102 VSPH 216/2013-122
122|Cm141/2013 102 VSPH 216/2013-122 (KSPL 27 INS 13488/2012)

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci žalobce Krasland, s.r.o, sídlem Nad Tratí 438/2, Praha 6, zast. advokátem JUDr. Pavlem Novákem, sídlem V Holešovičkách 1579/24, Praha 8, proti žalovaným 1) Insolvenční a správcovské, v.o.s., sídlem Šumavská 31, Brno, insolvenčnímu správci dlužnü
|. Rozsudek Krajského soudu vPlzni č.j. 122 ICm 141/2013-97 ze dne 12.března 2013 se v bodě ||. výroku mění pouze tak, že výše nákladů řízení činí 13.887,-Kč, a v bodě |||. výroku tak, že výše nákladů činí 8.228,-Kč.

||. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci 2.238,-Kč na náhradu nákladů odvolacího řízení do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta JUDr. Pavla Nováka.

Odůvodněnh

Krajský soud v Plzni ve výroku označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se Krasland, s.r.o. (dále žalobce) domáhal vůči Insolvenční a správcovské, v.o.s. (dále žalovaný 1), insolvenčnímu správci Josefa Hartla (dále též jen dlužnk), a dlužnü
Pokud se jedná o náhradu nákladů řízení, soud vod ůvod nění uvedl, že o nich rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Protože žalovaní 1) i 2) byli v řízení zastoupeni advokátem, přiznal jim náhradu nákladů spočívající v odměně za zastupování advokátem dle vyhlášky 484/2000 Sb. ve výši 15.000,-Kč včetně daně z přidané hodnoty, náhradu hotových výdajů za každý úkon ve výši 300,-Kč a náhradu za promeškaný čas-6 půlhodin ve výši 600,-Kč. Žalova nému 1) navíc přiznal cestovné ve výši 1 .544,93 Kč.

Proti tomuto rozsudku Krajského soudu vPlzni, a to pouze proti bodům ll. a lll. výroku o náhradě nákladů řízení, se žalobce včas odvolal a požadoval, aby

(KSPL 27 INS 1348/2012) ho odvolací soud změnil v bodě ll. výroku tak, že mu uloží zaplatit žalovanému 1) na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně částku 13.552 Kč, a v bodě lll. výroku tak, že mu uloží zaplatit žalovanému 2) na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně 15.097,-Kč. Dále požadoval, aby mu odvolací soud přiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Argumentoval zejména tím, že soud prvního stupně správně postupoval podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., ale nesprávně aplikoval vyhlášku č. 484/2000 Sb., když sazbu za zastupování advokátem určil ve výši 15.000,-Kč, ale správně ji měl určit podle ust. § 8 této vyhlášky ve výši 10.000,-Kč, protože řízení o žalobě na určení pravosti přihlášené pohledávky je incidenčním sporem podle ust. § 159 odst. 1 insolvenčního zákona.

Žalovaný 1) ve vyjádření kodvolání uvedl, že soud prvního stupně vyšel při stanovení sazby za zastupování správně z ust. § 5 vyhlášky 484/2000 Sb.

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek i řízení jeho vydání předcházející v rozsahu odvolání, a to dle ust. § 212 a 212a o.s.ř., a aniž nařizoval jednání vsouladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl ktěmto zjištěním azávěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se žalobce žalobou domáhal určení, že má za dlužnü
Odvolací soud konstatuje, že zodůvodnění napadeného rozsudku ohledně nákladů řízení nelze zjistit, jak dospěl soud prvního stupně k závěru, že vpřípadě, kdy se žalobce domáhá určení pravosti a výše popřené pohledávky činí sazba odměny za zastupování podle vyhlášky 484/2000 Sb. 15000,-Kč. Podle této vyhlášky se sazba odměny advokáta za řízení vjednom stupni o žalobě na určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení určovala podle ust. § 8 písm. b) a činila 10.000,-Kč (k tomu viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Odo 905/2003). Z rozsudku není zřejmé ani to, jak dospěl k závěru, že náklady na cestu zástupce žalovaného 1) činí 1.544,-Kč, když zástupce je ve vyúčtování ze dne 13.3.2013 vyčíslil ve výši 677,-Kč. Odvolání žalobce je proto důvod né.

S ohledem na skutečnost, že podle nálezu Ústavního soudu České republiky publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb. je vyhláška č. 484/2000 Sb. v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, není při posouzení odvolání možné postupovat podle této vyhlášky. Proto odvolací soud stanovil výši nákladů řízení před soudem prvního stupně přiměřeně podle vyhlášky č. 177/1996 Sb.

(KSPL 27 INS 1348/2012)

Odměna advokáta za jeden úkon určená podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ztarifní hodnoty 50.000,-Kč činí 3.100,-Kč. Protože zástupce žalovaného 1) provedl vřízení tři úkony, náleží mu spolu s náhradou hotových výdajů ve výši 300,-Kč za každý úkon, náhradou za promeškaný čas ve výši 600,-Kč, jízd ným za cestu z Prahy do Plzně ve výši 677,-Kč a daní z přidané hodnoty celkem 13.887,-Kč. Protože zástupce žalovaného 2) provedl dva úkony, náleží mu spolu s náhradou hotových výdajů ve výši 300,-Kč za každý úkon a daní z přidané hod noty celkem 8.228,-Kč (náhradu za promeškaný čas neúčtoval).

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 3 o.s.ř. stím, že žalovaní 1) a 2) uhradí žalobci, jenž byl vodvolacím řízení úspěšný, společně a nerozdílně spolu s odměnou advokáta ve výši 3.100,-Kč zkrácenou podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb. na polovinu, tj. 1.550,-Kč, s náhradou hotových výdajů ve výši 300,-Kč a s daní z přidané hod noty celkem 2.238,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutíje dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 12.srpna 2013

JUDr. Jiří K a re ta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová