102 VSPH 215/2013-59
122 ICm 2004/2012 102 VSPH 215/2013-59 (KSPL 27 INS 24662/201 1)

I

USNESENI

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeněm z předsedy JUDr. Jiřího Karety a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina ve věci žalobce SVATÝ KŘÍŽ, s.r.o., sídlem Ondříčkova 915/10, Karlovy Vary, zast. advokátem JUDr. Karlem Jelínkem, sídlem Bělehradská 3A, Karlovy Vary, proti žalovaněmu JUDr. Danielu Kaplanovi, sídlem Krále Jiřího 15, Karlovy Vary, insolvenčnímu správci dlužnü
|. Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 122 ICm 200412012-38 ze dne 19.února 2013 se v bodě ||. výroku mění pouze tak, že výše nákladů řízení činí 12.668,-Kč.

||. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odůvodněnh

Krajský soud vPlzni ve výroku označeným usnesením zastavil řízení o žalobě, kterou se SVATÝ KŘÍŽ, s.r.o.(dále jen žalobce) domáhal vůči JUDr. Danielu Kaplanovi (dále jen žalovaný), insolvenčnímu správci dlužnü

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. 122 lCm 2004/2012-29 dne 22.1.2013 uložil žalobci, aby uhradil soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč. Toto usnesení bylo do datově schránky zástupce žalobce doručeno dne 22.1.2013. Soudní poplatek uhrazen nebyl. Potě vzal žalobce podáním ze dne 19.2.2012 žalobu vplněm rozsahu zpět. Podle soudu prvního stupně má zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku přednost před zastavením řízení pro zpětvzetí žaloby, proto soud nezastavil řízení zdůvodu, že žaloba byla vzata zpět, nýbrž zdůvodu nezaplacení soudního poplatku v soudem stanoveně lhůtě.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 146 odst. 2 věty prvě o.s.ř. Částka 13.431,-Kč zahrnuje odměnu za zastupování advokátem podle vyhlášky 484/2000 Sb. ve výši 10.000,-Kč, náhradu hotových výdajů za každý úkon ve výši 300,-Kč a jízdně autobusem do Plzně zPrahy a zpět dohromady 200,-Kč včetně 21 % DPH.

102 VSPH 213/2015 (KSPL 27 INS 24662/2011)

Proti tomuto usnesení Krajského soudu vPlzni, a to pouze proti bodu ll. výroku o náhradě nákladů řízení, se žalobce včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud změnil tak, že žádný zúčastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Argumentoval zejména tím, že žalovaný je rovněž advokátem, a proto jeho jednání spočívající vtom, že se nechal zastupovat jiným advokátem je nutné považovat za účelové jednání. Dále namítal, že soud určil výši nákladů řízení v nesprávné výši.

Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a to dle ust. § 212 a 212a o.s.ř., a aniž nařizoval jednání vsouladu s ust. § 214 odst. 2 písm. c) o.s.ř., dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud zjistil, že se žalobce žalobou domáhal vydání rozsudku, jímž bude určeno, že má za dlužnü
Odvolací soud konstatuje, že nesdílí závěr soudu prvního stupně, že řízení o žalobě muselo být zastaveno zdůvodu nezaplacení soudního poplatku. Žalobce může vzít návrh na zahájení řízení zpět kdykoliv za řízení, tedy od jeho zahájení až do doby, než bude věc pravomocně skončena. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal žalobu zpět dříve, než bylo řízení vtéto věci pravomocně skončeno, mohlo být důvodem pro zastavení řízení výlučně zpětvzetí žaloby.

Podle ust. § 146 odst.2 věty prvé o.s.ř. totiž platí, že zavinil-li některý z účastnků, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hraditjeho náklady. V daném případě žalobce zpětvzetím žaloby zavinil, že řízení muselo být zastaveno. Vsouvislosti se zpětvzetím žaloby přitom netvrdil ani neprokazoval, že by žalobu vzal zpět pro chování žalovaného po podání žaloby podané důvod ně a že by soud měl aplikovat větu druhou téhož ustanovení. Soud prvního stupně proto správně rozhodl, že žalobce je povinen hradit náklady řízení žalovanému. Pokud se týká námitky, že žalovanému nelze přiznat právo na náhradu nákladů řízení, protože je advokátem a náklady spojené s jeho zastoupením nelze považovat za nezbytné a účelně vynaložené, odvolací soud konstatuje, že žalovaný insolvenční správce má jako účastník soudního řízení právo na volbu zástupce podle ust. § 25 odst. 1 o.s.ř. Vtakovém případě je odměna advokáta součástí nákladů řízení insolvenčního správce podle ust. § 137 odst. 1 a 2 o.s.ř. a vincidenčním řízení nelze náhradu nákladů odepřít ani insolvenčnímu správci, který vykonává současně advokátní činnost. Otázka efektivity vynaložených nákladů na právní zastoupení ve vztahu kprobíhajícímu insolvenčnímu řízení je řešena pouze vsouvislosti svýkonem dohledu nad činností insolvenčního správce věřitelským výborem podle ust. § 58 odst. 2 insolvenčního zákona, tedy vsouvislosti s úhradou těchto nákladů z majetkové podstaty dlužnka. Tato otázka však nespadá do okruhu skutečností,

102 VSPH 213/2015 (KSPL 27 INS 24662/2011) které soud posuzuje při rozhodování o povinnosti účastnü

Vzhledem ktomu, že vyhláška č. 484/2000 Sb. je podle nálezu Ústavního soudu České republiky publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 116/2013 Sb. vrozporu sústavním pořádkem České republiky, stanovil odvolací soud výši nákladů řízení před soudem prvního stupně přiměřeně podle vyhláškou č. 177/1996 Sb. Odměna za jeden úkon určená podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ztarifní hodnoty 50.000,-Kč činí 3.100,-Kč. Zástupce žalovaného provedl vřízení tři úkony-převzetí zastupování, vyjádření k žalobě a účast na jednání, proto žalovanému náleží spolu s náhradou hotových výdajů ve výši 300,-Kč za každý úkon, jízd ného za cestu autobusem zPrahy do Plzně a zpět celkem 200,-Kč a daně zpřidané hodnoty celkem 12.688,-Kč. Z těchto důvodů odvolací soud usnesení v napadeném bodě ll. výroku změnil tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně 12.668,-Kč.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ust. § 224 odst. 1 téhož zákona tak, že žádný z účastnü<ů nemá právo na jejich náhradu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutíje dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 12.srpna 2013

JUDr. Jiří K a re ta, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kůtová