102 VSPH 238/2015-77
70 ICm 1618/2014 102 VSPH 238/2015-77 (KSPH 40 INS 33978/2013)

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Tomáše Brauna a soudců JUDr. Jiřího Karety a Mgr. Martina Lišky ve věci žalobkyně Dariny anonymizovano , anonymizovano , bytem Prosenická Lhota 38, zast. advokátkou JUDr. Marií Kostrůnkovou, sídlem Bělehradská 2759/6, Tábor, proti žalované PROFI CREDIT Czech, a.s., sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, IČO: 61860069, o popření pravosti vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 70 ICm 1618/2014-55 ze dne 27. listopadu 2014,

t a k t o:

I. Odvolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeném rozsudku zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala určení, že přihlášená dílčí pohledávka č. 2 ve výši 100.960,-Kč, kterou žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení týkajícího se žalobkyně a vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 40 INS 33978/2013 není přihlášena po právu, a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu v Praze se žalobkyně včas odvolala podáním ze dne 5. 1. 2015 (č.l. 61), jež označila jako odvolání a v němž uvedla, že je vzhledem k pracovní neschopnosti své zástupkyně podrobně zdůvodní do 15 dnů.

Protože žalobkyně tak neučinila a v rozporu s ust. § 205 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen OSŘ) neuvedla, v čem spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu vedoucího k jeho vydání (odvolací důvod), vyzval jí předseda senátu odvolacího soudu usnesením ze dne 4. listopadu 2015 (č.l. 75), jež jí bylo doručeno dne 8. listopadu 2015, aby do 5 dnů doplnila odvolání o náležitosti, jejichž absence brání pokračování v odvolacím řízení, a poučil ji o následcích v případě, že vytčené nedostatky neodstraní. Žalobkyně ovšem na tuto výzvu nereagovala.

Podle ust. § 205 odst. 1 OSŘ musí v odvolání být vedle obecných náležitostí (ust. § 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Z ust. § 212a odst. 2 téhož zákona vyplývá, že rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (ust. § 43 a § 209) žádné odvolací důvody. (KSPH 40 INS 33978/2013)

Toto ustanovení zakazuje odvolacímu soudu, aby posoudil věcnou správnost napadeného rozhodnutí, jestliže odvolání neobsahuje přes výzvu soudu žádné odvolací důvody (údaj o tom, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu prvního stupně), přičemž neuvedení odvolacích důvodů samo o sobě brání jeho věcnému vyřízení a pokračování v odvolacím řízení. Jinými slovy, z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, může odvolací soud přezkoumat napadené rozhodnutí, jen jestliže odvolání obsahuje alespoň některý z odvolacích důvodů.

Odvolatel vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen když konkrétně vylíčí, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně po skutkové nebo právní stránce, popř. v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel.

Jelikož žalobkyně přes výzvu soudu podání nedoplnila a vytčené nedostatky neodstranila, nezbylo odvolacímu soudu než její odvolání pro absenci zákonem předepsaných náležitostí podle ust. § 43 odst. 2 OSŘ za použití ust. § 211 téhož zákona odmítnout.

O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ, neboť žalobkyně s ohledem na výsledek odvolacího řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a žalované podle obsahu spisu žádné účelně vynaložené náklady v odvolacím řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné

V Praze dne 19. listopadu 2015

Mgr. Tomáš B r a u n, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Pokorná