákon pod . 116/2013 Sb. v rozporu s ústavním po ádkem yeské republiky. Odvolací soud proto stanovil výši náklad podle vyhlášky . 177/1996 Sb. v tehdy platném znďní, podle jejíhož ust. § 9 odst. 1 této iní odmďna za jeden úkon právní pomoci 1.500,-K . Protože zástupce žalobkynď u inil v ízení pďt úkon , iní odmďna za zastupování 7.500,-K , dále mu p ísluší náhrada hotových výdaj po 300,-K za každý úkon, náhrada za ztrátu asu ve výši 1.800,-K a náhrada cestovních výdaj za t i cesty Cheb-Plzeě a zpďt ve výši 4.902,-K , což s p ipo tením danď z p idané hodnoty iní celkem 18.999,-K .

O nákladech odvolacího ízení rozhodl odvolací soud podle ust. § 142 odst.1 ve spojení s ust. § 224 odst.1 o.s. . a žalobkyni, která mďla v ízení úspďch, p iznal právo na náhradu náklad odvolacího ízení, jež jí vznikly v souvislosti se zastoupením advokátem a zahrnují odmďnu advokáta ve výši 3.100,-K dle ust. 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky . 177/1996 Sb., náhradu hotových výdaj po 300,-K , náhradu za ztrátu asu ve výši 1.000,-K a náhradu cestovních výdaj za cestu Cheb-Praha a zpďt ve výši 2.554,-K , což s p ipo tením danď z p idané hodnoty iní celkem 8.414,-K . 129 ICm 50/2012 (KSPL 29 INS 12010/2010)

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prost ednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 6. ervna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová