102 VSPH 278/2012-51
KSPA 59 ICm 3244/2011 102 VSPH 278/2012-51 (KSPA 59 INS 11855/2011)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátď složeném z p edsedy JUDr. Ji ího Karety a soudc JUDr. Ji ího Goldsteina a Mgr. Martina Lišky v právní vďci žalobce EDENHAM VENTURES LTD., Withfield Tower, Third Floor, 4792 Coney Drive, Belize City, Belize, zast. advokátkou JUDr. Janou Osladilovou, sídlem Vlastina 846, Praha 6, proti žalovanému Ing. Martinu Fo tovi, sídlem Palackého 653, Chrudim, insolven nímu správci dlužnice Kate iny Rýdlové, o ur ení pravosti pohledávky o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích .j. KSPA 59 ICm 3244/2011-30 ze dne 4. ervence 2012

takto:

I. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích .j. KSPA 59 ICm 3244/2011-30 ze dne 4. ervence 2012 se potvrzuje.

II. Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní:

Krajský soud v Hradci Králové, pobo ka v Pardubicích jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem ur il, že pohledávka žalobce ve výši 815.443,40 K z titulu Smlouvy o poskytnutí hypote ního úvďru reg. íslo 2003/065364-01/04/01-001/00/R uzav ené dne 1.3.2004 mezi yeskomoravskou hypote ní bankou, a.s. a Michaelou Dvo á kovou a Ond ejem Nová kem p ihlášená do insolven ního ízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích pod sp.zn. KSPA 59 INS 11855/2011 je po právu jako pohledávka zajištďná, která je uspokojitelná pouze z výtďžku prodeje majetku poskytnutého k zajištďní, tedy spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na zastavených nemovitostech nacházejících se v katastrálním území Vestec u Chrudimi, obci Chrudim, okrese Chrudim a zapsaných na listu vlastnictví . 5904 u Katastrálního ú adu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, Katastrální pracovištď Chrudim, a to budovy .p. 12 (zem.stav.) na pozemku parcelní . st. 26 o výmď e 291 m2 (zastavďná plocha a nádvo í), KSPA 59 ICm 3244/2011 (KSPA 59 INS 11855/2011) v ásti obce Vestec, pozemku parcelní . st. 26 o výmď e 291 m2 (zastavďná plocha a nádvo í), pozemku parcelní . 230/4 o výmď e 1061 m2 (trvalý travní porost) a pozemku parcelní . 235/4 o výmď e 147 m2 (zahrada). Sou asnď rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

Z provedených d kaz soud zjistil, že usnesením .j. KSPA 59 INS 11855/2011-A-7 ze dne 4.10.2011 byl zjištďn úpadek dlužnice a povoleno jeho ešení oddlužením. Žalobce p ihlásil do insolven ního ízení pohledávku ve výši 815.443,40 K vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypote ního úvďru reg. íslo 2003/065364-01/04/01-001/00/R uzav ené dne 1.3.2004 mezi yeskomoravskou hypote ní bankou, a.s. a Michaelou Dvo á kovou a Ond ejem Nová kem s tím, že je uspokojitelná pouze z výtďžku prodeje majetku poskytnutého k zajištďní, které v p ihlášce specifikoval podle zástavní smlouvy reg. . 2003/065364-01/04/01-002/00/R ze dne 1.3.2004 zapsané v Katastru nemovitostí vedeným Katastrálním ú adem pro Pardubický kraj, Katastrální pracovištď Chrudim na LV . 5904 (dále jen nemovitosti). Žalovaný nemovitosti za adil do soupisu majetkové podstaty. Pohledávka byla smlouvou ze dne 1.11.2006 postoupena yeskomoravskou hypote ní bankou, a.s. spole nosti U T TRADING (CYPRUS) LTD, která ji smlouvou ze dne 9.2. 2011 postoupila žalobci.

P i posouzení, zda má žalobce pohledávku za dlužnicí, vyšel soud prvního stupnď z ust. § 2 písm. g) a § 166 insolven ního zákona a dospďl k závďru, že v projednávaném p ípadď se žalobce, který je zajištďným vď itelem, m že v insolven ním ízení vedeném na majetek dlužnice uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištďní. Zajištďný vď itel nemá v i dlužnici obliga ní pohledávku, ale má nárok na uspokojení pohledávky pouze z majetku poskytnutého k zajištďní. Pro po adí uspokojení zajištďných vď itel je p itom podle ust. § 167 odst. 1 insolven ního zákona rozhodující doba vzniku zástavního práva, nebo doba vzniku zajištďní. Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že žalobce má za obliga ními dlužníky pohledávku, která je zajištďna zástavním právem na nemovitostech ve vlastnictví dlužnice, které byly zahrnuty do soupisu majetkové podstaty, mohl žalobce uplatnit právo na uspokojení ze zajištďní pouze p ihláškou pohledávky do insolven ního ízení dlužnice. Pro p ípad, že by tak neu il, byly by nemovité vďci zapsané žalovaným do soupisu majetkové podstaty v rámci insolven ního ízení zpenďženy a zástavní právo zajiš ující pohledávku žalobce za p ímými dlužníky by zaniklo. Proto soud žalobď v celém rozsahu vyhovďl.

Proti tomuto rozsudku se žalovaný v as odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud zmďnil tak, že žalobu zamítne, p ípadnď ho zruší a vďc vrátí soudu prvního stupnď k dalšímu ízení. Argumentoval zejména tím, že ust. § 166 insolven ního zákona neposkytuje jednozna ný výklad a nelze z nďj dovodit, že by vď itel s pohledávkou vyplývající ze zástavní smlouvy mohl pohledávku p ihlásit do insolven ního ízení v i zástavnímu dlužníkovi. Insolven ní zákon výslovnou ochranu zástavního vď itele nezná.

Žalobce ve vyjád ení k odvolání uvedl navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek potvrdil. Podle názoru žalobce právď ust. § 166 insolven ního zákona dopadá na zástavního vď itele, který má v i jiné osobď než insolven nímu dlužníkovi obliga ní pohledávku, která je zajištďna zástavou na majetku insolven ního dlužníka. V opa ném p ípadď by byl nastolen právní stav, kdy by prohlášením úpadku na kteréhokoliv zástavního dlužníka, který není sou asnď dlužníkem obliga ním, fakticky zanikla zástava váznoucí na jeho majetku. KSPA 59 ICm 3244/2011 (KSPA 59 INS 11855/2011)

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek podle ust. § 212 a § 212a o.s. . a dospďl k tďmto zjištďním a závďr m:

Odvolací soud v prvé adď konstatoval, že si soud prvního stupnď opat il pro své rozhodnutí dostatek d kaz , z nichž dovodil správná skutková zjištďní a z nichž dovodil také správný právní závďr o tom, že žalovaný má v i dlužnici pohledávku ve výši 815.443,40 K , která je uspokojitelná pouze z výtďžku prodeje nemovitostí jakožto majetku poskytnutého k jejímu zajištďní, který žalovaný za adil do soupisu majetkové podstaty dlužnice.

Podle ust. § 166 insolven ního zákona uplatěují zajištďní vď itelé své pohledávky p ihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištďní, uvést okolnosti, které je osvďd ují, a p ipojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištďné vď itele, kte í mohou pohledávku v i dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištďní.

Z uvedeného ustanovení lze dovodit, že zástavní vď itel je oprávnďn p ihlásit do insolven ního ízení vedeného na majetek zástavního dlužníka pohledávku, kterou má za osobním dlužníkem odlišným od dlužníka zástavního a kterou lze uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištďní.

Zástavní dlužník je osobou, která je povinna strpďt, aby k úhradď závazku osobního dlužníka v i zástavnímu vď iteli bylo použito výnosu z prodeje jejího majetku (výnosu z prodeje zástavy). P i realizaci uhrazovací funkce zástavního práva je tak zástava majetkem sloužícím ke krytí obliga ního závazku bez z etele k tomu, zda osobní dlužník mezitím za podmínek, za nichž zástavní právo z stává zachováno, vlastnictví zástavy pozbyl, nebo že vlastníkem zástavy nikdy ani nebyl. Z uvedeného z etelnď plyne oslabení vlastnického práva ve prospďch práva zástavního; vlastník zástavy (zástavní dlužník) je totiž povinen použít zástavu ke krytí cizích dluh (k uspokojení pohledávky zástavního vď itele v i osobnímu dlužníku). Zástavní právo má v první adď funkci zajiš ovací; zabezpe uje pohledávku zástavního vď itele již od okamžiku svého vzniku a poskytuje mu jistotu, že se bude moci uspokojit ze zástavy, nebude-li jeho pohledávka ádnď a v as splnďna. Nebyla-li pohledávka zástavního vď itele ádnď a v as splnďna, uplatní se uhrazovací funkce zástavního práva; zástavní vď itel je oprávnďn uspokojit se ze zástavy, aniž by musel spoléhat na to, že se dom že úhrady své pohledávky z majetku dlužníka. Zástavní vď itel je proto oprávnďn podat návrh na zpenďžení zástavy podle ust. § 165a ob anského zákoníku ve ve ejné dražbď (zákon . 26/2000 Sb., o ve ejných dražbách) nebo soudním prodejem zástavy podle ust. § 200y a násl. o.s. ., event. m že svoji pohledávku zajištďnou zástavním právem p ihlásit do již zahájeného vykonávacího ízení (ust. § 336f o.s. .) nebo insolven ního ízení (ust. § 166 insolven ního zákona).

Dále je t eba uvést, že dle ustálené judikatury vyjád ené nap íklad v rozsudku Nejvyššímu soudu sp.zn. 29 Odo 396/2003 ze dne 29.11.2005, která se sice vyjad ovala k úpravď obsažené v zákonď o konkursu a vyrovnání, jež se však vzhledem ke shodď ešené problematiky uplatní i pro výklad insolven ního zákona, dospďl Nejvyšší soud k závďru, že není-li zástavou pohledávka a je-li zajištďná pohledávka splatná, je zástavní vď itel oprávnďn p ihlásit ji jako penďžitou pohledávku s právem na oddďlené uspokojení jak v konkursu vedeném na majetek osobního dlužníka, tak v konkursu vedeném na majetek dlužníka zástavního. Vycházeje z téže premisy vyjád il p i aplikaci insolven ního zákona shodný názor i Vrchní soud v Praze nap . v usneseních sp.zn. KSHK 41 INS 1042/2009, 1 VSPH KSPA 59 ICm 3244/2011 (KSPA 59 INS 11855/2011)

803/2009-A ze dne 27.1.2010 a sp.zn. KSLB 76 INS 7992/2009, 1 VSPH 278/2010-A ze dne 28.4.2010.

Na základď tďchto zjištďní a veden názory vyjád enými shora postupoval odvolací soud podle ust. § 219 ob anského soudního ádu a napadený rozsudek jako vďcnď správný potvrdil.

O nákladech odvolacího ízení rozhodl podle ust. § 202 odst. 1 vďty prvé insolven ního zákona.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže dovolací soud dospďje k závďru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou mďsíc od doru ení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Krajského soudu v Hradci Králové, pobo ky v Pardubicích.

V Praze dne 21.b ezna 2013

JUDr. Ji í K a r e t a, v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová